مفاهیم پرستاری

بررسی و مقایسه سبک زندگی در افراد 65 -24 ساله دارای فشار خون طبیعی و پرفشاری خون، ساکن در منطقه کوثر شهر قزوین
بررسی مقایسه‌ای عوامل موثر بر بهره‌وری از دیدگاه پرستاران و مدیران در بیمارستان‌های منتخب سال 1385
بررسی تاثیر پیگیری تلفنی توسط پرستار(تله نرسینگ) بر میزان تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به دیابت نوع دوم
بررسی تاثیر گیاه زنجبیل بر میزان تهوع و استفراغ بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
بررسی تاثیر تور‌ آشنا سازی بر اضطراب کودکان سن 11-5 ساله قبل از اعمال جراحی انتخابی در بیمارستان رازی مرند
بررسی تاثیر آموزش خودکارآمدی بر تغییرات وزن بیماران دیالیزی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1388
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme
بررسی کیفیت زندگی بیماران بعد از عمل پیوند عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مراکز آموزشی-درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران د
بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیری از سرطان در مادران دانش آموزان منطقه 17 شهر تهران سال 1387-88
بهسازی پرستاران به روش آموزش از راه دور
بررسی فراوانی عفونتهای ادراری و تعیین عوامل خطرزای مرتبط با آن در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 مرکز انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علو
فرایند مراقبت خانواده از سالمندان آسیب پذیر
بررسی مقایسه ای تاثیر پیگیری از طریق سرویس پیام کوتاه (SMS) و پیگیری تلفنی بر وضعیت کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به انجمن د
زندگی با HIV/AIDS: تجربه مبتلایان و توسعه راهبردهای خود مراقبتی
بررسی تاثیر آموزش کنترل وزن بر آگاهی و نگرش و رفتارهای بهداشتی زنان با شاخص توده بدنی بالا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی اردبیل 1387
بررسی ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران، تهران-سال 1387
بررسی عادات غذایی مرتبط با ابتلا به سنگ دستگاه ادراری در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد تهران، 87-1386
بررسی تاثیر تماس پوستی پیاز بر احتباس حاد ادراری بیماران مرد پس از کاتتریسم قلبی در مرکز آموزشی و درمانی افشار یزد-1386
مقایسه تأثیر سه برنامه ورزشی (استقامتی، مقاومتی، ترکیبی) بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1387
بررسی ارتباط حمایت خانواده و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم وابسته به دانشگاه عل
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*