کاربرد مدل ریاضی آبهای زیرزمینی در مدیریت و پیش بینی آبخوان دشت فیروزآباد


کاربرد مدل ریاضی آبهای زیرزمینی در مدیریت و پیش بینی آبخوان دشت فیروزآباد
در دهه های اخیر بکارگیری کامپیوتر در مطالعات منابع آب با هستفاده از مدلهای ریاضی آبهای زیرزمینی، خصوصا در مباحث مدیریت منابع آب و همچنین پیش بینی وضعیت آب زیرزمینی توسعه زیادی پیدا کرده هست.


بررسی ذخائر معدنی - مطالعات زمین‌شناسی مکران بیرونی
از اونجائیکه در مدلهای ریاضی می توان با تغییر ورودیها و پارامترهای مختلف، نتایج حاصل در سیستم را مشاهده نمود، لذا می توان از این گونه مدلها به عنوان ابزاری مفید در جهت شناسایی سیستم هیدروژئولوژیکی مشاهده عکس العمل آبخوان نسبت به تغییر تنشهای وارده و انتخاب گزینه های مختلف مدیریتی هستفاده کرد.


بررسی ذخائر معدنی - پی‌جوئی و تحقیقات ژئوفیزیکی زمینی و هوایی
دشت فیروزآباد با ارتفاع متوسط 1327 متر از سطح دریا یکی از دشتهای مستعد برای کشاورزی در هستان فارس می باشد.


بررسی ذخائر معدنی - پی‌جوئی و شناخت رسهای ایران
در این دشت با توجه به خشکسالی و گسترش هموقت چاههای بهره برداری در سالهای اخیر روند نزولی سطح آب از سال 1378 شروع شده و همچنان ادامه دارد، لذا شناسایی سیستم هیدروژئولوژیکی این دشت در جهت بررسی امکان بهبود روند فعلی ضروری می باشد.


سنتز میکروالمیت سدیم فریک - اتیلن ( 2 ) آمین - دی ( اورتو - هیدروکسی فنیل استات ) که بعنوان تنها مایع محلول آهن در آب ( کود آهن ) به خاکهای ارزان برا
در این تحقیق با هدف شناسایی سیستم هیدروژئولوژیکی ، بهینه کردن ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان، هستفاده از مدل برای پیش بینی سطح آب در آینده و بکارگیری اون برای بررسی تاثیر طرحهای تغذیه مصنوعی ، یک مدل ریاضی(برپايه روش تفاضلهای محدود) به کمک برنامه ‏‎PMWIN‎‏ تهیه شده هست.


بررسیهای لرزه زمین شناختی و خطر زلزله گسلش در ساختگاههای شهری و روستایی ( مرحل ه اول: ) شهرهای گلهار ، هشتگرد ، تبریز ، سهند و مجلسی


تعیین مشخصات زمین محل استقرار دستگاههای شتاب نگار


98 out of 100 based on 58 user ratings 1058 reviews

معدنکاری و ذغال سنگ در ایران
بررسی افزایش و حرکت زمین در روستاهای کبایر بخش بجنورد
مطالعه و نامگذاری گروهی از فسیلهای بی‌مهرگان ایران ( بازوپایان ، دوکفه‌ایها و پابرسران )
تاسیس شبکه لرزه‌نگاری جهت پیش‌بینی زلزله و بهره‌گیری در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی مربوط به زلزله‌شناسی ، لرزه زمین‌ساختی ، زون‌بندی لر
مطالعه پتروگرافی و پترولوژی سازند کرج در البرز مرکزی
مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده‌های آتشفشانی منطقه الوند خراسانلو ( شمال ابهر ) با نگرشی بر کانی‌زایی
بررسی منشاء ژئولیتهای برونزد منطقه رودهن و اهمیت اقتصادی آنها
مطالعه محیطهای تشکیلات جیرود در حوزه البرز مرکزی
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*