بررسی کیفیت مراقبت‌های پرستاری از کودکان در مرحله اضطرار بعد از سوختگی در بیمارستان‌های سوانح سوختگی شهر تهران، سال 1373

بررسی تاثیر اشتغال به کار دانشجویان پرستاری در طی دوران تحصیل بر موفقیت تحصیلی آنان در دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاههای علوم پزشکی
بررسی عوامل موثر بر ایجاد زخم فشاری در بیماران بیحرکت بستری در بخشهای ارتوپدی بیمارستانهای علوم پزشکی تهران
بررسی و مقایسه نظرات پرستاران و دانشجویان سال آخر پرستاری در مورد فعالیتهای بالینی دانشجویان پرستاری در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستانها
بررسی مشخصات فردی، خانوادگی و اجتماعی والدینی که کودکان خود را مورد سوء رفتار بدنی قرار می‌دهند در شهر تهران
صفات مشخصه مادرانی که به نوزادان خویش شیر پستان می‌دهند و مادرانی که به نوزادان خویش شیر پستان نمی‌دهند
بررسی مشخصات فردی، خانوادگی، اجتماعی دانش‌آموزانی که از دیدگاه آموزگارانشان در دبستانهای ابتدایی شهر مشهد دارای اختلالات رفتاری می‌باش
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی کیفیت مراقبت‌های پرستاری از کودکان در مرحله اضطرار بعد از سوختگی در بیمارستان‌های سوانح سوختگی شهر تهران، سال 1373
این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی هست که بمنظور بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری از کودکان در مرحله اضطرار سپس سوختگی در بیمارستانهای سوانح و سوختگی شهر شهرستان تهران انجام گردیده هست .


بررسی عوامل تنیدگی‌آور مرحله قبل از عمل از دیدگاه بیمارانی که تحت عمل جراحی عمومی قرار گرفته‌اند و در بخشهای جراحی بیمارستانهای دانشگاهها
در این پژوهش 62 نفر از کودکان زیر 6 سال در مرحله اضطرار (48-72 ساعت اول) سپس سوختگی، در شیفتهای صبح، عصر و شب مورد بررسی برنامه گرفتند.


بررسی نتایج حاصل از حاملگی در پارگی زودرس پرده‌های جنینی در مراجعین به بیمارستان امام خمینی شهر اهواز در سال 1372
لوازم گردآوری داده‌ها برگه مشاهده (چک لیست) بوده و شامل موارد مربوط به کیفیت جمع‌آوری اطلاعات و بررسیهای پرستاری، کیفیت مراقبتهای پرستاری از صدمات تنفسی، کیفیت مراقبتهای پرستاری در امر مایع درمانی و تغذیه و نیز کیفیت مراقبتهای پرستاری در پیشگیری از عفونت می‌باشد.


بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان دختر سال آخر رشته علوم تجربی دبیرستانهای شهرستان رشت درباره حرفه پرستاری
یافته‌های این پژوهش در 40 جدول و 10 نمودار خلاصه گردیده هست .


بررسی و مقایسه دلایل پشیمانی زنان و مردان پشیمان از عمل عقیم‌سازی در ساکنین شهرستان کرمانشاه که در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه ع
نتایج بیانگر این هست که کیفیت جمع‌آوری اطلاعات و بررسیهای پرستاری در بیشتر موارد (2ˆ74 %) خوب بوده هست .


بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدائی در مورد بهداشت چشم دانش‌آموزان در شهر تهران سال 1371
در مورد کیفیت مراقبتهای پرستاری از صدمات تنفسی، در بیشتر موارد (93ˆ41 %) کیفیت مزبور متوسط بوده هست .


بررسی میزان افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس تیپ II در مرکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی دیابت شهرستان آمل، سال 1373
در مورد کیفیت مراقبتهای پرستاری در امر مایع‌درمانی و تغذیه در بیشتر موارد (9ˆ62 %) کیفیت مزبور متوسط بوده هست .


بررسی تمایلات وسواسی در پرستاران شاغل و مقایسه آن با تمایلات وسواسی در دانشجویان پرستاری
در مورد کیفیت مراقبتهای پرستاری در پیشگیری از عفونت بیشتر موارد (35ˆ69 %) کیفیت مزبور متوسط بوده هست .


بررسی همبستگی بین آگاهی و عملکرد سرپرستاران در مورد انواع روشهای برقراری ارتباط با پرسنل بخشهای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا
نهایتا در رابطه با هدف کلی پژوهش (تعیین کیفیت مراقبتهای پرستاری از کودکان در مرحله اضطرار سپس سوختگی در بیمارستانهای سوانح سوختگی شهر تهران) نتایج نشان داد که حداکثر موارد (6ˆ51 %) کیفیت مزبور متوسط بوده هست .

بر این پايه ، پیشنهاداتی برای پژوهش‌های بعدی ارائه گردیده هست .

در پایان کاربرد نتایج و یافته‌های پژوهش در حیطه‌های مختلف پرستاری مورد بحث برنامه گرفته هست .
78 out of 100 based on 63 user ratings 788 reviews

بررسی نگرش معلمین شاغل در دبستانهای شهر کاشان در مورد چگونگی رفع نیازهای جسمی و روانی کودکان کلاس اول سال 1372
مشکلات رفتاری دانش‌آموزان دبستانی از دیدگاه معلمین در دبستانهای شهر اصفهان
بررسی عواملی که از دیدگاه بیماران اسکیزوفرنیک در شیراز باعث عود بیماریشان می‌گردد
تعیین تاثیر آموزش مراقبت از خود در کاهش بروز حملات صرع مراجعین مصروع درمانگاههای اعصاب بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزا
بررسی گرایش‌های بیمار گونه روانی و برخی ویژگیهای اجتماعی در زنان معتاد
بررسی مشکلات جسمی و روحی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در رابطه با میزان معلولیت آنها که به بیمارستانهای وابسته به دانشکده‌های علوم پ
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*