بررسی چینه‌شناسی سکانسی سازند گدون در دو چاه آغاجاری 140 و منصوری 6 در حوضه دزفول جنوبی

جایگاه و تاثیر پدیده‌های ژئومرفولوژیک ساحلی در مدیریت محیط مورد "منطقه رامسر"
بررسی ژنز و تحولات ژئوشیمیایی پیروکلاستیک‌های سازند کرج در گته‌ده(طالقان - ایران)
مطالعه انکوزیون‌های جامد واقع در کرومیتیت مناطق اسفندقه، فاریاب و آباده-طشک
تحلیل شکستگی گسل قطر - کازرون و تاثیر آن در گسترش منابع آب کارستی
پالینواستراتیگرافی رسوبات اردویسین در کوه میلا واقع در جنوب غرب دامغان
مطالعه ولکانیسم ترشیری در منطقه جنوب قم (محدودهء ورقه 1: 100/000 نوفل لوشاتو)
بررسی نیازهای آب و هوایی کشت چای در شمال ایران
مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی با تولیت گرانیتوئیدی شیرکوه یزد
بررسی پترولوژی سنگهای پلوتونیکی شرق و جنوب شرق بجستان
بررسی پتروگرافی، پترولوژی و پتانسیل اقتصادی سنگهای آذرین خروجی منطقه طالقان
تفروکرونولوژی و دینامیک فوران آتشفشان دماوند
ژئومرفولوژی حوضه آبخیز رودخانه خوانسار با تاکید بر مسئله فرسایش خاک
بررسی پترولوژیکی توده‌های مونزونیتی شمال دیزان (منطقه طالقان)
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*