بررسی مشخصات فردی، خانوادگی و اقتصادی - اجتماعی کودکان سنین مدرسه مبتلا به شب ادراری در دبستانهای شهر همدان سال 1372-73

بررسی چگونگی کنترل عفونت در اتاق عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران
بررسی و مقایسه میزان اضطراب در پرستاران شاغل در نوبت‌کاری در گردش و ثابت شب کار بیمارستانهای عمومی دانشگاههای علوم پزشکی در تهران
بررسی میزان آگاهی تکنیسین‌های اورژانس تهران از علائم و نشانه‌های انفارکتوس میوکارد و نحوه ارائه مراقبت‌های اولیه به مبتلایان این بیماری
بررسی نحوه اجرای برنامه آمادگیهای قبل و مراقبتهای بعد از عمل جراحی در کودکان سنین دبستان بستری در بخش‌های جراحی کودکان بیمارستانهای وابسته
بررسی نظرات سالمندان در مورد نگهداری آنان در سرای سالمندان دولتی شهید هاشمی‌نژاد شهر تهران در سال 1376
بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی واقع در تهران در مورد فرآورده‌های خون، عوارض انتقال خو
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی مشخصات فردی، خانوادگی و اقتصادی - اجتماعی کودکان سنین مدرسه مبتلا به شب ادراری در دبستانهای شهر همدان سال 1372-73
این پژوهش یک پژوهش تحلیلی مورد - شاهدی هست که به منظور تعیین مشخصات فردی، خانوادگی و اقتصادی - اجتماعی کودکان سنین مدرسه مبتلا به شب ادراری در دبستانهای شهر همدان انجام گردیده هست .


بررسی میزان آگاهی دختران دانش‌آموز مدارس راهنمائی در مورد پدیدهء عادت ماهیانه و ارتباط آن با نحوهء رفتارهای بهداشتی آنان در این دوران در ش
دراین پژوهش 160 کودک مبتلا به شب ادراری و 160 کودک غیرشب ادرار که از نظر سن، جنس ، کلاس تحصیل و منطقه تحصیلی با کودکان شب ادرار همگن شده بودند انتخاب شدند.


بررسی عقاید و واکنشهای دانش‌آموزان دختر دورهء راهنمایی مختلف تهران در مورد قاعدگی و برخورد والدین (مادر) آنها نسبت به این مسئله، سال 1370
لوازم گردآوری داده‌ها فرم مصاحبه از پیش ساخته شده‌ای هست که شامل 105 سوال بود که 4 سوال اول مربوط به مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش (سن، جنس ، رتبه تولد، کلاس تحصیل) بود و سوال شماره 5 و 6 در ارتباط با مشخصات شب ادراری کودکان شب ادرار مطرح گردیده بود و سوال شماره 7 تا 12 مربوط به مشخصات رفتاری هر دو گروه مطرح گردیده بود و سوال شماره 13 تا 18 مشخصات هر دو گروه را با نوع رفتار اونها مقایسه می‌نمود و سوال شماره 19 تا 29 در ارتباط با مشخصات خانوادگی هر دو گروه مطرح گردیده بود و سوال شماره 30 تا 39 در ارتباط با مشخصات اقتصادی - اجتماعی کودکان هر دو گروه مطرح گردیده بود اکثریت نمونه‌ها در گروه سنی 99ˆ7 - 6 سال و پسر بودند و از نظر رتبه تولد کودکان گروه مورد بیشتر رتبه تولد 1-2 داشتند.


بررسی نگرش پرستاران بالینی نسبت به آموزش به بیمار و کاربرد آن در بیمارستانهای منتخب آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران
از نظر کلاس تحصیل اکثریت نمونه‌ها کلاس اول بودند و کودکان مبتلا به شب ادراری در سنین 99ˆ6 - 5 بیشتر از سنین دیگر به شب ادراری مبتلا گردیده بودند و 2-3 بار در هفته بستر خویش را خیس می‌کردند.


بررسی عوامل تنیدگی‌آور و درجهء تنش‌زائی آنها در اطاقهای زایمان از نظر مربیان مامائی دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاههای علوم پزشکی ا
از نظر سازگاری رفتاری در هر دو گروه، گروه شاهد از میانگین نمرات بیشتری نسبت به گروه مورد بهره‌مند بودند.


بررسی مشکلات روانی - اجتماعی مادران کودکان مبتلا به لوسمی در بخشها و درمانگاههای بیمارستانهای علوم پزشکی شهر تهران سال 1372
از نظر خانوادگی شب ادراری در خانواده‌های پرجمعیت که سابقه مثبت خانوادگی شب ادراری داشتند بیشتر از بقیه بود.


بررسی وضعیت بهداشت و عامل انجام فعالیتهای بهداشت فردی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرن بستری در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی وابسته ب
تولد نوزاد جدید و مرگ یکی از عزیزان در گروه مورد بیشتر از شاهد بود و بیشتر والدین با عصبانیت با کودک شب ادرار رفتار می‌نمودند و کودکان گروه شاهد و گروه مورد با % بالا با پدر و مادر و خواهر و برادران زندگی می‌کردند.


بررسی تاثیر موسیقی بر میزان دردهای مزمن بیماران مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان سانترال شهر تهران (1376)
از نظر اقتصادی - اجتماعی خانواده‌های هر دو گروه، در کودکان مبتلا به شب ادراری خانواده‌ها از نظر اقتصادی - اجتماعی در سطح پایین‌تری نسبت به خانواده‌های کودکان گروه شاهد برنامه داشتند.


بررسی مقایسه‌ای دیدگاههای بیماران و پرستاران از اهمیت و اولویت نیازهای اطلاعاتی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد و نسبت برآورده شدن ا72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews

بررسی عادات رفتاری مبتلایان به فشار خون بالا مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1372
بررسی و مقایسه در مورد اعتیاد به سیگار و آگاهی از نظرات آن در معلمان سیگاری و غیرسیگاری مدارس راهنمایی پسرانه شهر مشهد
بررسی و مقایسه مشخصه‌های فردی - خانوادگی به رفتارهای بهداشتی و نوع داروهای مصرفی مبتلایان به هیپرلیپدمی شهری و روستائی مراجعه کننده به مراک
بررسی نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزش تهران نسبت به عقب‌ماندگی ذهنی
بررسی مشخصه‌های اجتماعی و میزان آگاهی و ارتباط آنها با رفتارهای بهداشتی مادرانی که کودکان آنان مبتلا به اسهال‌های مکرر می‌شوند در بیمارست
بررسی نحوه اجرای برنامه‌های غربالگری در کشف بیماری و پی‌گیری موارد مثبت توسط مراقبین بهداشت در مدارس ابتدایی شهر تهران سال 1371
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*