بررسی مقایسه‌ای تاثیر فتوتراپی و طب فشاری همراه با فتوتراپی بر میزان کاهش بیلی روبین خون نوزادان مبتلا به زردی فیزیولوژیک بستری در بیمارس

بررسی و مقایسه مشخصه‌های فردی، خانوادگی، رفتارهای بهداشتی و نوع داروهای مصرفی مبتلایان به هیپرلپیدمی شهری و روستائی مراجعه‌کننده به مراک
بررسی نظرات بیماران بستری در بخش‌های روانی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد خدمات پرستاری ارائه شده
بررسی نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی تهران نسبت به عقب‌ماندگی ذهنی
بررسی میزان آگاهی پرستاران بخش زایمان از اهمیت آموزش تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهران
بررسی و مقایسه میزان افسردگی زنای که خود مشکل ناباروری دارند با زنانی که همسرانشان مشکل ناباروری دارند در مراجعه‌کنندگان به مراکز ناباروری
بررسی تاثیر آموزش به مادران کودکان (3-6 سال) مبتلا به فلج مغزی بر ارتقاء مهارتهای حرکتی فرزندان آنان، در مراجعین به سازمان بهزیستی استان تهرا
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی مقایسه‌ای تاثیر فتوتراپی و طب فشاری همراه با فتوتراپی بر میزان کاهش بیلی روبین خون نوزادان مبتلا به زردی فیزیولوژیک بستری در بیمارس
پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی، دو گروهی و با نمونه‌گیری تصادفی میباشد که در اون تاثیر فتوتراپی و طب فشاری همراه با فتوتراپی بر میزان کاهش بیلی روبین خون نوزادان مبتلا به زردی فیزیولوژیک بستری در بخشهای نوزادان بیمارستانهای آموزشی طالقانی و مرکز طبی کودکان، وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و شهرستان تهران با یکدیگر مقایسه شد.در این پژوهش پس از انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی دو گروه 7 نفری نوزادان، تعداد نمونه 40 نوزاد در هر گروه مشخص شد.نوزادان تحت مطالعه برپايه مشخصات واحدهای مورد پژوهش شامل وزن (2000-4000g) سن وقت تولد (37-42 هفته)، آپگار دقیقه اول و پنجم بالاتر از 7، تشخیص زردی فیزیولوژیک ، تغذیه با شیر مادر و نژاد ایرانی انتخاب شدند.سپس پرسشنامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیک ، اطلاعات مرتبط با زردی و فتوتراپی و غلظتهای بیلی روبین برای نمونه‌ها تکمیل شد و پس از خونگیری جهت تعیین غلظت بیلی روبین خون، نوزادان گروه تحت طب فشاری همراه با فتوتراپی برنامه گرفتند.بدین ترتیب که پس از خروج نوزاد از زیر دستگاه فتوتراپی و در آغوش گرفتن وی، به مدت 15 دقیقه در هر روز و 3 روز پشت سرهم، بر روی نقاط خاصی از مریدیان کبد و طحال نوزادان طب فشاری انجام گرفت ، و در گروه شاهد نوزادان به مدت 3 روز تحت فتوتراپی برنامه گرفتند.ضمنا در هر دو گروه، 12، 24، 36، 48 و 72 ساعت سپس درمان میزان غلظت بیلی روبین خون اندازه‌گیری و ثبت گردید.


بررسی و مقایسه نگرش والدین و دانشجویان پرستاری ساکن شهر سمنان در مورد رشته انتخابی، 1372
از نتایج این پژوهش درمی‌یابیم که طب فشاری و فتوتراپی هر دو در درمان زردی فیزیولوژیک موثر میباشند، اما طب فشاری با کاهش بیشتری در وقت کمتری، بطور معنی‌داری بر میزان کاهش بیلی روبین خون نوزادان موثر هست .طبق نتایج بدست آمده از پژوهش ، نشان داده شد که گروه مورد (طب فشاری و فتوتراپی نسبت به گروه شاهد (فتوتراپی) در کاهش بیلی روبین خون و نوزادان موثرتر میباشد.نظر به عوارض فتوتراپی مانند اسهال، راش ماکولواریتماتو، گرم شدن بیش از حد، و دهیدراتاسیون، سندرم بچه برنزه، احساس سرما بر اثر در معرض محیط سرد برنامه گرفتن، اثرات طولانی مدت اوندوکرینی یا جنسی، هستعداد به کانسر و تغییرات گنادوترپینها، و نظر به اینکه طب فشاری هیچگونه عوارض جانبی ندارد، بنابر این میتوان به کلیه بیمارستانها و بخش‌های نوزادان سراسر ایران پیشنهاد شود که از طب فشاری به تنهایی در کاهش بیلی روبین خون نوزادان به عنوان یک روش درمانی بدون عوارض جانبی بهره گیرند.


بررسی دیدگاههای مادران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی، درمانی تهران در مورد مسائل ناشی از افزایش جمعیت و ارتباط آن با برخی از ویژگیهای آنا


بررسی و مقایسه میزان درجه حرارت‌های دهانی، زیربغلی، مقعدی قبل و بعد از خروج لوله تراشه دهانی در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه ج


78 out of 100 based on 63 user ratings 1238 reviews

مقایسهء نگرش مادران کودکان بهنجار و کودکان ناسازگار در مورد چگونگی ارتباط با کودک در شهر تهران
بررسی تاثیر آموزش شیردهی، ضمن اجرای هم‌اتاقی مادر و نوزاد، در میزان تداوم شیردهی در دوران نوزادی، در نخست زایان مراجعه‌کننده به یکی از بی
بررسی نگرش پرستاران شاغل در مورد استعمال دخانیات در تهران
بررسی میزان تنیدگی ناشی از محیط کار و ارتباط آن با فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانهای شهر یزد در سال 1373
بررسی وضعیت روانی - اجتماعی کودکان سنین دبستان مادران مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان‌های روانی دولتی شهر تهران از دیدگاه مر
بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش‌ها و بیمارستانهای روانی دولتی تهران از نقش‌های حرفه‌ای خود
بررسی نگرش پرستاران مرد نسبت به حرفه پرستاری در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
بررسی میزان آگاهی زنان خانواده‌های ساکن شهرری در زمینهء روش‌های پخت و نگهداری موادغذائی در منزل، 1374
تاثیر آموزش ضمن خدمت در تامین نیازهای آموزشی تکنسین‌های اورژانس استان فارس از زمینهء علائم، عوارض و اقدامات درمانی مسمومیت‌های داروئی
مطالعه صفات مشخصه خانمهای مبتلا به افسردگی نورتیک و مقایسه آن با خانمهای غیرافسرده در درمانگاههای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به افسردگی در مورد چگونگی مصرف و عوارض داروهای شایع ضدافسردگی در درمانگاه روانی شهید اسماعیلی تهران
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*