بررسی رعایت اصول گزارش‌نویسی در گزارشات پرستاری موجود در پرونده‌های پزشکی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان تابستان 78

بررسی میزان تاثیر بکارگیری تکنیک آرام سازی بنسون بر پارامترهای همو دینامیک و تنیدگی زمان ترخیص در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میو کارد ب
بررسی میزان بکارگیری و اثر بخشی روشهای کاهندگی خستگی مورد استفاده بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان منتخب دا
بررسی کیفیت مشاوره تنظیم خانواده ارئه شده به مدد جویان تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در
بررسی تاثیر برنامه مشاوره گروهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به درمانگاههای بیماستانهای وابسته به دانشگ
طراحی و ارزشیابی مدل مراقبت مشارکتی برای کنترل فشار خون بالا
مراقبتهای قبل، ضمن و بعد از بی حسی اسپانیال و اپیدورال
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme
بررسی اثر اطلاع رسانی قبل از عمل جراحی ترمیم فتق بر میزان اضطراب و درد بعد از عمل بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی 5 اذر گرگان در سال 1380
بررسی تاثیر تحریکات لمسی بر میزان افزایش وزن شیرخواران شیرخوارگاه سازمان بهزیستی استان فارس
بررسی تاثیر برنامه های آموزش پیشگیری از سقوط بر میزان آگاهی سالمندان و مراقبین و عملکرد سالمندان ساکن در مرکز خیریه کهریزک سال 1378
بررسی اترابط عزت نفش و میزان فراگیری مهارتهای مراقبت از خود در نوجوانان پسر 15 - 11 ساله مبتلا به فلج مغزی در مرکز بهزیستی کودکان و نوجوانان اس
بررسی مقایسه ای معیار همسرگزینی دختران مقیم در شبانه روزی حمایتی و دختران مقیم در خانواده و بررسی موانع ازدواج دختران مقیم در شبانه روزی حما
بررسی مقایسه ای رفتار بهداشتی دوران عادت ماهیانه دختران نوجوان (18-11 ساله) تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده
بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش بازدید منزل و آموزش در بیمارستان بر نحوه مراقبت والدین از کودکان 12-6 سال دارای تالاسمی شهر همدان 1379
بررسی نگرانیهای دختران نوجوان در مورد سلامتی خود در دبیرستانهای دولتی شهر رشت سال تحصیلی 77 -1376
بررسی کیفیت زندگی آسیب دیدگان بمباران شیمیائی سردشت 1378
بررسی نحوه عملکرد کارکنان بهداشتی در زمینه پیشگیری اولیه از بیماریهای واگیردار شایع در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی استان ایلام در سال (77-
علل بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد با مواد افیونی در مراجعین به مراکز دولتی ترک اعتیاد شهر همدان سال 1379
بررسی افسردگی در دختران نوجوان دبیرستانهای عادی دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 79-1378
بررسی تاثیر ارائه خدمات پرستاری در منزل بر مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی شهری و روستایی تربت حیدریه در سال 80 - 1379
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*