بررسی طول اقامت بیماران و علل افزایش غیرضروری آن در بیمارستانهای امام حسین (ع) و آیت الله کاشانی و مهر سال 1375

بررسی تاثیر قاطعیت درمانی بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستانهای دولتی شهرستان قائم شهر سال 1378
بررسی تاثیر گروه درمانی بر سلامت روانی نوجوانان داغدیده در مدرسه راهنمایی فلسطین شهر همدان در سال 1379
بررسی میزان تاثیر آموزش مراقبت های بهداشتی بر نحوه ارائه مراقبت های مادر یاران از کودکان عقب مانده ذهنی مرکز نگهداری شبانه روزی مجتمع خدمات
بررسی میزان تاثیر برنامه خود مراقبتی بر وضعیت خلقی و تنفسی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه شهر بیرجند
بررسی تاثیر روش توان بخشی روانی دوسا بر میزان افسردگی سالمندان تهران، 1377
بررسی تاثیر برنامه ورزش طراحی شده بر میزان شدت خستگی مزمن بیماران سرطانی تحت اشعه درمانی خارجی در بیمارستانهای انستیوکانسر امام خمینی (ره) و
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی طول اقامت بیماران و علل افزایش غیرضروری آن در بیمارستانهای امام حسین (ع) و آیت الله کاشانی و مهر سال 1375
این تحقیق به روش توصیفی و به منظور بررسی طول مدت اقامت بیماران در بیمارستانهای امام حسین (ع) و آیت ا...


طراحی الگوی حمایت در پرستاری و بررسی تاثیر آن در رضایت از بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
کاشانی و مهر در نیمه دوم سال 1375 انجام شد.


بررسی سوانح در کودکان سانحه دیده 14-0 ساله مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب(ع) رفسنجان در سال 79-1378
در این تحقیق علاوه بر مقایسه طول مدت بستری بیماران، دلایل افزایش غیر ضروری مدت اقامت بیماران در بخشهای داخلی- جراحی، اطفال و زنان و زایمان بیمارستانهای امام حسین (ع) و آیت ا...


بررسی تغییرات فشار داخل جمجمه ناشی از فعالیت های مراقبتی بهداشتی دربیماران بخش مراقبت ویژه بیمارستان نمازی شیراز در سال 81-1380
کاشانی تعیین گردید.


بررسی دانش و نگرش کادر شاغل مراکز توانبخشی استان کهکیلویه و بویراحمد در زمینه نوتوانی معلولین جسمی در سال 81-1380
کلیه بیماران بستری در بخشهای جراحی- داخلی کودکان و زنان بیمارستان امام حسین (ع) از مهر ماه 1375 لغایت اسفند ماه 1375 مورد بررسی برنامه گرفتند.


بررسی عوامل موثر بر تاخیر مراجعه بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد به بیمارستان قلب شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سا


بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری در بیماران بی حرکت بستری در بخش های ‏‎ICU‎‏ و مغز و اعصاب مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان


66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی شهرستان شهر بابک در سال 1380
بررسی شیوع سل فعال ریوی در زندانیان ندامتگاه مرکزی شهرستان جیرفت در سال 1379
بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه دانش و نگرش والدین دارای معلول ذهنی و والدین بدون معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی در شهر کرمان سال 1380
بررسی میزان تاثیر برنامه مشاوره گروهی با زنان بر میزان مشارکت همسرانشان درزمینه تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی-درمانی منتخب شهرستان زاهدان
تاثیر نیتروژن و فسفر بر باروری (رشد ، نمو، عملکرد پیکر رویشی ، بذر و ماده موثره ) گیاه دارویی فاگوپیروم ‏‎Fagopyrum esculentum Moench)‎‏)
بررسی رضایت مندی اعضا خانواده بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه از نحوه ارتباط پرستاران با آنان در بیمارستانهای شهر رشت در سال 1381
بررسی تاثیر آموزش به روش چهره به چهره بر میزان ترک سیگار و نگرش نسبت به سیگار در بیماران سیگاری بستری در بخش سی سی یو مرکز آموزش درمانی حضرت ع
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*