محیط رسوبی و میکرو فاسیس‌های توالی پرمو - تریاس در مقطع شهرضا


محیط رسوبی و میکرو فاسیس‌های توالی پرمو - تریاس در مقطع شهرضا
بمنظور مطالعه میکروفاسیس ها و تفسیر محیط رسوبی بخش پنج سازند آباده و سازند همبست و بخش زیرین تریاس در شمال شرق شهرستان شهرضا، از یک ستون چینه شناسی با ضخامت واقعی 95 متر بالغ بر 185 نمونه جهت یافته برداشت گردید.


نقش فرسایش و رسوب در تعیین الگوی مورفولوژیک بخش تحتانی رودخانه میناب
مطالعات سنگ شناسی منجربه‌شناسائی و تفکیک یازده میکروفاسیس گردید که با در نظر گرفتن اصلی توالی لایه ها Suerposition و کم عمق شوندگی به طرف بالا، دو مدل رسوبی الف و ب ارائه گردید.مدل الف شامل میکروفاسیس های یک تا پنج و مدل ب شامل میکروفاسیس های یازده تا شانزده.میکروفاسیس های مدل الف بترتیب عبارتند از کالسی لوتایت با سوزن اسفنج حوضه Basin :.کالکارنیت گل افزون بیوکلاستی با ملات کالسی لوتایت حاشیه حوضه Basin margin : کالکارنیت دانه ریز تاکالسی سیلتایت باملات گل کم یافاقد ملات گلی دامنه شیب Foreslope:، کالکارنیت دانه افزون و متراکم و حتی جوش خورده بهم متعلق به‌جلبکها با ملات گلی کم و گاهی بدون ملات گلی بنک جلبکیAlgal bank ، کالکارنیت جلبکی دانه افزون تا گل افزون با ملات کالی لوتایت لاگون.میکروفاسیس های مدل ب بترتیب عبارتند از کالسی لوتایت با سوزن اسفنج حوضهBasin : ، کالکارنیت گل افزون بیوکلاستی با ملات کالسی لوتایت حاشیه حوضه Basin margin : کالسی سیلتایت ساخته شده از قطعات خارتنان شیب دامنه Foreslope :، کالکارنیت ساخته شده از قطعات خارتنان و تقریبٹ فاقد ملات گلی بابیوکلاستی Bioclastic bar :، کالکارنیت گل افزون بیوکلاست دار لاگون تا پهنه جزر و مدی، کالسی لوتایت هستراکوددار بهمراه انتراکلاست و وفرامنیفرهای ریز و ترکهای کلی و برشی شده پهنه جزر و مدی.


ارتباط سیستم ساختاری و کارست‌شدگی در ناحیه شمال اردکان فارس
در مجموع باید فرمود که دانه های جلبکی باایجاد بنک جلبکی درتشکیل میکروفاسیس ها و تفسیر محیط رسوبی مدل الف و خارتنان با ایجاد باربیوکلاستی در تشکیل میکروفاسیس ها و تفسیر محیط رسوبی مدل ب تاثیر بسزائی داشته اند.تجزیه و تحلیل محیط رسوبی میکروفاسیس ها حاکی از وجود شش چرخه رسوبی نامتقارن می‌کند که طی هر جرخه رسوبی، محیط بتدریج بطرف بالا کم عمق میشده ولی متعاقب اون سریعٹ عمیق میگردیده هست .بین این چرخه های رسوبی و واحدهای چینه ای معرفی شده توسط گروه پژوهشی ایرانی - ژاپنی Nakazawa,et.al.,1981 هماهنگی کامل دجود ندارد و پیشنهاد میگردد تا بخش پائینی واحد شش یه واحد پنج و بخش بالائی اون به‌واحد هفت منضم گردد.


بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی و کاربری زمین حوزه آبخیز نکاءرود
انتهای چرخه رسوبی شش مصادف با مرز پرمو - تریاس می‌باشد که نمایانگر کم عمق شدن دریای پرمین و شروع پیشروی دریای تریاس می‌باشد و وجود یک وقفه در روال عادی رسوبگذاری Paraconformity را خاطر نشان می‌سازد.


تعیین منشا رسوبات وارده به خلیج پزم
ناپدید شدن بخش اعظم جانداران در اواخر پرمین اگر چه در مقیاس جهانی مورد بحث و اظهار نظرهای زیادی بوده هست ولی در منطقه مورد نظر کم عمق شدن حوضه و تغییرات زیاد سطح آب و ورود مواد آواری دانه ریز در این ارتباط موثربوده هست .


اثرات عامل باد بر فرسایش منطقه آران و بیدگل (کاشان)


مطالعه منشاء و بلوغ حرارتی مواد آلی موجود در رسوبات سازندهای سیاهو و سرچاهان (اردویسین - سیلورین) زاگرس


78 out of 100 based on 53 user ratings 728 reviews

بررسی ساختاری دگرشکلی مکرر در مجموعه‌های دگرگونه گل‌گهر و خواجو، جنوب غرب سیرجان
تعیین خواص ژئوتکنیکی توف‌های سازند کرج به عنوان مصالح ساختمانی
بررسی تجلی ایزوفرم‌های مختلف CD44 در سرطان مری و معده
ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهر قزوین با استفاده از روش انتشار موج
بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی پالئوزوئیک زیرین شمالشرق ایران (مقاطع شاهرود، رباط قره‌بیل، جنوب بجنورد)
بررسی تاثیر شوری و شدت نور بر برخی از ترکیبات شیمیائی جلبک سبز دونالیه‌لا سالینا (Dunaliella salina)
مطالعه و مدیریت منابع آب دشت مهیار شمالی با استفاده از مدل ریاضی
میکروبیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سنگهای پالئوسن - ائوسن در ناحیه عباس‌آباد و سبزوار
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*