بررسی مشکلات پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه شیردهی به فرزندان شیرخوارشان

بررسی و مقایسه حوادث از نظر نوع، علل، زمان، و مکان وقوع در کودکان مصدوم شهری و روستایی مراجعه کننده بر بیمارستانها و خانه های بهداشتی مختلف ا
بررسی تاثیر روش بحث گروهی بر میزان تصویر ذهنی نوجوانان تالاسمی شهرستان شهرکرد در سال 1379
بررسی عوامل مساعد کننده اختلال کمبود توجه توام با بیش فعالی در کودکان دبستانی مدارس دولتی شهر اراک در سال 75-1374
بررسی میزان تنیدگی و شیوه های مقابله مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی در شهر کرمانشاه در سال 75 -
بررسی تاثیر تلقین و ماساژ پیشانی و شقیقه ها بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاههای شی
مقایسه رشد جسمی (قد، وزن، دورسر) شیرخواران دو تا دوازده ماهه تحت پوشش مرکز بهداشتی-درمانی احمدی که رابطین بهداشت فعالیت دارند با منطقه ای که
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی مشکلات پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه شیردهی به فرزندان شیرخوارشان
پژوهش اخیر بمنظور تعیین مشکلات پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به این تحقیق علوم پزشکی شیراز در زمینه شیردهی به فرزند شیرخوارشان انجام شد.


خصوصیات فردی مراجعین واحد وازکتومی مرکز بهداشتی درمانی شهید جعفری در دو سال اخیر (77-1376)
این تحقیق در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمستان 1378 انجام شد.


بررسی تاثیر شناخت درمانی بر هراس اجتماعی دانش آموزان پسر دبیرستانهای دولتی شهر کاشان سال 1378
لوازم گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای سه قسمیت بود که توسط پژوهشگر تهیه شده بود و اعتبار اون از طریق نظرسنجی اساتید صاحبنظر عضو کمیته هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده پرستاری شیراز کسب شده بود، و توسط کمک پژوهشگران در اختیار واحدهای مورد پژوهش برنامه گرفت .


بررسی تاثیر گروه درمانی بر میزان افسردگی سالمندان کهریزک تهران در سال 1379
از طریق این پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ، اطلاعات مربوط به کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر و اطلاعات در مورد نحوه تغذیه شیرخوار جمع‌آوری شد یافته‌های پژوهش نشان داد که تنها 14 % پرستاران شیردهی موفقی داشته‌اند و 86 % اونها در این امر مهم توفیقی حاصل نکرده بودند، و اهم مشکلاتی که منجر به این عدم توفیق شده هست عبارتند از صعوبت کار، نوبت‌کاری (بخصوص شیفت شب ، زیرا باعث میشود مادر و کودک با محاسبه وقت رفت و آمد حدود 15 ساعت از هم دور باشند) طبیعت کار که با هسترس و فشار روحی همراه هست .


بررسی مقایسه ای دقت ارزیابی مادران و پرستاران از شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان در بخشهای جراحی اطفال بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت د


بررسی میزان تاثیر بکارگیری تکنیک آرام سازی بنسون بر پارامترهای همو دینامیک و تنیدگی زمان ترخیص در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میو کارد ب


92 out of 100 based on 62 user ratings 962 reviews

بررسی میزان بکارگیری و اثر بخشی روشهای کاهندگی خستگی مورد استفاده بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان منتخب دا
بررسی کیفیت مشاوره تنظیم خانواده ارئه شده به مدد جویان تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در
بررسی تاثیر برنامه مشاوره گروهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به درمانگاههای بیماستانهای وابسته به دانشگ
طراحی و ارزشیابی مدل مراقبت مشارکتی برای کنترل فشار خون بالا
مراقبتهای قبل، ضمن و بعد از بی حسی اسپانیال و اپیدورال
بررسی ارتباط باورهای بهداشتی زنان در مورد ماموگرافی با انجام آن در مراجعین به بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهرتهران
بررسی اثر اطلاع رسانی قبل از عمل جراحی ترمیم فتق بر میزان اضطراب و درد بعد از عمل بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی 5 اذر گرگان در سال 1380
بررسی تاثیر تحریکات لمسی بر میزان افزایش وزن شیرخواران شیرخوارگاه سازمان بهزیستی استان فارس
بررسی تاثیر برنامه های آموزش پیشگیری از سقوط بر میزان آگاهی سالمندان و مراقبین و عملکرد سالمندان ساکن در مرکز خیریه کهریزک سال 1378
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*