بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)

طبقه‌بندی بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی براساس مراقبتهای پرستاری در یکی از بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید ب
مقایسه تحلیل جسمی و روحی پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی و پرستاران بخشهای داخلی - جراحی شهر رشت (سال 1373)
بررسی علل انصراف دانشجویان پرستاری در دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاههای علوم پزشکی تهران از سال 1372-65
بررسی دانش ، نگرش و عملکرد معلولین پاراپلژی استان کرمان در زمینهء انجام فعالیتهای ورزشی
بررسی درک پرسنل پرستاری در بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به اطاق انفرادی Seclusion Room در سال 1373
مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان پرستاری در مورد عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش بالینی در بخش‌های جراحی عمومی بیمارستانهای وابسته به دانش
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme
فرآیند تطابق در زنان مبتلا به سرطان پستان
مقایسه نسبت موارد مثبت دو روش غربالگری پاپ اسمیر و دید غیر مسلح در کشف ضایعات پیش سرطانی و سرطان سرویکس در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه م
بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش غیر دارویی کاهنده درد (آرامسازی پیشرونده عضلانی و موسیقی ) بر میزان درد بیماران سرطانی بستری در بیمارستان منتخب
بررسی عوامل مرتبط با پذیرش نوجوانان عقب مانده ذهنی توسط خانواده در مراکز منتخب بهزیستی شهر تهران در سال 1383
بررسی اثر درمانی داروی هیدروکسی اوره آ در بالا بردن میزان هموگلوبین بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا و عوارض جانبی این دارو طی سالهای 1384-
بررسی تاثیر لمس درمانی در تسکین درد کولیکی شیرخواران مراجعه کننده به مطب‌های خصوصی اطفال شهر تهران در سال 1374
بررسی میزان احساس خودکفایی در تمرینات حرکتی و رژیم غذایی بیماران بستری در بخشهای پست سی سی یو بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشه
بررسی مقایسه‌ای تاثیر روشهای موزدائی موضع عمل بر میزان عفونت زخم پس از عمل جراحی‌های تمیز ارتوپدی
بررسی توانایی خود مراقبتی بیماران سکته مغزی بستری در بیمارستان شماره 2 (شفا) کرمان سال 1373
مقایسه نگرش پرستاران شاغل نسبت به دو شیوه آموزش مداوم خود راهبری و دیگر راهبری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1374
بررسی عوامل محیطی موجود در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی و تاثیر آنها بر خواب از نظر بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب آموزشی وابسته به دانشگا
بررسی چگونگی پیروی از رژیم دارویی و ارتباط آن با باور‌های بهداشتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مرکز قلب تهران، سال 1383.
بررسی نیازهای زنان مبتلا به سرطان پستان در بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال 1382
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*