بررسی تاثیر آرانسازی بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی قلب ، بستری در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

بررسی تاثیر تور‌ آشنا سازی بر اضطراب کودکان سن 11-5 ساله قبل از اعمال جراحی انتخابی در بیمارستان رازی مرند
بررسی تاثیر آموزش خودکارآمدی بر تغییرات وزن بیماران دیالیزی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1388
بررسی ارتباط بین نوع الگوی خواب (صبحگاهی -عصرگاهی) پرستاران شیفت کار و کیفیت خواب آنان
بررسی کیفیت زندگی بیماران بعد از عمل پیوند عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مراکز آموزشی-درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران د
بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیری از سرطان در مادران دانش آموزان منطقه 17 شهر تهران سال 1387-88
بهسازی پرستاران به روش آموزش از راه دور
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی تاثیر آرانسازی بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی قلب ، بستری در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
اضطراب داای سابقهای به قدمت حیات انسان هست .


بررسی فراوانی عفونتهای ادراری و تعیین عوامل خطرزای مرتبط با آن در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 مرکز انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علو
عمل جراحی ، به خصوص جراحی قلب ، نوعی تهدید سلامتی هست.


فرایند مراقبت خانواده از سالمندان آسیب پذیر
بیماران کاندید جراحی قلب مستعد نگرانی و اضطراب می باشند ، لذا تامین سلامتی و کاهش اضطراب اونان امری واجب و ضروری هست .


بررسی مقایسه ای تاثیر پیگیری از طریق سرویس پیام کوتاه (SMS) و پیگیری تلفنی بر وضعیت کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به انجمن د
پژوهش حاضر یک کار آزمایی بالینی هست که بر روی 105 نفر ( در دو گروه آزمون و شاهد ) از بیماران کاندید جراحی قلب و به منظور بررسی تاثیر آرامسازی بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی قلب بستری در بیمراستان قلب شهید رجایی شهرستان تهران انجام گرفته هست .


زندگی با HIV/AIDS: تجربه مبتلایان و توسعه راهبردهای خود مراقبتی
لوازم گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ، اسفیگمومانومتر ، هستتوسکوپ و ترمومتر بود .


بررسی تاثیر آموزش کنترل وزن بر آگاهی و نگرش و رفتارهای بهداشتی زنان با شاخص توده بدنی بالا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی اردبیل 1387
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی ( فراوانی مطلق و نسبی ) و آمار هستنباطی ( آزمون آماری ‏‎X2‎‏ و ‏‎t-test‎‏ ) هستفاده گردید.


بررسی ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران، تهران-سال 1387
نتایج نشان با بکار گیری آرامسازی ، میزان اضطراب آشکار و پنهان واحدهای پژوهش در گروه آزمون کاهش معنی داری یافت در حالی که میزان اضطراب آشکار واحدهای پژوهش در گروه شاهد در روز قبل از عمل نسبت به بدو پذیرش افزایش قابل توجهی داشته هست .


بررسی عادات غذایی مرتبط با ابتلا به سنگ دستگاه ادراری در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد تهران، 87-1386
همچنین با بکارگیری آرامسازی در گروه آزمایش مقادیر علایم حیاتی بیماران شامل فشار خون سیستولیک ، فشار خون دیاستولیک ، نبض ، تعداد تنفس و درجه حرارت در روز قبل از عمل نسبت به بدو پذیرش بطور معنی داری کاهش یافت در حالی که در گروه شاهد این مقادیر شامل فشار خون سیستولیک ، فشار خون دیاستولیک ، نبض ، تعداد تنفس و درجه حرارت در روز قبل از عمل نسبت به بدو پذیرش افزایش معنی داری داشته هست .


بررسی تاثیر تماس پوستی پیاز بر احتباس حاد ادراری بیماران مرد پس از کاتتریسم قلبی در مرکز آموزشی و درمانی افشار یزد-1386
همچنین با توجه به نتایج حاصل از یان پژوهش با بکارگیری آرامسازی در گروه آزمون پس از عمل میزان داروی ضد درد کمتری مصرف شده هست و تعداد بیمارانی که در این گروه از داروی ضد درد هستفاده کرده اند ، نسبت به گروه شاهد کمتر بوده هست .

با عنایت به نتایج حاصله ، اهمیت نقش پرستاران در کاستن اضطراب در بیماران تحت عمل جراحی قلب با بکارگیری تدابیر مختلف مشخص می گردد.‏‎


78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews

مقایسه تأثیر سه برنامه ورزشی (استقامتی، مقاومتی، ترکیبی) بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1387
بررسی ارتباط حمایت خانواده و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم وابسته به دانشگاه عل
بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با توانمندی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علو
بررسی تاثیر تحریک بویایی آشنا بر پاسخ های درد ناشی از خونگیری در نوزادان بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1387
بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران دارای زخم پای دیابتی بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، در
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سرای سالمندان کهریزک، سال 1389
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*