بررسی پترولوژی سنگهای ولکانیکی شمال سیلی جرد (شمال ساوه)


بررسی پترولوژی سنگهای ولکانیکی شمال سیلی جرد (شمال ساوه)
مطالعه سنگهای آتشفشانی منطقه سیلی جرد با تفکیک این سنگها به دو دسته ولکانوکلاستیک و گدازه‌ای انجام پذیرفته هست .


مطالعه محیط رسوبی ، پتروگرافی و دیاژنز تبخیری های جنوب سمنان ، معدن نمک ملحه
سنگهای ولکانوکلاستیک شامل خاکسترتوف ، توفهای بلورین و سنگی و ایگمنبریت‌ها می‌باشند که در این بین ایگمنریت‌ها و توفهای بلورین از جنبه مطالعاتی مهم‌تری برخوردار بوده‌اند.


تحلیل ساختاری میدان نفتی اهواز با نگرشی ویژه بر شکستگی‌های آن
در ایگمنریت‌ها شواهدی دال بر فرآیند اختلاط ماگماها مشاهده می‌گردد و این همان فرآیندی هست که به عنوان عامل اصلی در وقوع برخی از فورانهای انفجاری در نظر گرفته شده هست .


بررسی اثرات زمان قطع آخرین آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم چغندر قند(Beta Vulgaris L.)
توفهای بلورین نیز نمایانگر فوران انفجاری ماگماهایی هستند که بخش قابل توجهی از اونها پیش از فوران تبلور یافته لذا در مورد این ماگماها وجود اتاقک‌های ماگمایی کم‌عمق مطرح می‌گردد چه در غیر این صورت فوران اونها به صورت انفجاری میسر نمی‌گردید.


بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم در شمال غرب سمنان
در بررسی سنگهای گدازه‌ای منطقه سیلی جرد که عمدتا با هستفاده از داده‌های مربوط به عناصر اصلی و ناچیز 17 عدد از نمونه‌ها صورت پذیرفته با توجه به خلاء مشاهده شده بین دو دسته سنگهای بازیک و اسیدی در نمودارهای هارکر، احتمال وجود دو منبع متمایز پوسته قاره‌ای، مانتلی جهت تشکیل هر دسته از سنگها مطرح شده هست .


ژئوشیمی، پترولوژی و پتروگرافی سنگهای آتشفشانی آلکالن شمالغرب مشکین‌شهر و بررسی دگرسانی منطقه
در نمودارهای تشخیص تجربی که با هدف تعیین محیط تشکیل سنگها رسم شده بیش از هر چیز تداخل سیماها و علائم ژئوشیمیایی مربوط به محیطهای مختلف را می‌توان مشاهده نمود.


بررسی هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی دشت عجب‌شیر
نمودارهای عنکبوتی رسم شده جهت سنگهای منطقه سیلی جرد با الگوهای عنکبوتی مربوط به جایگاههای قوسی شباهت دارند.


پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی منطقه نی‌باغی (جنوب شرق بزقوش)
عدم وجود روابط سیستماتیک در میزان عناصر ناچیز به عواملی مانند آلودگی، تبلور تفکیکی و دگرسانی نسبت داده شده هست ضمن اونکه تداخل سیماهای ژئوشیمیایی مربوط به محیطهای مختلف ممکن هست به دلیل عدم وجود شرایط پایدار در محیط تشکیل سنگها بوده باشد.


جداسازی و شناسائی عوامل همبندکننده سه عنصر فلزی سنگین( ‏‎‏‎Cu, Ni‎‏ و ‏‎Zn‎‏) در چند گونه انباشته‌گر این عناصر54 out of 100 based on 19 user ratings 494 reviews

بررسی هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی آبخوان دشت تسوج و تأثیرات طرح تغذیه مصنوعی بر منابع آبهای زیرزمینی منطقه
بررسیهای پترولوژی و پتروگرافی توده نفوذی بزقوش (جنوب سراب)
بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ‌های ماگمائی و زون‌های دگرسانی منطقه یوزباشی چای و اثرات زیست محیطی آن
بررسی گسلهای بنیادی نیمه باختری البرز مرکزی بر پایه تحلیل داده‌های ماهواره‌ای سنجیده‌های اپتیکال و رادار
مکانیابی پهنه‌های مناسب برای اکوتوریسم در مناطق ساحلی شهرستان‌های رودسر تا آستانه اشرفیه در استان گیلان با استفاده از ‏‎GIS‎‏
تحلیل دگرریختی ساختارهای اصلی بین گسل های کوهبنان و نایبند
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*