استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی برای تعیین پارامترهای حاصل از آنالیز تزریق جیوه

مطالعه زمین‌شناسی و تحلیل ساختاری شمال کوه گرگاب (شمال شرق کاشان)
مطالعه فلز زدایی طلا در رخداد آقدره
بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیائی سنگ‌های آذرین شمال شرق زنجان (منطقه کوهیان) و رابطه آن با دگرسانیهای گرمابی منطقه
مطالعه پترولوژی، ژئوشیمی سنگهای آذرین بیرونی رشته کوههای شتری (شرق طبس)
پتروگرافی و محیط رسوبی سازند فهلیان در منطقه ایده
سنتز و شناسایی و کاربرد گونه های جدید پلی اکریل آمید بهبود یافته حامل گروه ایمین در واکنش هک
ارزیابی کاربری اراضی شهری زاهدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ‏‎(GIS)‎‏ مطالعه موردی:منطقه 1
ژئومورفولوژی و منابع آب کارست ارتفاعات شاهو-شمال شهرستانهای جوانرود و پاوه
ارزیابی کاربری اراضی شهری در طرح جامع بوکان
چینه شناسی سکانسی سازند فهلیان در چاه شماره 1 دشتک و مقطع تیپ
بررسی روش های آب بندی ساختگاه سد چپرآباد (آذربایجان غربی) و طراحی روش پیشنهادی
بررسی رسوب‌شناسی - ژئومرفولوژی و محیط رسوبی رودخانهء سفیدرود(قاضیان تا مصب)
تدوین مدل تفهیمی منابع آب کارستی به کمک آبنمود چشمه‌ها
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*