بررسی چینه شناسی و فسیل شناسی نهشته‌های کرتاسه در شمال شرق اردکان و تعیین مرز آن با سنگهای ژوراسیک (مقطع میانکوه)


بررسی چینه شناسی و فسیل شناسی نهشته‌های کرتاسه در شمال شرق اردکان و تعیین مرز آن با سنگهای ژوراسیک (مقطع میانکوه)
جهت بررسی فسیل شناسی و چینه شناسی رسوبات کرتاسه و تعیین مرز اونها با سنگهای ژوراسیک در منطقه اردکان، مقطع مینکوه واقع در شمال شرق اردکان و غرب خرانق انتخاب شد.


تحلیل‌ناپذیری شبیهای طبیعی در محدوده راندگی جنوب آب اسک (جاده هراز) با نگرش ویژه بر نقش عوامل ساختاری
منطقه اردکان بخشی از حوضه ایران مرکزی هست که ویژگیهای زمین ساختاری‌و چینه شناسی این حوضه را دارا می‌باشد عملکرد کششی فاز سیمرین پیشین سبب ایجاد حوضه پهناور قاره‌ای حد فاصل زمینهای پالئوزوئیک با روند شمال غرب - جنوب شرق در منطقه شده هست .


ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی سازند کنگان در چاههای میادین آغاز و آغاز غربی در ناحیه فارسی
رسوبگذاری با شیل و ماسه سنگهای قاره‌ای لیاس آغاز شده هست که با دریایی شدن حوضه طی دوگر، آهکهای آمونیت دار معادل با بادامو نهشته می‌شوند.


لیتوستراتیگرافی-بیوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازنده‌های آکچاگیل و آپشرون دشت مغان
فاز کوهزایی سیمرین پسین موجب چین خوردگی رسوبات ژوراسیک شده بطوریکه با پیشروی دریای کرتاسه زیرین طی نئوکومین ؟ بارمین کنگلومرای قاعده کرتاسه با دگرشیبی زاویه دار روی رسوبات چین خورده ژوراسیک نهشته شده هست که شاخص مرز زیرین کرتاسه با ژوراسیک در منطقه می‌باشد.


ژئوشیمی و ژنزکانساز بوکسیت هنگام (جنوب فیروزآباد)
طی بارمین - آپسین زیرین حوضه تدریجا دریایی شده و رخساره رسوبات از تخریبی به کربناته تبدیل می‌شود.


بررسی فرآیندهای فرسایش در حوضه آبخیز دربند (شهرستان تایباد)
در نتیجه آهکهای نازک لایه پلتی نهشته شده‌اند طی آپسین آهکهای متوسط تا ضخیم لایه خاکستری رنگ واجد فونای شاخص دریاهای گرم و کم عمق (مرجان، بریوزوآ، لاله‌وش ، رودیست و اربیتولینا) نهشته می‌شود و کف حوضه رسوبی در مدت رسوبگذاری فرونشینی ممتد داشته بطوریکه بالغ بر 400 متر آهکهای توده‌ای ضخیم لایه با تغییرات ناچیز رخساره‌ای در مدت وقت کوتاه تشکیل گردیده هست .


بررسی تجلی ایزوفرمهای CD44 در بیماران آلوده به هلیکوباکتر پیلوری
سپس فاز خشکیزایی معادل با اطریشین سبب بالا آمدگی کف حوضه، خروج رسوبات از آب و توقف رسوبگذاری شده هست .


بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی شمال و شمال شرق ازنا با نگرش ویژه بر کانی سازی و پتانسیل های معدنی
بطوریکه رسوبات کرتاسه فوقانی در کل منطقه دیده نمی‌شود.


بررسی تاثیر برداشت آب بر آبخوانهای کارستی در زمان خشکسالی با استفاده از مدل تخلخل دوگانه
و راس توالی مطالعه شده فرسایشی هست فازهای کوهزایی معادل لارامید و آلپی جوان طی سنوزوئیک سبب چین خوردگی و گسلش رسوبات کرتاسه زیرین شده که ژئومورفولوژی کنونی منطقه حاصل عملکرد فازهای کوهزائی فوق می‌باشد.
80 out of 100 based on 70 user ratings 770 reviews

شبیه سازی شارش و پخش سیال به روش بولتزمن گسسته در شبکه های ترک دار با سطوح خودآفین
بارزسازی سازندهای رسی از رخنمونهای آهکی با استفاده از داده های ماهواره ای
پترولوژی کمپلکس دگرگونی ده سلم و پی جوئی کانسارهای دگرگونی منطقه
مطالعه ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی مافیک دماوند کوچک و هراز و مقایسه آنها با تراکی آندزیتهای دماوند ( البرز مرکزی، شمال ایران)
پتروگرافی و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس کوه بنگستان و انطباق آن با میادین مجاور در ناحیه فروافتادگی دزفول
مطالعه پالئوبوتانی رسوبات معادل گروه شمشک در مناطق رامسر- جواهرده و اشکورات علیا
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*