پیدایش معادن سنگ آهن سنگان خراسان

مطالعه چینه‌شناسی و چگونگی تشکیل ذخیره سلستین لیکک ( شمال غرب بهبهان )
گزارش بررسی توسعه بخش معدن در شهرستان‌های بیرجند و نهبندان
قابلیت‌های معدنی استان زنجان و پیشنهاد استقرار صنعت و معدن
طرح تحقیقاتی و مطالعاتی املاح تبخیری در کویرهای ایران
بررسی ذخائر معدنی - مطالعات زمین‌شناسی مکران بیرونی
بررسی ذخائر معدنی - پی‌جوئی و تحقیقات ژئوفیزیکی زمینی و هوایی
بررسی ذخائر معدنی - پی‌جوئی و شناخت رسهای ایران
سنتز میکروالمیت سدیم فریک - اتیلن ( 2 ) آمین - دی ( اورتو - هیدروکسی فنیل استات ) که بعنوان تنها مایع محلول آهن در آب ( کود آهن ) به خاکهای ارزان برا
بررسیهای لرزه زمین شناختی و خطر زلزله گسلش در ساختگاههای شهری و روستایی ( مرحل ه اول: ) شهرهای گلهار ، هشتگرد ، تبریز ، سهند و مجلسی
تعیین مشخصات زمین محل استقرار دستگاههای شتاب نگار
معدنکاری و ذغال سنگ در ایران
بررسی افزایش و حرکت زمین در روستاهای کبایر بخش بجنورد
مطالعه و نامگذاری گروهی از فسیلهای بی‌مهرگان ایران ( بازوپایان ، دوکفه‌ایها و پابرسران )
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*