مطالعات هیدروژئوشیمی چشمه های کارستی کوه دالو (جنوب غرب شیراز)


مطالعات هیدروژئوشیمی چشمه های کارستی کوه دالو (جنوب غرب شیراز)
کوه کارستی دالو، در منطقه سیاخ دارنگون واقع در 40 کیلومتری جنوب غرب شیراز، دارای قریب به30 چشمه هست که از منابع مهم آب مصرفی منطقه، محسوب می‌گردند.


سنتز و شناسایی لیگاند بالقوه شش دندانه N2O4 حاوی 2، َ2- متیلن بیس(4 کلروفنول) و تهیه کمپلکس‌های بزرگ باز حلقه باز شیف با استفاده از اثر تمپلیت در
در این مطالعه با انداز‌ه‌گیری پارامترهای کیفی، نمونه‌برداری از آب چشمه‌ها و اونالیز هیدروشیمیایی اونها، وضعیت هیدروژئوشیمیایی منطقه، بررسی شده هست.


محاسبه و مفهوم مرزهای جواب?های ممکن در تفکیک منحنی چند متغیره یک سیستم سه جزئی
سپس نقشه‌های توزیع مکانی پارامترهای کیفی در منطقه ترسیم شده هست.


بررسی سیستماتیک اثرات خطای یکنواخت و غیر یکنواخت بر روی راه حلهای ممکن محاسبه شده در روشهای مدلسازی نرم
طبق نمودار پایپر، تیپ آب غالب چشمه‎های منطقه، کربناته کلسیک می‌باشد.


برهمکنش انرژی تاریک هولوگرافیک تعمیم یافته و میدانهای اسکالر
تنها آب دو چشمه‌ (S21 و S23) دارای تیپ کربناته منیزیک هست.


تحقیق پارامترهای بهینه در شبیه سازی تولید اشعه ایکس ترمزی حاصل از الکترون های تولید شده ی لیزری به عنوان چشمه های فوتونوترون
طبق نمودار شولر، کیفیت آب اغلب چشمه‌های منطقه در محدوده‌ی خوب و کیفیت دو چشمه‌ (S23 و S26) در محدوده‌ی قابل قبول برنامه دارد.


مجموع مستقیم مدول های ریکارت
طبق نمودار دوروف، تیپ آب از ارتفاعات بالا به سمت ارتفاعات پایین‌تر، از کربناته کلسیک به سمت کربناته منیزیک و تا حدودی به سمت سولفاته شدن پیش رفته هست.


کاربرد توابع سینک در حل مسائل مقدار مرزی غیرخطی در مهندسی و علوم کاربردی
با هستفاده از تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA)، سه گروه عاملی موثر بر کیفیت آب تشخیص داده شد.


وابستگی جهتی بردارهای تصادفی
گروه عاملی اول: شامل کلسیم، سولفات، کلراید، و بی‌کربنات؛ گروه دوم: شامل سدیم، منیزیم، و پتاسیم؛ و گروه سوم: تنها شامل یون نیترات می‌باشد.

هر یک از این گروه‌ها بر پايه مطالعات صحرایی، با شرایط زمین‌شناسی مشخصی مرتبط گردیده هست.

طی تحلیل خوشه‌ایِ سلسله‌مراتبیِ صورت گرفته، چشمه‌های منطقه در سه گروه، طبقه‌بندی شده‌اند.

بر پايه تحلیل‌های رگرسیونی بین چشمه‌های منطقه مشخص گردید که بیشترین همبستگی، بین چشمه‌های مربوط به هر دره‌ی خاص می‌باشد.

در درجه دوم چشمه‌های دره‌خانی و دره دارنگون با هم بیشترین همبستگی را نشان می‌دهد.

کمترین همبستگی نیز بین چشمه‌های یال جنوب غربی و چشمه‌های موجود در مارن‌های یال شمال شرقی می‌باشد.

همچنین بر پايه تحلیل‎ شواهد صحرایی و تفسیر و تحلیل روند تغییرات غلظت یونی آب در پی بارش باران در منطقه، وجود یک سیستم جریان مجرایی در یال شمال شرقی تاقدیس تشخیص داده شده هست.

بر همین پايه مدل شماتیکی از سیستم کارستی کانالی در یال شمال شرقی ارائه شده هست.

همچنین با توجه به دمای اندازه-گیری شده از چشمه‌های منطقه، و تهیه نقشه حاصل از درون‌یابی این پارامتر، سیستم چرخش آب زیرزمینی در منطقه از نوع کم عمق تشخیص داده شده هست.
94 out of 100 based on 74 user ratings 274 reviews

پایه های ترکیبی ریس در فضای هیلبرت و خواص آنها
سنتز مشتقات 4،َ4-(آریل متیلن)بیس(3-متیل-1-فنیل-H1-پیرازول-5-ا?ل) از طریق آمین کاتالیست و سنتز مشتقات 6-آمینو-4-آریل-5-سیانو-3-متیل-1-فنیل-4،1-دی هیدروپی
زمین‌شناسی و نحوه تشکیل کانسارهای رگه‌ای فلوریت محلات، استان مرکزی
ارزیابی عملکرد روش‌های ‎‎DALI ‎,‎BLAST ‎,‎ ‎H-Tuple و ‎ ‎‎Smith-Waterman‎‎‎ ‎در مقایسه توالی‎‌های زیستی با استفاده از ‎منحنی ‎$ROC$‎
حذف برخی ازرنگهای خانواده reactive از محلولهای آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی
محاسبه تقریب مرتبه اول توابع چهارنقطه ای(? ?? ?? ?? ? ) و تعدادی از توابع سه نقطه ای (A? ?? ? ) در نظریه پیمانه ای جرم دار ابرتقارنی N=1/2
Why doesn't VS 2008 IDE remember my preferences?
Install code analysis in Vistual Studio 2008 Team System 2008 SP1 without installation media?
SSRS '08 System.Security.Permissions.SecurityPermission ERROR
“the outputpath property is not set for this project” error
SQL Express 2005 problem with VS 2008
Closing VS2008 with no files, no projects, no solution still wants to save a solution
Visual Studio 2008 SP1 Closes when I try to add or open a project which contains .edmx files
ASP.NET Server Control - Reuse Type/Objects in Web References
Project wide “Remove and Sort Usings”
How to tag important code regions in Visual Studio?
*