مطالعه پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند سردر در مقطع تیپ واقع در ناحیه طبس (کوه‌های شتری)


مطالعه پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند سردر در مقطع تیپ واقع در ناحیه طبس (کوه‌های شتری)
در این مطالعه سازند سردر در مقطع تیپ (شمال شرق طبس) اندازه‌گیری و نمونه‌برداری گردید که مجموعا" 56 نمونه انتخاب و پس از تجزیه شیمیایی مورد مطالعه برنامه گرفت .


پترولوژی و پتروگرافی سنگهای آذرین و دگرگونی کمپلکس "پشت بادام"
53 گونه پالینومورف شامل 51 گونه اسیور (23 جنس) و 2 گونه پولن (2 جنس) از سازند سردر شناسایی گردید که برپايه انتشار چینه‌شناسی اونها به 5 بیوزون به بالا به شرح زیر تقسیم شده هست : بیوزون I : این بیوزون 39 متر از ضخامت سازند سردر را شامل شده و با ظهور گونه‌های : Rugospora flexuosa، Retispora lepidophyta و Vallatisporites pusillites مشخص می‌گردد.


بررسی پترولوژی سنگهای ولکانیکی شمال سیلی جرد (شمال ساوه)
بیوزون II : این بیوزون 50 متر از ضخامت سازند سردر را دربرگرفته و با از بین رفتن گونه‌های فوق‌الذکر و ظهور گونه‌های Vallatisporites vallatus و Dictyotriletes submarginatus مشخص می‌گردد.


کابرد شاخص‌های مورفومتریک در مطالعات نئوتکتونیکی بخشهای جنوبی البرز مرکزی
بیوزون III :این بیوزون 102 متر از ضخامت سازند سردر را شامل می‌گردد و با ظهور گونه‌های Raistrickia clavata و Acanthotriletes persibus,vallatisporites ciliaris و Densosporites spitsbergensis مشخص می‌شود.


بررسی پتروگرافی و پترولوژی افیولیتهای شمال نائین
بیوزون IV : این بیوزون 149 متر از ضخامت سازند سردر را دربرگرفته و با از بین بردن گونه Densosporites spitsbergensis مشخص می‌گردد.


پهنه‌بندی خطر زمین لغزش منطقه خورش رستم (جنوب غربی شهرستان خلخال)
بیوزون V : این بیوزون 258 متر بقیه ضخامت سازند سردر را شامل می‌شود و با حضور گونه‌های Vallatisporites ciliaris و Vallatisporites vallatus مشخص می‌گردد.


پژوهشهای زمین‌ساختی تاقدیس بادامستان (با نگرشی بر کاربرد آنها در امر احداث راه و تونل) استان چهارمحال و بختیاری - پهنه پویای زاگرس چین‌خورد
برپايه ارزش چینه‌شناسی پالینومورفهای شناسایی شده برای بیوزونهای I و II سن دونین فوقانی، برای بیوزون III سن تورنزین و برای بیوزونهای IV و V سن تورنزین تا ویزئن زیرین پیشنهاد می‌گردد.


بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند قم در منطقه عبدل‌آباد سمنان و مقایسه آن با خارزن اردستان
بدین ترتیب یک نبود چینه‌شناسی که کربنیفر بالایی را دربرمیگیرد، در مقطع چینه‌شناسی مورد مطالعه وجود دارد.


زمین‌شناسی مهندسی، تکتونیک و سایزموتکتونیک سد مخزنی میرزای شیرازی (استان فارس)
مقایسه پالینوفلورای شناخته شده از سازند سردر با نواحی پالینوفیتوژئوگرافی شناخته شده از ایران و سایر نقاط جهان نشان میدهد که ناحیه مورد مطالعه به اقلیم گیاهی Vallatisporites تعلق داشته و احتمالا" در عرض‌های جغرافیایی 10 تا 20 درجه جنوبی برنامه داشته هست .

فراوانی بسیار ناچیز پالینومورف‌های دریایی از قبیل اسکلوکودونت و اکریتارش در مقایسه با میکروفسیل‌ها و خرده‌های گیاهی مبین اون هست که رسوبات مورد مطالعه در یک محیط دریایی حاشیه‌ای (Marginal) ته‌نشین شده و اطراف اون پوشش گیاهی نسبتا" مصنوعی را تشکیل میداده هست .
60 out of 100 based on 25 user ratings 50 reviews