بررسی رابطه بین سنگ مادر و رسوبات امروزی درحوضه آبخیز خضر بیک در جنوب شرق سبزوار


بررسی رابطه بین سنگ مادر و رسوبات امروزی درحوضه آبخیز خضر بیک در جنوب شرق سبزوار
اونچه در حال حاضر در مطالعات فرسایش و رسوب حوضه‌های آبخیز معمول هست مطالعه کلیه متغیرهای موثر یا قسمتی از اونها در فرسایش و رسوبزایی وبدنبال اون تشخیص مناطق فرسایش پذیر سطح حوضه می‌باشد.


مدیریت بهره برداری از آبهای زیرزمینی لایه آبدار آبرفتی در سال‌های خشکسالی
برای رسیدن به هدف مزبور روشهای ریاضی و تجربی بکار گرفته می‌شود.


بازسازی محیط رسوبگذاری نهشته های آهکی کواترنری زاویه زرند،شمال
دراین تحقیق صرف نظر از شرایط و دلایل متعدد موثر در فرسایش ، معلول و محصول فرسایش (رسوب) جهت ارتباط به منشا سنگی و تشخیص مناطق فرسایش‌پذیر حوضه آبخیز مورد مطالعه برنامه گرفت .


فضاهای فینسلر مسطح تصویری و فضاهای فینسلری که تانسور انحنای افقی آنها فقط به ‏‎X‎‏ بستگی دارد .
به منظور انجام این تحقیق حوضه آبخیز بیگ با مساحت 251/9 کیلومتر مربع در جنوب شرقی شهرستان سبزوار انتخاب گردید.


مطالعه ژئوشیمیایی و پترولوژیکی دایکهای تیره فراوان در توده گرانیتوئیدی جنوب زاهدان
نمونه‌برداری از واحدهای لیتواستراتیگرافی، بار بستر، و بار معلق (سیلاب) به منظور آزمایشات تفکیک خرده‌های سنگی، تفکیک کانی سنگین، دانه‌بندی، تعیین EC و PH و سنگ‌شناسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی انجام گرفت .


بررسی روش جدید ‏‎RCC‎‏ ازنظر فنی و اقتصادی در سدسازی
نتایج حاصل از بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داد که بین سنگ مادر و رسوب تولید شده ارتباط نیمه کمی بربرنامه هست ، به نحوی که واحد لیتواستراتیگرافی کنگلومرا-ماسه سنگ (EOC) بیشترین میزان (47 %) از کل رسوب بار بستر حوضه را بخود اختصاص داده و بدنبال اون بترتیب واحدهای لیتواستراتیگرافی زیر برنامه گرفته‌اند: ماسه سنگ توفی (Eom) 16 %-الترامافیک و آمیزه رنگی (Cm+ub) 9 % توف -ماسه سنگ -مارل-کنلگلومرا (Eft) 8 % -رسوبات کواترنری (Qtl) 6/5 % گرانودیوریت (D) 2 % کنگلومرا (Con) 1/5 %-پیروکسن اوندزیت (an) 1/5 % -هورنبلند اوندزیت (a) 1 %.


خنثی سازی سیتوتوکسی سیتی هلیکوباکتر پیلوری روی سلول های ‏‎Vero‎‏ توسط امپرازول میکرونایزد‏‎(PPIS)‎‏
هم چنین نسبت سهم مشارکت واحدهای لیتواستراتیگرافی به مساحت اونها در تولید رسوب حوضه به ترتیب زیر به دست آمد.


بررسی و تحلیل فعالیتهای لرزه زمین ساختی در منطقه تسوج
Eoc=3.46 d=2/77a=1/1 Cm+ub-0/68 Eom =0/66 Eft=0/54 Con =0/34 an=0/2 Qtl=0/02 در بررسی کیفیت شیمیائی روانابها و رسوبات حوضه مشخص شده، واحد لیتواستراتیگرافی Eem با 43 % مساحت از کل حوضه بیشترین نقش را در تولید املاح گچ و نمک حوضه ایفا می‌کند .


بررسی جریانهای ناشی از تحریک گرمایی در نیمرساناهای بلوری و کاربرد آن در ‏‎CdS‎‏
از طرفی معلوم گردید درمیان سه زیر حوضه لنگر، تکاب و توندر، زیرحوضه لنگر با مساحتی معادل 25/79 % از کل حوضه بیشترین تاثیر را در بافت رسوبی، جنس دانه رسوبات و کیفیت سیلابهای حوضه اعمال می‌کند.

بررسی‌های سنگ‌شناسی و ژئومورفولوژیکی نشان داد که از میان متغیرهای موثر در رسوبزایی حوضه جنس سنگ مادر و توپوگرافی بیشترین تاثیر را در تولید رسوب حوضه دارند.
80 out of 100 based on 80 user ratings 530 reviews