بررسی اثرات تغییرات ناشی از شهرسازی در مسیل‌های شمال تهران به منظور ارائه روشهای کنترل و مدیریت سیلاب


بررسی اثرات تغییرات ناشی از شهرسازی در مسیل‌های شمال تهران به منظور ارائه روشهای کنترل و مدیریت سیلاب
گسترش اماکن و تاسیسات شهری در اثر ازیاد جمعیت و تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی شهری موجب بروز مشکلات عدیده‌ای بوده هست ، که در مجموع باعث بهم خوردن شکل طبیعی اکوسیستم و تعادل هیدرولوژیکی این مناطق می‌گردد، از بین رفتن تعادل هیدرولوژیکی حوضه‌های آبی نه فقط موجب سیل‌های بزرگ و کاهش جریانات پایه می‌شود بلکه سبب فرسایش خاک نیز می‌گردد.


بررسی عوامل اقلیمی سیل خیزی استان لرستان به روش سینوپتیک
از جمله دیگر پی‌آمدهای گسترش شهری، بهم خوردن وضعیت آبراهه‌های طبیعی هست .


بررسی منحنی های بقا حاصل از اثر هایپرترمیا بر مدلهای کشت تک لایه و اسفروئید از سلولهای ‏‎DU145‎‏
با بهم ریختن چنین آبراهه‌هائی و گسترش % نفوذناپذیری بارش در شهرها احتمال خطرات ناشی از سیل را افزایش خواهد داد.


محیط رسوبی و دیاژنز سازند پابده در فروافتادگی دزفول شمالی
در بررسیهای اخیر بعمل آمده، رشد سالیانه حوادث سیل در ایران طی دوره 1331-70 حدود 4 % و رشد خسارات مالی اون در دوره مذکور 6 % بوده هست .


مقایسه عکس العمل های فیزیولوژیک و نیازهای تغذیه ای گونه راش شرقی ‏‎Fagus orientalis lipsky‎‏ به تغییرات نوری، فصلی و ارتفاعی در مراحل مختلف رشد و نمو
حوضه آبخیز شهرستان تهران بین 51-41 درجه تا 51-10 درجه طول شرقی و 35-58 درجه تا 35-23 درجه عرض شمالی واقع گردیده هست .


ارزیابی اقتصادی - کاربردی و بررسی ژنز نهشته بوکسیت - لاتریت منطقه بلبلوئیه کرمان
با توجه به آمار موجود، تعداد حوادث سیل در شهر شهرستان تهران در طی چهار دهه (1331-70)، در دهه اول 14 مورد، و در دهه دوم 15 مورد، و در دهه‌های سوم و چهارم بترتیب 33 و 54 مورد بوقوع پیوسته هست .


بررسی کانسارهای کرومیت توده پریدوتیتی آبدشت (ناحیه اسفندقه)
برای بررسی علل افزایش روند سیلاب در تهران، تعداد چهار زیر حوضه، کن، درکه، دربند، دارآباد مورد مطالعه برنامه گرفته هست .


بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای نیمه‌آتشفشانی شهر بابک - جوزم
برای بررسی علل این امر، در ابتدا به بررسی فیزیوگرافی پرداخته شد.


بررسی ولکانیسم نئوژن-کواترناری شرق ایران (منطقه بیرجند-مورد-سربیشه)
در این مبحث شرایط موثر فیزیکی در ایجاد سیل شهرستان تهران مورد بررسی برنامه گرفت .

در فصل بعدی به بررسی ویژگیهای آب و هوای و نقش این شرایط در روند افزایش مسیل در شهرستان تهران پرداخته شده هست .

فصلی دیگر به بررسی جریانات سطحی زیر حوضه‌های شمال شهرستان تهران اختصاص یافته و تغییرات شرایط دبی در طی دوره آماری 21 ساله مورد بررسی برنامه گرفته هست .

سپس در فصل پنجم به اثرات شهرنشینی در بروز سیلاب در منطقه شهرستان تهران پرداخته و سعی شده هست با بکارگیری مدلهای روش شماره منحنی و مدل هستدلالی این امر مورد بررسی برنامه گیرد.

در نهایت به بررسی آزمون فرضیات به نتیجه‌گیری پرداخته و به ارائه توصیه‌هائی در جهت کاهش خسارات ناشی از سیل در شهرستان تهران مبادرت گردیده هست .
72 out of 100 based on 47 user ratings 872 reviews