مطالعه لیتواستراتیگرافی و زمین‌شناسی ساختمانی در منطقه امام حسن - ویژنان


مطالعه لیتواستراتیگرافی و زمین‌شناسی ساختمانی در منطقه امام حسن - ویژنان
رساله حاضر شامل مطالعهء لیتواستراتیگرافی و زمین‌شناسی ساختمانی در محدودهء طاقدیسهای امام‌حسن و ویژنان می‌باشد.


تجزیه و تحلیل رخساره های الکتریکی سازند آسماری در میدان مارون
در این راستا ابتدا به منظور روشن شدن وضعیت زمین‌شناسی و مرفولوژی منطقه نقشه زمین‌شناسی با مقیاس 50000:1 تهیه شده هست ، سپس چینه‌شناسی منطقه با تهیه دو ستون چینه‌شناسی در مناطق تنگ امام حسن در شمالغربی و شمال دهکدهء ویژنان در جنوب‌شرقی منطقه، بگونه‌ای که حداکثر تغییرات رخساره‌ای سازندهای موجود را در برداشته باشد، مورد بررسی برنامه گرفته هست .


بررسی ماگماتیسم تفرش در رابطه با ژئوشیمی مواد معدنی
به منظور تکمیل این داده‌ها بررسیها و اندازه‌گیریهای چینه‌شناسی دیگری در سایر قسمتهای منطقه نیز صورت گرفته هست .


زمین شناسی _ رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
با توجه به اینکه این رساله با نگرش ویژه به منابع آب کارستی تهیه شده، خصوصیات پتروگرافی و دیاژنزی تنها در سازندهای سخت کربناته با هستفاده از مطالعهء میکروسکوپی مقاطع نازک بررسی گردیده هست .


بررسی تاثیر زمین شناسی حوضه آبخیز بر کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت اسدآباد(غرب همدان)
وضعیت ساختاری منطقه نیز با بررسی ویژگیهای مرفو-نئوتکتونیکی ساختارها با هستفاده از عکسهای هوائی با مقیاس 1:50000 و برداشتهای تکمیلی صحرائی مطالعه شده هست .


برسی تاثیر زمین شناسی حوضه آبخیز بر کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت اسدآباد (غرب همدان)
به علاوه شکستگیها به دلیل اهمیت ویژه با مطالعات آماری و تهیه دیاگرامهایی از روی عکسهای هوائی به طور دقیق‌تری بررسی شده‌اند.


پترولوژی، ژئوشیمی و تحلیل ساختاری توده نفوذی شکرناب و گنبد ریوداسیتی شمال وندر
از مجموعهء این مطالعات چنین برمی‌آید که منطقه مورد مطالعه در آغاز زون چینهای برگشته (Imbricated belt) برنامه داشته و وضعیت چینها و شکستگیهای اون با الگوی زونهای برش (Shear zone) راستگرد قابل توجیه می‌باشد.


بررسی لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند شمشک در خاور شهمیرزاد( جنوب خاوری البرز) با توجه ویژه به فون آمونیتی
فراوانترین شکستگیها احتمالا به ترتیب به انواع ریدل R با روند N 10-20 درجه و R' با روند N 85-95 درجه تعلق دارند.


بررسی پتروژنز لیستونیت ها در سنگهای الترا مافیک شمال نائین54 out of 100 based on 59 user ratings 434 reviews