بررسی زمین‌شناسی و پدیده‌های کانه‌زایی در کانسار آنتیموان پتیار، ناحیه انارک


بررسی زمین‌شناسی و پدیده‌های کانه‌زایی در کانسار آنتیموان پتیار، ناحیه انارک
کانسار اونتیموان پتیار از نظر موقعیت جغرافیایی در 13 کیلومتری شمال شرق شهر انارک برنامه دارد.


بهسازی زمین به روش تراکم دینامیکی
طبق نقل نقشه زمین‌شناسی 100000:1 انارک ، کمپلکس پتیار جزو مجموعه، سنگهای دگرگونی انارک محسوب می‌شود که در این مجموعه، کمپلکس‌های چاه گربه و مرگاب در زیر برنامه دارند و کمپلکس پتیار قسمت فوقاتی دگرگونی انارک را تشکیل می‌دهد.


محاسبهء تغذیه و تخلیهء آب زیرزمینی به کمک هیدروگراف‌های رودخانه، با استفاده از مدل تحلیلی
برپايه نقشه زمین‌شناسی 20000 : 1 در محدوده کانسار پتیار سنگهای دولومیتی و مرمرهای واقع در کوه پتیار، قدیمی‌تر از سنگهای دگرگونی شیست هستند و روی اونها رانده شده‌اند.


مطالعات رسوب‌شناسی، بوم‌شناختی، و میکروفونستیک خلیج چابهار ایستگاه رادیویی تا دهانه پزم و فسیل‌شناسی
در این کانسار کنتاکت بین سنگهای شیست با سرپانتینیت‌ها، لیستوینیت‌ها و کنگلومراها گسله هست و گسل‌ها در سه راستای شمال غرب - جنوب شرق، شمال شرق - جنوب غرب و شمالی - جنوبی واقعی هستند.


طراحی نرم‌افزاری کامپیوتری برای تحلیل پایداری شیب‌های سنگی
طبق گزارشات شرکت تکنواکسپورت سن سنگهای دگرگونی، پروتروزوئیک فوقانی، کنگلومراها، الیگوسن - میوسن و دایکهای داسیت - اوندزیت واقع در میان شیست‌ها، ائوسن هست و سن سرپانتینیت‌ها نامعین می‌باشد.


هیدروژئومرفولوژی حوضه آبخیز رودخانه پل‌رود (منطقه رودسر - گیلان)
برپايه مطالعات صحرایی و بررسی میکروسکوپی مقاطع نازک ، سنگهای کانسار اونیتموان پتیار از سه دسته دگرگونی، آذرین و رسوبی تشکیل می‌شوند که سنگهای دگرگونی از انواع درجه پایین کوارتز - سریسیت - شیست ، سریسیت - کلریت - شیست و سریسیت - کلریت - کربنات - شیست می‌باشند.


بررسی پترولوژیکی توده‌های نفوذی شمال و شرق قزوین و پتانسیلهای اقتصادی منطقه (روستاهای آلولک در شمال و شکرناب در شرق قزوین)
البته در میان این سنگهای دگرگونی عدسی‌هایی از کوارتزیت و مرمر دیده می‌شوند.


بررسی زمین‌شناسی اقتصادی کانسار مس تالمسی (منطقه انارک)
از سنگهای آذرین می‌توان به سنگهای اولترابازیک سرپانتینیتی و لیستوینیت‌ها اشاره کرد و از دیگر سنگهای آذرین داسیت - اوندزیت‌ها را می‌توان نام برد.


بررسی رابطه ژئومرفولوژی و هیدرولوژی در فرسایش خاک منطقه بردسکن
سنگهای رسوبی از دو دسته سنگهای تخریبی (کنگلومراها و ماسه سنگها) و کربناته (مارنها و آهکهای ماسه‌ای فسیل‌دار) تشکیل می‌شوند.

در مطالعات میکروسکوپی مقاطع صیقلی، بیش از 25 کانی در این کانسار، شناسایی شد که به جز چهار یا پنج کانی بقیه برای اولین بار معرفی می‌شوند و مهمترین اونها : اونیتمونیت ، آرسنوپیریت ، پیریت ، کالکوپیریت ، اسکوترودیت ، لینه‌ئیت ، بورنونیت ، مولیبدنیت و روتیل می‌باشند.

توالی پاراژنزکانی‌ها، طی دو مرحله تشکیل و تمرکز بوجود آمده هست .

انواع بافت‌های اولیه (افشان و فرمبوئیدال) و بافت‌های ثانویه (زونه، کاتاکلاستیک ، رگه - رگچه و پرشدگی فضای خالی) در این کانسار دیده می‌شود.

برای بررسی پراکندگی هفت عنصر : اونتیموان، آرسنیک ، طلا، نقره، جیوه، مس و مولیبدن در این کانسار، 76 نمونه اونالیز شد که از طریق بررسی آماری نتایج اونالیزها و تهیه هیستوگرام‌ها و منحنی‌های تجمعی و هم عیار، وجود اونومالی‌های ژئوشیمیایی مورد مطالعه برنامه گرفت .

جهت تشخیص منشا عناصر، ضریب همبستگی اونها محاسبه شد.

بیشترین اونومالی مربوط به عناصر اونتیموان و آرسنیک در سنگهای دگرگونی شیستی، نزدیک کنتاکت مناطق گسله شیست‌ها با لیستوینیت‌ها و کنگلومراها هست .

برپايه مطالعات صحرایی، میکروسکوپی و بررسی آماری نتایج اونالیزهای شیمیایی و محاسبه ضریب همبستگی بین عناصر، به احتمال زیاد بعضی از فلزات این کانسار دارای منشا اگزلاتیو و بعضی دیگر همراه رسوبات تخریبی وارد حوضه رسوبگذاری شده و ته نشست حاصل کرده‌اند.

سپس تحت تاثیر فعالیتهای ماگماتیسم و دگرگونی بعدی، کانی‌های فلزی موجود در رسوبات مجددا موبیل شده و در فضای خالی سنگها و مناطق کنتاکت گسله و شکستگی‌ها تمرکز یافته‌اند.

کانسار اونتیموان پتیار در مقایسه با کانسارهای مراد داغی ترکیه و لانگ‌شان چین، دارای موارد مشترکی از نظر موقعیت زمین‌شناسی، سن نوع سنگ درونگیر و پاراژنز کانیها می‌باشند.
60 out of 100 based on 25 user ratings 350 reviews

ارزیابی قابلیت فرسایش خاک با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی زیر حوضه‌های غرب و جنوب غرب قره‌سو
مطالعات رسوب‌شناسی، بوم‌شناختی، و میکروفونستیک خلیج چابهار (ایستگاه بندر چابهار تا ایستگاه رادیویی)
تحلیل ساختاری تاقدیس دالنشین در شمال دریاچه طشک فارس و تاثیر چرخش آن بر مناطق اطراف
هیدرواقلیم حوضه آبریز رودخانه روانسر "استان کرمانشاه"
لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند نسن در البرز مرکزی با نگرشی نو به مرز پرمو- تریاس
بررسی چینه‌شناسی زمینهای تریاس فوقانی ناحیه تفت (ایران مرکزی)
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*