ژئوشیمی و ژنزکانساز بوکسیت هنگام (جنوب فیروزآباد)


ژئوشیمی و ژنزکانساز بوکسیت هنگام (جنوب فیروزآباد)
ناهنجاری بوکسیت هنگام در 25 کیلومتری جنوب‌غربی قیر و کارزین در جنوب فیروزآباد فارس ، در زون ساختمانی زاگرس چین خورده‌ی ساده و در مرز میان سازندهای سروک و ایلام واقع شده هست .


تحقیقات معدن شناسی در باره معادن مس پرفیرتیک ایران ( سرچشمه )
این ناهنجاری مشتمل از 9 لایه سنگی مجزا هست که در محدوده‌ای به وسعت تقریبی 450 متر مربع در نزدیکی محور تاقدیس کوه کیلاغ (کلاغ) رخنمون دارد.


بررسی رسوب شناسی منطقه حوض سلطان
تاقدیس کیلاغ یک تاقدیس پلانج‌دار با امتداد N42W میباشد.


مطالب پالینولوژیکی رسوبات دویفل ناحیه خوش ییلاق
لایه‌های مورد مطالعه از پایین به بالا عبارت هست از: آهک سروک ، آهک مانی قاعده‌ای، بوکسیت پیزولیتی، بوکسیت زرد، بوکسیت قرمز، مارن آهکی آهندار، آهک مارنی قرمز، آهک مارنی سفید و آهک ایلام.


ساخت و بررسی دستگاه رسوب سنج برگشتی گاما
با توجه به شواهد چینه‌شناسی-رسوب‌شناسی یک وقفه رسوبی در وقت تورونین تا سانتونین منجر به ایجاد شرایطی جهت هوازدگی و ایجاد فرایندهای غنی‌سازی عناصر Fe، Ti، Al در منطقه شده هست .


مطالعه زمین‌شناسی سلسله آتشفشان‌های تکاب قروه از نظر پتروگرافی پترولوژی و غیره
مطالعات صحرایی مشخص نمود که اولا به دلیل رنگ لایه‌ها یک محیط اکسیدان قابل مشخص هست و ثانیا وجود الگوهای چند رنگی وضعیت‌های متغیر انحلال و آبشویی را ضمن عبور آبهای فرورو مشخص می‌کند.


بررسی مقدماتی کانسار منگنز آب بند
مطالعه بافتی بر روی مقاطع میکروسکوپی موجود نشان داد که بافتهای موجود شامل انواع بافتهای پیزوئیدی، پلیتومورفیک ، ائولیتی، برشی دروغین، میکروگرانولار و بافتهای جریانی میباشند که در همه این بافتها جزو بافتهای اتوژنیک میباشند و بر یک ژنر برجازا دلالت میکند و ضمن فرایندهای دیاژنز چنین بافتهایی تشکیل و تکامل یافته‌اند.


پی‌جوئی طلا و نقره در خراسان
در این مطالعه جهت دستیابی به فرایندهای شیمیایی دخیل در تشکیل این ناهنجاری و نیز شناسایی نقش و رفتار عناصر در فرایندهای هوازدگی و نحوه تبادلات شیمیایی اونها، از روش ژئوشیمیایی محاسبات تبادلات جرم هستفاده گردید.


بررسی ژئوشیمیائی و کانی‌شناسی ذخایر کالوئن و خاک نسوز از 5 ناحیه جنوب استان آذربایجان غربی
در این روش مقادیر تبادل جرم عناصر مختلف نسبت به یک عنصر بی‌تحرک که بیشترین ثبات شیمیایی را طی فرایندهای هوازدگی از خودنشان داده هست محاسبه گردیده هست .

در این مطالعه از عناصر Y، Zr، Ti، Al به عنوان عناصر بی‌تحرک شاخص هستفاده شده هست .

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که عناصر Na، K، Mg، Ca، Si طی فرایندهای حاکم، از محیط خارج شده و عناصر Fe، Ti، Al غنی شده‌اند.

عناصر K، Mg، Si، Ca، Na طی فرایندهای موجود متحرک بوده و Fe علیرغم تحرک اون در محیط غنی شده هست که به دلیل مقدار تحرک نسبی پایین‌تر از سایر عناصر میباشد.

Ti، Al نسبتا غیرمتحرک بوده‌اند و به این دلیل در محیط غنی شده‌اند.

با محاسبه ضریب تجمع و هستفاده از اون در نمودار دوگانه همراه با Cr مشخص گردید که منشا عناصر، آرژیلیتی میباشد که با توجه به برجازا بودن این ناهنجاری، آهک سروک را که حاوی ذرات رسی می‌باشد میتوان به عنوان منشا این عناصر در نظر گرفت .

بررسی الگوی غنی‌شدگی عناصر نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی عنصر Al در بخش میانی یعنی لایه بوکسیت زرد مشاهده میشود و همچنین مقایسه مقدار عددی ضریب تجمع با سایر ذخایر بوکسیت نشان داد که ناهنجاری مورد مطالعه شباهت زیادی با کانسارهای تیپ مدیترانه‌ای منطقه یوگسلاوی و رومانی دارد.
92 out of 100 based on 42 user ratings 242 reviews