رضایت بیمار از مراقبت پرستاری: ارائه مدل

بررسی تاثیر آموزش در زمینه اهمیت تست پاپ‌اسمیر بر میزان دانش و عملکرد معلمین مدارس ابتدائی دخترانه شهرستان رفسنجان در سال 1372
بررسی نیازهای آموزشی بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه‌کننده به بیمارستان شماره (2) دانشگاه علوم پزشکی کرمان (شفا) در سال 1372
بررسی عوامل میکروبی ایجاد کننده عفونت در بیماران سوخته بستری در بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد
بررسی وضعیت سلامت جسمی زنان شاغل و خانه دار شهر رفسنجان در سال 81-1380
بررسی باور و رفتارهای بهداشتی کارکنان تیم بهداشت درباره اقدامات پیشگیری کننده از ابتلا به بیماریهای مزمن در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشک
بررسی فراوانی هیپرلیپیدمی و عوامل مستعدکننده آن در بیماران دیابتی نوع 1 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه در سال 1378
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme
بررسی توانایی خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلب بستری در بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال 1381
بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و بکارگیری مکمل اسیدفولیک در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرمانشاه سال 1381
بررسی تاثیر ورزشی بر میزان درد بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مرکز روماتولوژی بیمارستان لقمان تهران در سال 75-1374
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به سل ریوی از بیماری سل ریه و رابطه آن با بکارگیری رژیم درمانی در مراکز مسلولین شهر تهران در سال 76-1375
بررسی ماهیت ارتباط بین پرستاران و والدین اطفال مبتلا به بیماری کشنده بستری در بخشهای اطفال بیمارستانهای دولتی آموزشی تهران
بررسی الگوهای رفتاری موثر در خدمات بهداشتی و درمانی
بررسی میزان آگاهی خانمها در مورد سرطان پستان (خودآزمایی پستانها و انجام آن)
بررسی تاثیر آموزش حین خدمت بر کیفیت مراقبتهای بالین بیماران شاغل یکی از بیمارستانهای تهران از طریق ارزیابی سرپرستاران از کار این گروه از به
بررسی و مقایسه طرز فکر افراد گروه پزشکی و سایر گروههای (غیرپزشکی) با تحصیلات عالی نسبت به حرفه پرستاری در مراکز انتخابی شهر تهران
بررسی وضعیت ایمنی و پاکیزگی در مدارس منتخب شرق تهران
بررسی فعالیتهای بالینی و پرستاران فارغ‌التحصیل لیسانسیه از یک مرکز آموزشی پرستاری و مقایسه آن با شرح وظایف تعیین شده در همان مرکز
بررسی تماس بین مادر و نوزاد در ساعت اول بعد از زایمان در بیمارستانهای منتخب تهران
بررسی مسایل اجتماعی بیماران تحت درمان با همودیالیز در مراکز دولتی تهران و تعیین اهمیت این مسایل از نظر آنها
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*