بررسی وضعیت بهداشت روانی بانوان استان سمنان در سال 1377

بررسی رابطه عقاید مادری و عادات غذایی کودکان 3-1 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت مادر و کودک بیمارستانهای تخصصی کودکان دانشگاههای علوم پزشک
بررسی ارتباط عوامل تنیدگی آور روانی اجتماعی با شدت کمر درد پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر تهران سال 1375
مقایسه متوسط زمان مراقبت های پرستاری مستقیم ارایه شده به کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر 12-6 ساله بستری در مرکز شبانه روزی نارمک با زمان مور
بررسی ارتباط روش مشکل گشایی خلاق با میزان اثربخشی مدیران مجتمع های خدمات حمایتی سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 75-1376
بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد مراقبت از خود در کودکان 12-6 ساله پسر مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به مرکز کودکان و نوجوانان بهزیستی استان تهران
بررسی نقش آموزش پیش دبستانی بر آگاهی های بهداشتی دانش آموزان اول ابتدایی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران، سال 1379
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی وضعیت بهداشت روانی بانوان استان سمنان در سال 1377
-1 بررسی وضعیت بهداشت روانی بانوان هستان سمنان -2 بررسی وضعیت بهداشت روانی در مشاغل مختلف -3 بررسی وضعیت بهداشت روانی در سنین مختلف -4 بررسی وضعیت بهداشت روانی در متاهلین و مجردها

بررسی تاثیر تشویق بر بهبودی اختلال کنترل ادرار کودکان 12-5 ساله مقیم مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست شهر شیراز در سال 1375


78 out of 100 based on 23 user ratings 848 reviews

بررسی تاثیر بکارگیری طب فشاری توسط بیماران بر میزان سردرد درد مبتلایان به میگرن مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران
بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر میزان اعتماد به نفس و قاطعیت دانشجویان دختر پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر-1375
بررسی مقایسه ای نگرش سالمندان مقیم خانواده و سرا نسبت به سالمندی و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی اجتماعی و بهداشتی ایشان در شهر سنندج سال 1377
بررسی و مقایسه حوادث از نظر نوع، علل، زمان، و مکان وقوع در کودکان مصدوم شهری و روستایی مراجعه کننده بر بیمارستانها و خانه های بهداشتی مختلف ا
بررسی تاثیر روش بحث گروهی بر میزان تصویر ذهنی نوجوانان تالاسمی شهرستان شهرکرد در سال 1379
بررسی عوامل مساعد کننده اختلال کمبود توجه توام با بیش فعالی در کودکان دبستانی مدارس دولتی شهر اراک در سال 75-1374
بررسی میزان تنیدگی و شیوه های مقابله مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی در شهر کرمانشاه در سال 75 -
بررسی تاثیر تلقین و ماساژ پیشانی و شقیقه ها بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاههای شی
مقایسه رشد جسمی (قد، وزن، دورسر) شیرخواران دو تا دوازده ماهه تحت پوشش مرکز بهداشتی-درمانی احمدی که رابطین بهداشت فعالیت دارند با منطقه ای که
خصوصیات فردی مراجعین واحد وازکتومی مرکز بهداشتی درمانی شهید جعفری در دو سال اخیر (77-1376)
بررسی تاثیر شناخت درمانی بر هراس اجتماعی دانش آموزان پسر دبیرستانهای دولتی شهر کاشان سال 1378
بررسی تاثیر گروه درمانی بر میزان افسردگی سالمندان کهریزک تهران در سال 1379
بررسی مقایسه ای دقت ارزیابی مادران و پرستاران از شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان در بخشهای جراحی اطفال بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت د
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*