بررسی وضعیت سلامتی دانش‌آموزان پسر 6-12 ساله شهر سراوان در سال 1378

تعیین تاثیر آموزش مراقبت از خود در کاهش بروز حملات صرع مراجعین مصروع درمانگاههای اعصاب بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزا
بررسی گرایش‌های بیمار گونه روانی و برخی ویژگیهای اجتماعی در زنان معتاد
بررسی مشکلات جسمی و روحی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در رابطه با میزان معلولیت آنها که به بیمارستانهای وابسته به دانشکده‌های علوم پ
بررسی و مقایسه دیدگاههای پرستاران و دبیران مرد در مورد مشکلات ناشی از افزایش جمعیت در شهر همدان
بررسی نگرش مردان در شرف ازدواج در مورد پیشگیری از بارداری در شهرستان سبزوار
بررسی و تعیین نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران بستری
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی وضعیت سلامتی دانش‌آموزان پسر 6-12 ساله شهر سراوان در سال 1378
این پژوهش ، یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی هست که به منظور بررسی وضعیت سلامتی (جسمی) دانش‌آموزان پسر 6-12 ساله شهر سراوان در سال تحصیلی 77-78 انجام شده هست .متغیرهای مورد بررسی شامل: بررسی وضعیت رشد جسمی (قد و وزن)، بینائی، شنوائی، دهان و دندان، ستون فقرات و همچنین بررسی وضعیت موهای سر از نظر آلودگی به شپش سر و کچلی پوست بوده‌اند.در این مطالعه تعداد 400 نفر دانش‌آموز پسر در گروه سنی 6-12 سال که در کلاسهای اول تا پنجم دبستان مشغول به تحصیل بودند، از مدارس ابتدائی پسرانه شهر سراوان بصورت نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و مورد بررسی برنامه گرفتند.


بررسی مقایسه‌ای میزان آگاهی پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهر تهران درباره مفهوم ارتباط در
نتایج حاصل از بررسی را میتوان بصورت زیر خلاصه نمود: - در رابطه با بررسی رشد جسمی (قد و وزن)، میانه قد و وزن واحدهای مورد پژوهش در تمام گروههای سنی نه تنها پائین‌تر از میانه منحنی هستاندارد رشد بود، بلکه پائین‌تر از صدک بیست و پنجم هستاندارد رشد برنامه گرفته بود و در مقایسه قد و وزن کودکان مورد پژوهش با صدکهای منحنی هستاندارد رشد به ترتیب 28/5 % و 28 % اونها زیر صدک پنجم منحنی هستاندارد رشد برنامه داشتند.


بررسی و مقایسه نگرش پدران و مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی مراجعه‌کننده به مراکز استثنایی شهر تهران نسبت به عقب‌ماندگی ذهنی، سال 1370
- در رابطه با بررسی وضعیت بینائی، یافته‌ها نشان دادند که: 22/7 % واحدهای مورد پژوهش به درجات متفاوتی (0/9 تا 0/4) دچار کاهش حدت بینائی در یک یا هر دو چشم بودند.


بررسی ارتباط بین میزان آگاهی دختران در حال ازدواج در مورد بیماری سرخجه و نحوهء پیشگیری از آن با میزان آمادگی به عمل آنان در مورد انجام واکسین
10/2 % دچار آستیگماتیسم در یک یا هر دو چشم، 7/7 % دچار کورنگی و 1/7 % دچار هسترابیسم آشکار بودند.


بررسی اقدامات انجام شده توسط والدین جهت پیشگیری از وقوع حوادث در کودکان نوپا و ارتباط آن با نوع حادثه اتفاق افتاده در مراجعین به مراکز بهدا
- در رابطه با وضعیت شنوائی، نتایج نشان دادند که: 5/5 % واحدهای مورد پژوهش با هستفاده از آزمون نجوا دچار کاهش شنوائی در یک یا هر دو گوش بوده‌اند که برپايه آزمونهای دیاپازونی 95/5 % کاهش شنوائی‌ها از نوع انتقالی و 4/5 از نوع حسی - عصبی بوده هست .


بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مادرانی که کودکان سنین دبستانی دارند در مورد بیماری هاری و پیشگیری از آن در شهر تهران
- در رابطه با وضعیت دندانها، یافته‌ها نشان دادند که 84 % واحدهای مورد پژوهش دچار پوسیدگی در دندانهای شیری یا دائمی بودند و میانگین دندانهای پوسیده، کشیده و پرکرده شیری (dmft) در گروه سنی 6-6/9 سال، 3/03 بوده هست و میانگین دندانهای پوسیده کشیده و پرکرده دائمی (DMFT) در گروه سنی 11-11/9 سال 0/58 بوده هست .


بررسی تاثیر گروه درمانی در افزایش بیان کلامی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن کم حرف
- در رابطه با وضعیت ستون فقرات ، نتایج نشان دادند که: 0/3 % واحدهای مورد پژوهش دچار اسکولیوز و 0/3 % نیز دچار لوردوز بودند و کیفوز در هیچ کدام از واحدهای مورد پژوهش مشاهده نشده هست .


بررسی و مطالعه صفات مشخصه مادران نوزادان نارس و کم‌وزن در مقایسه با مادران نوزادان طبیعی متولد شده در بیمارستان‌های وزارت بهداشت ، درمان
- در بررسی موهای سر از نظر آلودگی به شپش سر و کچلی سر مشخص گردید که هیچکدام از واحدهای مورد پژوهش دچار آلودگی به شپش سر نبودند و 2 نفر (0/5 %) از واحدهای مورد پژوهش از نظر بالینی مشکوک به کچلی پوست سر بودند که پس از انجام آزمایش میکروسکوپی، هیچکدام از اونها آلوده به کچلی پوست سر نبودند.


بررسی و مقایسه ظاهری مشکلات جسمی و روانی کودکان زیر شش سال مبتلا به ناهنجاری مادرزادی اندامهای تحتانی (دررفتگی مفصل ران - پاچمبره‌ای) از دی
- در مقایسه میانگین قد و وزن واحدهای مورد پژوهش با مشخصات دموگرافیکی، در گروههای سنی 6،8 و 9 ساله بین میانگین وزن و قد با تحصیلات و شغل والدین (بخصوص مادران) همبستگی مثبت وجود داشت .
72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews

بررسی نگرش پرستاران شاغل در بخشهای داخلی بیمارستانهای آموزشی شهر تهران نسبت به ارائه مراقبتهای پرستاری به بیماران سالمند
بررسی نیازهای آموزشی کودکان دبستانهای دولتی شهر تهران، در رابطه با پیشگیری از حوادث ، بهار 1372
بررسی عوارض موضعی تزریقات وریدی کودکان سوخته در طول زمان بستری در بیمارستانهای سوانح و سوختگی شهر تهران
بررسی و مقایسه نگرش در مورد اعتیاد به سیگار و آگاهی از مضرات آن در معلمان سیگاری و غیرسیگاری مدارس راهنمایی پسرانه
بررسی و مقایسه مشخصه‌های فردی، خانوادگی، رفتارهای بهداشتی و نوع داروهای مصرفی مبتلایان به هیپرلپیدمی شهری و روستائی مراجعه‌کننده به مراک
بررسی نظرات بیماران بستری در بخش‌های روانی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد خدمات پرستاری ارائه شده
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*