تاثیر آبخیزداری در زیر حوضه بند قراء رودخانه شش تراز کاشمر بر کنترل سیلاب و تغذیه آبهای زیرزمینی

ژئومورفولوژی منطقه پشت دربند (زیر حوضه رودخانه رازآور) کرمانشاه با تأکید بر فرسایش
ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک سیستم ترکیبی ‏‎(WO3)ı-x-(Fe2O3)x ‎‏
بررسی زمین شناسی مهندسی و روشهای بهسازی در زون‌های کارستی تونل سوم کوهرنگ بانگرشی ویژه بر محدود نعل اشکنان
متالوژنی افیولیت های خوی - ماکو با نگرشی ویژه بر انباشته های سولفوری در آتشفشانی های زیردریایی ناحیه قزل داش
تحلیلی پترولوژیکی بر سنگ های دگرگونی شمال دریاچه زاینده رود با نگرشی ویژه بر پلی متامورفیسم
پتروژنز سنگهای آتشفشانی منطقه میاندشت شرق شاهرود
پتروژنز، رخساره ها و مکانیسم فوران آتشفشان مارکوه، جنوب غرب قوچان
بررسی زمین شناسی اقتصادی معدن باریت ورده کردان
خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگهای مارنی ساختگاه سد دوستی
بررسی پترولوژی و ژئودینامیک نفوذ گنبد های آتشفشانی و سایر توده های مرتبط جوان در منطقه بلده - البرز مرکزی
بررسی پترولوژی توده های نفوذی حسن رباط، موته و ورزنه (با نگرش ویژه بر کانی زایی طلا در ناحیه موته)
بررسی سنگ شناسی و ژئوشیمیایی سنگ‎های آذرین شمال غربی ساوه (شمال نیوشت )
زمین شناسی سنگ شناسی و تعیین ژنز معدن سرب دونا در البرز مرکزی
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*