رخساره‌ها، محیط رسوبی و سکانس‌های سنگهای پرمین بالایی در منطقه عجب‌شیر، آذربایجان‌شرقی


رخساره‌ها، محیط رسوبی و سکانس‌های سنگهای پرمین بالایی در منطقه عجب‌شیر، آذربایجان‌شرقی
سنگهای پرمین بالایی در منطقه عجب‌شیر سازندهای روته و نسن را در بر می‌گیرد.


بررسی ذخایر معدنی ، پروژه پیجویی پتانسیل متامورفهای ایران
به منظور تعیین رخساره‌ها، محیط رسوبی و سکانسهای سازندهای روته و نسن، رخنمونهای این سنگها را در شرق عجب‌شیر در کناره شمالی قلعه‌چای مورد بررسی برنامه گرفته هست .


طرح اکتشاف سیستماتیک موضوعی
در منطقه مورد مطالعه سازند روته از سنگ آهک بیوژنیک تیره رنگ به ضخامت 444 متر تشکیل شده هست و سازند نسن بیشتر شامل ماسه سنگ و آهک به ضخامت 18 متر هست .


طرح اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک
قسمت زیادی از سنگهای نسن در اثر فاز لاتریت‌زایی قبل از تریاس فرسایش یافته و از بین رفته هست .


پی جویی منابع اقتصادی کانیهای سنگین در دشت سیرجان
تعداد 12 میکروفاسیس وابسته به کمربند رخساره‌ای دریای باز، سدی، تالاب و پهنه بین جزر و مدی در سازند روته شناسایی شده هست ، رخساره‌های آواری مربوط به محیط رسوبی رودخانه مئاندری و میکروفاسیس کربناته مربوط به محیط تالاب در سازند نسن شناسایی شده هست .


مکانیزم تشکیل و تغییر شکل کانسارهای کرومیتی
سنگهای سازند روته در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکینال نهشته شده‌اند.


مطالعه و بررسی نهشته‌های رسی در گیلاد دماوند
به دلیل کامل نبودن توالی رخساره کربناته سازند نسن ارائه مدل رسوبی برای اون ممکن نیست .


مطالعه کانی شناسی - پاراژنز و نحوه تشکیل کانسار آهنگران ملایر.
شش چرخه رسوبی کم عمق رنده شونده به سمت بالا (سکانس ) در سنگهای پرمین بالایی منطقه عجب‌شیر شناسایی شده‌اند.


مطالعه رسوب‌شناسی ، محیط رسوبی و هیدرودینامیک رودخانه قره‌سو
سکانسهای پرمین بالایی منطقه عجب‌شیر با سکانسهای جهانی پرمین بالایی همخوانی دارد.

این سکانسها در برگیرنده بیش از 39 سکانس کوچکتر یا پاراسکانس هستند.

مهمترین فرآیندهای دیاژنتیکی مشاهده شده در سنگهای پرمین بالایی منطقه عجب‌شیر دولومیتی شدن، سیمانی شدن، متراکم شدن، نئومرفیسم، سیلیسی شدن، آشفتگی زیستی و میکریتی شدن میکروبی هستند.
78 out of 100 based on 53 user ratings 1028 reviews