شناسائی، مقایسه و آنالیز مولکولی ژن پروتئین سطحی اسپوروزوئیت (Circumsporozoite) در ایزوله‌های جمع‌آوری شده از بیماران آلوده به پلاسمودیوم ویواکس

بررسی مهارتهای بالینی پرستاران بخشهای ویژه قلب بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران
بررسی تاثیر مدل پری‌سید (Precede) در خانواده، بر وضعیت گواتر آندمیک فرزندانشان در شهر یزد
بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو روش آموزش علائم و نشانه‌ها و عوامل خطرزای افزایش فشار داخل جمجمه در بیماران ضربه مغزی بر حیطهء شناختی پرستاران شا
بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزهء شغلی از دیدگاه پرسنل پرستاری و مامایی دانشکدهء علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
بررسی نیازهای مادران کودکان بستری در بخشهای مختلف کودکان در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر
مقایسه نگرش زنان و همسرانشان نسبت به پیشگیری از بارداری در بخش خور و بیابانک نائین اصفهان
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme
بررسی چگونگی اجرای طرح "هم‌اتاقی مادر و نوزاد" "Rooming-In" در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از دیدگاه پزشکان
بررسی تاثیر دهانشویه بابونه در پیشگیری از استوماتیت کودکان لوسمی 4-15 ساله تحت مداوا با شیمی درمانی در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ،
بررسی مقایسه‌ای میزان رضایت بیماران از نحوهء ارائه مراقبتهای پرستاری و پزشکی در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه عل
بررسی رابطه افسردگی و نوبت‌کاری در پرستاران بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1375
بررسی تاثیر طب فشاری بر استفراغ بعد از عمل بیماران بستری در یکی از بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی سمنان
بررسی تاثیر آموزش روشهای پرستاری تسکین درد بر انتخاب اقدامات پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1375
بررسی میزان آگاهی پرستاران پیرامون نقش‌های پرستار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان
بررسی تاثیر برنامه مشاوره با خانواده در پیشگیری از سوء رفتار نسبت به زنان سالمند شهر تهران در سال 1375
بررسی ارتباط بین شیوه‌های رهبری سرپرستاران با انگیزهء حرفه‌ای پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
مقایسه تاثیر پانسمان با پوشش هیدروکلوئید و گاز مرطوب در بیماران مبتلا به زخم فشاری بستری در بیمارستان‌های آموزشی و نقاهتگاههای بهزیستی شهر
بررسی تاثیر پانسمان بیولوژیک در روند التیام بیماران با سوختگی درجهء 2 اندامهای غیرمحوری بیماران مراجعه‌کننده در بیمارستان منتخب وابسته به
بررسی رفتارهای بهداشتی قبل از تشخیص مبتلایان به سنگهای دستگاه ادراری مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان شهر همدان در سال 1375
مقایسه نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در شهر شیراز در مورد نقش آنها در ترک سیگار در سال 1375
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*