بررسی تغییرات بیان micro RNA302b در بافت سرطانی مثانه

تخصیص منابع به کمک تحلیل پوششی داده ها
سنتز، بررسی طیف سنجی و فعالیت ضدباکتری کمپلکس هایی از مس(II) و نیکل(II) با مشتقات 3-هیدروکسی-2-نفتوئیک اسید هیدرازون و بازهای هتروسیکل
مطالعات هیدروژئوشیمی چشمه های کارستی کوه دالو (جنوب غرب شیراز)
توصیف و تحلیل سیستماتیک شکستگی های مخزن آسماری میدان پارسی با استفاده از نمودارهای تصویرگر
بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی چند لایه ای های مغناطیسی نامتجانس Fe(20?)/Ag(x?)/Fe(20?) و Fe(20?)/Ag(x?)/Co(20?)
مطالعه بیوسیستماتیک جنس ( Sargassum C. Agardh. (Phaeophyta, Sargassaceae با استفاده از نشانگرهای ریخت شناسی و ملکولی در سواحل جنوبی ایران
How do I restrict permissions appropriately for Team System Web Access?
how do I make Intellisense work for F# in VS2008?
Can Visual Studio warn me when I forget to dispose an IDisposable object?
Installer only installs to root on x64 systems
How to reference System.Xml.Linq in SQL Server 2008 CLR Object?
“LNK2022: metadata operation failed” driving me insane
MSBuild inconsistent compiler flags
Where is the Wrapper Assembly Key File setting in VS 2008?
Is it possible to create a table of contents with page numbers for an RDLC report?
Can I open a solution without opening its documents, or clearing the user options?

بررسی تغییرات بیان micro RNA302b در بافت سرطانی مثانه
سرطان مثانه یکی از شایع ترین سرطان ها در دنیا می باشد.


سازوکار جایگیری توده نفوذی پنج‌کوه (جنوب شرق دامغان) با استفاده از روش ناهمگنی قابلیت پذیرفتاری مغناطیسی (AMS)
در ایران نیز این سرطان سومین سرطان شایع در بین مردان و دهمین سرطان شایع بین زنان می باشد: در نتیجه انجام تحقیقات در مورد این سرطان و یافتن مارکرهایی برای تشخیص زود هنگام سرطان و یا حتی برای درمان اون لازم و ضروری به نظر می رسد.


: بررسی فراوانی HLA-A3 در بیماران مبتلا به MS در استان خوزستان
microRNA ها (miRNA ها ) RNA های کوچک غیر کد نماينده ای هستند که با خاموش کردن بیان ژن ها در سطح پس از رونویسی نقش بسزایی در اکثر فرآیند های سلولی از جمله تکثیر,تمایز و مرگ سلولی دارند.یکی از miRNA هایی که در سال های اخیر در مورد اون تحقیقات زیادی انجام گرفته خانوادهmiR-302 می باشد که به صورت انحصاری در سلول های بنیادی جنینی بیان می شود.


بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی عصاره های میوه و برگ گیاه مسواک بر دو رده سلولی AGSوA549 و تغییر در بیان ژن های mdm2و p14ARF
در مورد نقش miR-302 در سرطان و اثر اون بر روی تومورزایی نتایج متناقضی درسال های اخیر ارائه شده هست.


طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری در آنها بر اساس محاسبات Ab-initio مکانیک کوانتومی
گروهی اون را برای تکثیر و افزایش سلول های بنیادی سرطانی ضروری می دانند اما گروهی دیگر اون را یک مهار نماينده سرطان دانسته و حتی پیشنهاد می نمايند می توان از اون به عنوان داروی ضد سرطان هستفاده نمود.


بررسی معادله ی حالت ماده ستاره ی نوترونی قطبیده در دمای معین
در این تحقیق ابتدا سعی شد تا یک روش ساده و اقتصادی برای طراحی پرایمر اختصاصی و تکثیر miRNA های مورد بررسی ارائه شود تا دیگر نیاز به هستفاده از پرایمر شرکت های خارجی که مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد بود نباشد.


پدیده دینامیک 1HNMRدر ایلیدهای فسفر
در ادامه نیز میزان بیان یکی از اعضای خانواده miR-302 در 30 جفت نمونه توموری و حاشیه توموری بررسی شد که نتایج حاکی از کاهش بیان معنی دار اون در نمونه های توموری نسبت به حاشیه توموری بود (P<0.05).


یک روش جدید برای محاسبه معکوس مور- پنرز یک ماتریس
نکته دیگر این تحقیق یافتن قطعه ای با شباهت زیاد به توالی miR-302 در اینترون ژن HPSE2 بود که تحقیقات اولیه بیوانفورماتیکی روی این توالی نشان دهنده وجود پتانسیل لازم برای تشکیل ساختار ثانویه و توانایی تولید miR جدید را در این ناحیه نشان داد.


تهیه پایهء قالب نانولوله‌های خالص و آلائیدهء دی اکسید تیتانیم به روش الکتروفورتیک و بررسی خواص آن‌ها

نمایه ها:


51 out of 100 based on 36 user ratings 311 reviews

خواص متناهی بودن فانکتور توسیع مدول های هم متناهی
مطالعات GIS و RS، کانی سازی، تعیین سن و منشا توده‌های نفوذی منطقه هلاک آباد سبزوار
زیست چینه نگاری نهشته های دونین میانی در برش ورکمر (شمال اصفهان) بر اساس کنودونت ها.
تهیه بتالاکتام های جدید دارای حلقه بنزوتری آزول بوسیله واکنش حلقه زایی [2+2] کیتین با ایمین
بررسی کاربرد تانسورها در مسائل الاستیسیته محدود با استفاده از نرم افزار Mathematica
فارسی : بیوستراتیگرافی،میکروفاسیس و محیط رسوبی سازندروته در غرب سلطانیه
Why doesn't VS 2008 IDE remember my preferences?
Install code analysis in Vistual Studio 2008 Team System 2008 SP1 without installation media?
SSRS '08 System.Security.Permissions.SecurityPermission ERROR
“the outputpath property is not set for this project” error
SQL Express 2005 problem with VS 2008
Closing VS2008 with no files, no projects, no solution still wants to save a solution
Visual Studio 2008 SP1 Closes when I try to add or open a project which contains .edmx files
ASP.NET Server Control - Reuse Type/Objects in Web References
Project wide “Remove and Sort Usings”
How to tag important code regions in Visual Studio?
*