بررسی میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر شیراز پیرامون بیماریهای شایع انگلی گوارشی

بررسی میزان آگاهی ساکنین منطقه 20 تهران از آلودگی هوا
بررسی دلایل موثر بر بارداری مجدد مادران کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور در مراجعین به درمانگاههای خون بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ،
بررسی کیفیت مراقبت از زخمهای جراحی که توسط پرستاران در بخش‌های جراحی بیمارستانهای انتخابی اصفهان ارائه می‌شود
بررسی نظریات مربیان پرستاری در رابطه با عوامل موثر بر استقبال آنان از آموزش بالینی در دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاههای علوم پزشکی
بررسی میزان و نوع تضادهای احساس شده توسط پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران واق
بررسی میزان مهارتهای مدیریت (سه پرستار) بخشهای بیمارستانهای منتخب مناطق چهارگانه شهرستان تهران (بهداری) و تاثیر آن بر روی کیفیت مراقبتهای
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر شیراز پیرامون بیماریهای شایع انگلی گوارشی
این پژوهش یک مطالعه توصیفی هست که جهت بررسی میزان آگاهی مادران مراجعه نماينده به مراکز بهداشتی و درمانی پیرامون بیماریهای شایع انگلی گوارشی در شهر شیراز انجام گرفته هست .


بررسی کیفیت زندگی در بیماران مصروع مراجعه‌کننده به درمانگاههای داخلی اعصاب وابسته به بیمارستانهای آموزشی تابع وزارت بهداشت درمان و آموز
اهداف پژوهش شامل تعیین میزان آگاهی مادران مراجعه نماينده از ماهیت، نحوه‌انتقال، کنترل، پیشگیری و عوارض بیماریهای شایع انگلی‌گوارشی در رابطه با مشخصه‌های فردی و محیطی می‌باشد.


بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد بیماران مبتلا به فشارخون بالا در ارتباط با رژیم غذائی و داروئی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت
محیط پژوهش را مراکز بهداشتی و درمانی واقع در شهر شیراز تشکیل داده هست 36 مرکز و واحدهای مورد پژوهش کلیه مادران مراجعه نماينده به 4 بخش واکسیناسیون، تنظیم خانواده، مادران و کودکان می‌باشند که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.


بررسی نگرش مادران نسبت به آموزش مسائل دوران بلوغ دختران دورهء راهنمایی در شهر تهران (1372)
در این پژوهش لوازم گرآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای حاوی 39 سئوال چند گزینه‌ای بوده که در رابطه با خصوصیات دموگرافیک 15 سئوال، ماهیت بیماریهای شایع انگلی 4 سئوال راه انتقال بیماریهای شایع انگلی گوارشی 9 سئوال نحوه کنترل و پیشگیری از بیماریهای شایع انگلی گوارشی 4 سئوال و عوارض بیماریهای شایع انگلی گوارشی 4 سئوال می‌باشد.


بررسی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگی در بخش‌های زنان بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
تعداد 454 نفر پاسخگوی پرسشنامه بوده‌اند که یکایک پاسخها توسط کامپیوتر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل‌برنامه گرفته هست .


بررسی تاثیر طرح مدون تغذیه با میکرونوتربونتها بر عملکرد تغذیه‌ای خانواده‌های دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمائی عجب‌شیر
یافته‌های این پژوهش در 61 جدول خلاصه شده‌اند، جهت دستیابی به میزان آگاهی واحدهای مورد پژوهش از آمار توصیفی و آزمون آماری کای‌دو هستفاده شده هست .یافته‌ها و نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهایی مانند تعداد فرزندان زیر 7 سال، محل زندگی، نوع آب مصرفی و هستفاده از فضولات انسانی بعنوان کود در مزارع هیچ نقشی در آگاهی واحدهای مورد مطالعه نداشته هست .


بررسی تطبیقی نظرات نوجوانان دختر با مادرانشان در زمینه‌های هویت‌های استقلال طلبی و دوست‌یابی در سطح شهر تهران
نمونه‌های گروه سنی بالاتر از آگاهی بیشتری در زمینه‌های مورد پژوهش برخوردار بوده‌اند.


بررسی میزان آگاهی مادران شهرک الوند درباره تغذیه کودکان صفر تا دو سال
در مورد نقش میزان تحصیلات واحدها، می‌توان فرمود که با بالا رفتن سطح تحصیلات، میزان آگاهی اونها هم افزایش یافته هست .


بررسی چگونگی تامین نیازهای جسمی و روانی مادران همراه کودکان در طول بستری بودن فرزندشان در بیمارستانهای شهر ارومیه سال 1372
نمونه‌های گروه شاغل از آگاهی بیشتری در زمینه‌های مورد پژوهش برخوردار بوده‌اند واحدهایی که تعداد خانواده اونها 5-6 نفر بوده‌اند، اطلاعات متوسطی در زمینه اهداف مورد پژوهش داشته‌اند.

نمونه‌هایی که شغل همسر اونها کارمند بوده، از آگاهی بیشتری در رابطه با اهداف پژوهش برخوردار بوده‌اند.

از نظر وضعیت درآمد خانواده می‌توان نتیجه گرفت که هر چه وضعیت درآمد واحدها بالا رفته، میزان آگاهی اونها هم در زمینه مورد پژوهش افزایش یافته هست .

مطالعه مجله و روزنامه نقش موثری در میزان آگاهی واحدهای مورد پژوهش داشته‌اند، امکانات رسانه‌های گروهی در منزل تا حدودی در میزان آگاهی اونها نقش داشته باین صورت که واحدهایی که از هر دو امکانات رسانه‌های گروهی رادیو و تلویزیون هستفاده می‌کرده‌اند، از اطلاعات بیشتری برخوردار بوده‌اند.

واحدهایی که از منبع کسب اطلاعات خود آگاهی نداشته‌اند، در زمینه اهداف مورد پژوهش از آگاهی کمتری برخودار بوده‌اند.

نوع دفع فاضلاب نقش چندانی بر میزان آگاهی واحدهای مورد مطالعه نداشته هست .

بالاخره نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دو عامل یعنی میزان تحصیلات و تجربه واحدهای مورد پژوهش مهمی در میزان آگاهی اونها داشته هست .

در خاتمه برپايه یافته‌های این پژوهش، پیشنهاداتی جهت انجام پژوهشهای دیگر در زمینه مربوط به پژوهش ارائه گردیده و کاربرد نتایج این پژوهش دربخشهای مختلف پرستاری بیان شده هست .
66 out of 100 based on 61 user ratings 836 reviews

بررسی تاثیر آموزش بر رعایت بهداشت دهان و دندان در کودکان سن مدرسه دبستانهای دخترانهء منطقهء چهار تهران
بررسی چگونگی بکارگیری سطح سوم پیشگیری در بیمارانی که مورد عمل پیوند عروق کرونر قرار گرفته‌اند در شهر تهران سال 1374
بررسی تاثیر آموزش بر چگونگی مصرف داروهای قلبی تجویز شده در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در درمانگاه بیمارستان قلب شهید رجائی شهر ته
بررسی میزان آگاهی پرستاران بخش اطفال از مفهوم محرومیت از مهر مادری در کودکان صفر تا شش سال در بیمارستانهای کودکان وزارت بهداری شهر تهران
بررسی میزان آگاهی مادران از نیازهای جسمی و روانی کودکان در سنین نوپائی در مراکز بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تهرا
بررسی عوامل موثر بر ایجاد زخمهای پا در بیماران مبتلا به دیابت شیرین بستری در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر ت
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*