بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه تهران در سال 1384

بررسی ماهیت ارتباط بین پرستاران و والدین اطفال مبتلا به بیماری کشنده بستری در بخشهای اطفال بیمارستانهای دولتی آموزشی تهران
بررسی الگوهای رفتاری موثر در خدمات بهداشتی و درمانی
بررسی میزان آگاهی خانمها در مورد سرطان پستان (خودآزمایی پستانها و انجام آن)
بررسی تاثیر آموزش حین خدمت بر کیفیت مراقبتهای بالین بیماران شاغل یکی از بیمارستانهای تهران از طریق ارزیابی سرپرستاران از کار این گروه از به
بررسی و مقایسه طرز فکر افراد گروه پزشکی و سایر گروههای (غیرپزشکی) با تحصیلات عالی نسبت به حرفه پرستاری در مراکز انتخابی شهر تهران
بررسی وضعیت ایمنی و پاکیزگی در مدارس منتخب شرق تهران
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme
بررسی تماس بین مادر و نوزاد در ساعت اول بعد از زایمان در بیمارستانهای منتخب تهران
بررسی مسایل اجتماعی بیماران تحت درمان با همودیالیز در مراکز دولتی تهران و تعیین اهمیت این مسایل از نظر آنها
بررسی مشخصات مدیران پرستاری و ارزیابی نحوه مدیریت آنان از دیدگاه سرپرستاران بالینی در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی ارتباط بین میزان وقوع فلبیت و مدت زمان تعویض تیوم سرم و محل تزریق آن در بیماران بستری در بخشهای جراحی عمومی بیمارستانهای وابسته به دان
بررسی میزان مهارتهای مدیریت در مسئولان پرستاری بیمارستانهای انتخاب شده تهران در نوبت‌کاری عصر
بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر وضعیت سلامت بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستانهای دولتی منتخب تهران
مطالعه ارزیابی صفات مشخصه مادرانی که به نوزادان خویش شیر پستان میدهند و مادرانی که به نوزادان خود شیر پستان نمیدهند
مطالعه میزان آگاهی و رابطه آن با نگرش دانش‌آموزان دبیرستان نسبت به اعتیاد مواد مخدر در تهران
بررسی وضعیت بهداشت فیزیکی محیط مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست تهران
بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان سالهای چهارم رشته علوم تجربی شهرستانهای رشت درباره حرفه پرستاری
بررسی خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده توسط کادر پرستاری در مراکز بهداشتی درمانی منتخب وزارت بهداری تهران
بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخشهای اطفال بیمارستانهای دولتی و آموزشی تهران از اصول تجویز داروهای رایج در آن بخش‌ها
بررسی ارتباط میزان تنیدگی در پرستاران شاغل در یک بیمارستان تهران، با کیفیت مراقبتهای پرستاری ارائه شده توسط آنان
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*