بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش برنامه آموزشی بر مشکلات و کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده

بررسی تاثیر محلول گلوکز خوراکی بر برخی شاخصهای فیزیولوژیک و رفتاری درد بدنبال خونگیری در نوزادان بستری در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر ر
مقایسه تاثیر دو روش آموزشی نمایش عملی و استفاده از لوح فشرده بر عملکرد دانشجویان دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در م
بررسی تاثیر بازی بر میزان اضطراب کودکان سن دبستان بستری در مرکز آموزشی -درمانی گیلان، سال 84-1383
بررسی میزان آگاهی و نگرش خانواده‌ی بیماران مبتلا به اختلالات روانی مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی ابن سینا مشهد در زمینه درمان با الکتروشو
بررسی ارتباط بین نحوه ی رفتارهای آموزشی اساتید بالینی با اضطراب دانشجویان از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده‌ های پرستاری و مامایی دانشگ
مقایسه تاثیر دو روش ارزشیابی به روش عملی با ساختار عینی و روش سنتی بر میزان رضایت دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت در سال 86-1
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme
بررسی تاثیر رایحه ایزوپروپیل الکل بر شدت تهوع حین و پس از عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی در بیماران بستری در مرکز آموزشی -درمانی الزهرا (س) رشت سا
بررسی ویژگی‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی شیرخواران مبتلا به عفونت های حاد تنفسی در مراجعین مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1384-1383
بررسی ارتباط شیوه زندگی و کیفیت خواب سالمندان مراجعه کننده به کانون های بازنشستگان شهر رشت در سال 86-1385
بررسی ارتباط افسردگی پس از زایمان با برخی از عوامل فردی و روانی-اجتماعی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت در سال 1383
بررسی مقایسه‌ای دیدگاه دانشجویان و پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد نقش پرسنل پرستاری در آموزش بالینی د
تاثیر طب فشاری بر وضعیت خواب پرستاران یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران
بررسی شیوع علایم اختلال بدشکلی بدن و برخی از عوامل موثر بر آن در دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران 1386-1385
بررسی تأثیر برنامه مراقبت تنفسی طراحی شده بر پیشگیری از پنومونی در بیماران کمایی تحت ونتیلاتور بستری در بخش ICU
ادراک و تبیین چگونگی انتقال و استفاده از دانش پرستاری در عمل و ارائه الگو
تبیین پدیدار شناسی حقوق بیمار
بررسی تاثیر ماساژ پشت بر فشار خون و نبض رادیال بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه مراجعه‌کننده به کلینیک قلب درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیم
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب بستری در بخش‌های داخلی قلب و سی سی یو بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال
تاثیر توانبخشی بر کیفیت زندگی پس از جراحی برداشتن پستان در زنان مراجعه کننده به بخش شیمی درمانی بیمارستان نمازی وابسته به دانشگاه علوم پزشک
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*