مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پترولوژی افیولیت‌های منطقه باغجر (سبزوار)


مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پترولوژی افیولیت‌های منطقه باغجر (سبزوار)
اوفیولیتهای سبزوار با امتداد شرقی - غربی در شمال این شهر برنامه دارند و منطقه مورد مطالعه در شمال شرق سبزوار و محدودهء نقشه توپوگرافی 1:50/000 باغجر را در برمی‌گیرد.


بررسی لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند شمشک در خاور شهمیرزاد( جنوب خاوری البرز) با توجه ویژه به فون آمونیتی
سنگهای متشکله این ارتفاعات از نوع آذرین، رسوبی و دگرگونی می‌باشند که در این رساله به مطالعه سنگهای آذرین که بیشترین حجم ارتفاعات را شامل می‌شود، پرداخته شده هست .


بررسی پتروژنز لیستونیت ها در سنگهای الترا مافیک شمال نائین
از نظر تقدم و تاخر حوادث در سری افیولیتی منطقه سنگهای آذرین (اولترابازیکها و بازیکها) در قاعده سکانس حضور دارند، سپس سنگهای دگرگونی و سنگهای رسوبی برنامه می‌گیرند.


بررسی کلینیکی و بیومتریک نتایج کاربرد ژل اتیلن دی آمینوتترااستیک اسید (EDTA) در پوشش سطوح عریان ریشه‏‎
اولترامافیکها از انواع پریدوتیت ، پیروکسینت ، دونیت و سرپانتینیت (و کرومیت) می‌باشند.


بررسی نقش و کاربرد کانی های رسی در صنایع کاشی
سنگهای آذرین درونی که بیشتر از نوع گابرو و گاهی گرانودیوریت و گرانیت می‌باشند و سنگهای آذرین رگه‌ای و بیرونی از انواع میکروگابروها (دولریت و دیابازها)، بازالتها و اسپیلتها را می‌توان مشاهده کرد.


چینه شناسی، میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی در شرق و جنوب شرقی تهران
از سنگهای آذرین حدواسط اوندزیتها و تراکی اوندزیتها و از سنگهای اسیدی نیز بجز توده‌های معدود گرانیتی و گرانودیوریتی، داسیتها را به طور عمده می‌تواند شاهد بود.


پایانامه
از نظر چینه‌شناسی، مجموعه کالرد ملانژ (آمیزه رنگین) مربوط به دوران دوم (مزوزوئیک)، سنگهای اوندزیتی و بازالتی و داسیتها مربوط به دوران سوم زمین‌شناسی هستند در کواترنر به رسوبات جوان منطقه محدود می‌شود.


بررسبی شرائط و مسائل زمین شناسی شهری کرمان
در سنگهای اولترافیک (که بیشتر از نوع هارزبورژیت هستند) و بازیک (گابروها و میکروگابروها و اسپیلیتها) که ژنزکف و پشته میان اقیانوس را نشان می‌دهند، پدیده سرپانتینی شدن بوفور ملاحظه می‌شود و نشانگر % بالای Mgo در این سنگها می‌باشد.


میکرو بیو استراتیگرافی توالی ائوسن در شمال بومهن - البرز مرکزی
بعلاوه در سنگهای بازیک پدیده اورالیتیزاسیون - پرهنتیزاسیون و اسپلیتی‌زاسیون جلب توجه می‌کند.

حضور کومولاهای مافیک و اولترامافیک و نتایج ژئوشیمیایی نشان می‌دهد که سنگهای مزبور در اثر فرآیند تفریق از یک ماگمای مافیکتر ایجاد شده‌اند که این ماگما می‌توانسته طبیعتی پیکریتی داشته و از ذوب بخشی گوشته بالایی با نرخ ذوب زیاد، تولید شده باشد.

از طرفی گسترش نسبتا سریع کف اقیانوس ، موقعيت کافی برای تفریق کامل در اطاق ماگمایی زیرپشته میان اقیانوس را ایجاد نکرده و باعث گردیده که بیشتر حجم سری افیولیتی حاضر را اولترامافیکها تشکیل دهند.

بازالتها، سنگهای حدواسط و اسیدی که ژنزاوروژنیک نشان می‌دهند در ارتباط با پدیده‌های تکتونیکی و ماگماتیسم پس از جایگیری اوفیولیتها می‌باشند که از نظر سنی هم جوانترند.

جایگیری افیولیتها با مدلی که بتواند پدیده فرو رانش را توجیه کند باید مطرح شود، چرا که حضور سنگهای کالکوآلکالن در رابطه مستقیم با حضور چنین پدیده‌ای و پیدایش کمانهای ماگمایی می‌باشد.

بدین ترتیب و با مشاهده نتایج ژئوشیمیایی حاصله، فرورانش بین یک پوسته قاره‌ای و اقیانوسی حادث شده هست .

چرا که اوندزیتها با مقدار کمی بازالت و مقدار زیادی داسیت مشاهده می‌شوند.

از طرفی با توجه به اینکه هر چه سرعت فرورانش پوسته اقیانوسی بیشتر باشد، نسبت حجمی اوندزیتها به بازالتها فزونتر می‌گردد، در منطقه فرورانش با سرعت زیاد اتفاق افتاده هست .
72 out of 100 based on 27 user ratings 602 reviews