خدمات پرستاری از دیدگاه اعضای هیئت آموزشی در دانشکده‌های پرستاری و کادر خدمات پرستاری در بیمارستان‌ها و مراکز آموزش پرستاری

بررسی کیفیت زندگی بیماران بعد از عمل پیوند عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مراکز آموزشی-درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران د
بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیری از سرطان در مادران دانش آموزان منطقه 17 شهر تهران سال 1387-88
بهسازی پرستاران به روش آموزش از راه دور
بررسی فراوانی عفونتهای ادراری و تعیین عوامل خطرزای مرتبط با آن در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 مرکز انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علو
فرایند مراقبت خانواده از سالمندان آسیب پذیر
بررسی مقایسه ای تاثیر پیگیری از طریق سرویس پیام کوتاه (SMS) و پیگیری تلفنی بر وضعیت کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به انجمن د
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

خدمات پرستاری از دیدگاه اعضای هیئت آموزشی در دانشکده‌های پرستاری و کادر خدمات پرستاری در بیمارستان‌ها و مراکز آموزش پرستاری
این مطالعه موانع موجود بین آموزش پرستاری و خدمات بالینی پرستاری را بررسی خواهد نمود مطالعه مشابهی توسط دانشجوی پرستاری خانم مهوش صالح از سطح شهرشهرستان تهران انجام شده که مجموعا 275 نفر از پرستاران بالینی و کادر آموزش پرستاری در اون شرکت داشته اند اطلاعات از طریق پرسشنامه در رابطه با اهداف پژوهشی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل گردید بررسی نشان داد که ارتباط مطلوب و اصولی بین دو گروه خدمات و آموزش پرستاری وجود ندارد و از اونجایی که برقراری چنین ارتباطی جهت پیشبرداهداف آموزشی و خدمات پرستاری بسیار ضروری وحیاتی هست تکرارچنین مطالعه ای

زندگی با HIV/AIDS: تجربه مبتلایان و توسعه راهبردهای خود مراقبتی


78 out of 100 based on 53 user ratings 728 reviews

بررسی تاثیر آموزش کنترل وزن بر آگاهی و نگرش و رفتارهای بهداشتی زنان با شاخص توده بدنی بالا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی اردبیل 1387
بررسی ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران، تهران-سال 1387
بررسی عادات غذایی مرتبط با ابتلا به سنگ دستگاه ادراری در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد تهران، 87-1386
بررسی تاثیر تماس پوستی پیاز بر احتباس حاد ادراری بیماران مرد پس از کاتتریسم قلبی در مرکز آموزشی و درمانی افشار یزد-1386
مقایسه تأثیر سه برنامه ورزشی (استقامتی، مقاومتی، ترکیبی) بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1387
بررسی ارتباط حمایت خانواده و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم وابسته به دانشگاه عل
بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با توانمندی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علو
بررسی تاثیر تحریک بویایی آشنا بر پاسخ های درد ناشی از خونگیری در نوزادان بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1387
بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران دارای زخم پای دیابتی بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، در
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سرای سالمندان کهریزک، سال 1389
مقایسه خودکارآمدی عمومی ساکنین سرای سالمندان و سالمندانی که با خانواده زندگی می‌ کنند در منطقه غرب تهران 1389
بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر تنش مادران، تعامل مادر-نوزاد و وزن گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان مراکز آموزشی درم
بررسی دیدگاه پرستاران درباره تعامل حرفه ای پرستاران با پزشکان و ارتباط آن با رخداد شاخص های ایمنی در بیماران بستری در بیمارستان های منتخب وا
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*