بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بخش درمانی بیمارستانهای شهر تهران در مورد پیوند اعضا و اهدای عضو

بررسی چگونگی ارائه خدمات تنظیم خانواده به زنان بالای 35 سال از دیدگاه خودشان در مراکز بهداشتی درمانی
بررسی نیازهای آموزشی مادران کودکان 0-5 سال مبتلا به عفونت‌های حاد تنفسی تحتانی بستری در بیمارستان کودکان سنندج در مورد پیشگیری از آنها در سا
بررسی مشخصات فردی، خانوادگی، اجتماعی دانش‌آموزانی که از دیدگاه آموزشگارانشان در دبستانهای ابتدائی شهر مشهد دارای اختلالات رفتاری می‌با
بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی اعصاب در مورد ماهیت بیماری سکته مغزی و نحوه پرستاری از مبتلایان به این بیماری در بیمارستا
بررسی تاثیر حضور مراقبین بهداشت مدارس بر بهداشت محیط مدارس ابتدائی شهرتهران
بررسی میزان آگاهی کارکنان آشپزخانه‌های بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی واقع در تهران در مورد بهداشت مواد غذایی (تهیه، نگهدار
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بخش درمانی بیمارستانهای شهر تهران در مورد پیوند اعضا و اهدای عضو
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به منظور بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بخش درمانی بیمارستانهای منتخب شهر شهرستان تهران در مورد پیوند اعضا و اهدای عضو در سال 1374 صورت گرفته هست .


بررسی الگوی رشد کودکان پریکال مبتلا به اسهال مراجعه‌کننده به بخش اطفال بیمارستانهای آموزش تهران
در این پژوهش 160 نفر از کارکنان بخش درمانی شاغل در بخشهای پیوند کلیه، همودیالیز، بخشهای مراقبتهای ویژه مغز، جراحی قلب ، چشم، جراحی کلیه و داخلی(شامل : 30 پزشک عمومی که دوره تخصصی خود را در یکی از رشته‌های جراحی اعصاب ، جراحی کلیه و مجاری ادرار، جراحی قلب ، داخلی و چشم می گذرانده‌اند.


بررسی آموزش ضمن خدمت بر دانش ، نگرش و عملکرد کمک بهیاران در مورد کنترل عفونتهای بیمارستانی در بیمارستانهای علوم پزشکی خدمات بهداشتی درما
100پرستار و 30 بهیار) که بصورت تصادفی از جامعه پژوهش انتخاب شده بودند شرکت کرده‌اند.


مقایسه میزان آگاهی پرستاران و بهیاران شاغل از اصول تجویز داروهای روانی در بیمارستانهای روانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ت
لوازم گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای بوده که جهت دستیابی به اهداف پژوهش در 4 قسمت مشخصات فردی، آگاهی، نگرش و عملکرد تنظیم شده هست .


بررسی عوامل تنیدگی‌آور شغلی و درجه تنش‌زائی آنها از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و هستنباطی هستفاده گردیدیافته‌های این پژوهش در 34 جدول و 11 نمودار خلاصه شده هست .


بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه قلبی یکی از بیمارستانهای منتخب شهر تهران سال 1376
یافته‌ها و نتایج این بررسی نشان داد که اکثریت کارکنان بخش درمانی از دانش متوسط، نگرش مثبت و عملکرد ضعیف در مورد پیوند اعضا و اهداف عضو برخوردار بوده‌اند.


بررسی عوامل موثر بر سطح تنیدگی در مادران کودکانی که قرار است تحت عمل جراحی قلب قرار می‌گیرند در بیمارستان قلب شهید رجائی وابسته به دانشگا
به علاوه پس از تجزیه و تحلیل آماری یافته‌ها نشان داد که بین سطح آگاهی کارکنان بخش درمانی با میزان تحصیلات و اطلاع از وجود کارت اهدای عضو رابطه معنی‌داری وجود داشته هست ، به این معنی که افزایش میزان تحصیلات باعث افزایش آگاهی افراد در مورد معیارهای پیوندهای اعضا و اهدای عضو ارتباط با گیرندکان عضو و بخش مورد اشتغال بوده هست .


بررسی میزان آگاهی زنان خانه‌دار ساکن تهران از علل بیخوابی و مسائل بهداشتی، روانی مربوط به آن
به اینصورت که اشتغال در بخشهای خاصی نظیر بخش داخلی که با گیرندگان عضو (قبل از دریافت عضو) در ارتباط بوده‌اند نگرش مثبت را در ایشان تقویت نموده هست .


بررسی وضعیت تغذیه‌ای کودکان سنین مدرسه با روش آنتروپومتری در دبستانهای ابتدائی شهر ایلام در سال 1374
در حالیکه در بخشهایی نظیر اطاق عمل که دراون ارتباط کمی بین کارکنان و بیماران وجود دارد ونگرش منفی بصورت بارزتری مشاهده گردیده هست بنابراین افزایش تجربه کاری و با گیرندگان عضو قبل و سپس دریافت عضو می‌تواند از طریق افزایش آگاهی نگرش مثبت را در بین کارکنان تقویت نماید.

عملکرد واحدهای مورد پژوهش نیز با ارتباط با گیرندگان عضو، تجربه فردی یا خانوادگی در مورد اهدای عضو و شرکت در سمینارهای مربوط به پیوند اعضا و اهداف عضوارتباط معنی‌داری داشته هست .

در تعیین ارتباط بین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد واحدهای مورد پژوهش نیز یافته‌های پژوهش نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین میزان آگاهی کارکنان بخش درمانی در مورد پیوند اعضاء و اهدای عضو و نگرش اونها در این مورد وجود داشته هست به اینصورت که با بالا رفتن میزان آگاهی، نگرش اونها مثبت تر شده هست بعلاوه بین میزان آگاهی و عملکرد نیز رابطه معنی‌داری وجود داشته هست به این معنی که با بالا رفتن میزان آگاهی در مورد پیوند اعضاء و اهدای عضو علمکرد کارکنان بخش درمانی در این زمینه بهتر شده هست در ضمن بین نگرش و عملکرد نیز آزمونهای آماری نشان داد که رابطه معنی‌داری وجود داشته هست یعنی داشتن نگرش مثبت در کارکنان باعث عملکرد بهتر ایشان در این زمینه خواهد شد.

با توجه به نتایج بدست آمده در پایان کاربرد یافته‌های پژوهش در حیطه‌های مختلف پرستاری مورد بحث برنامه گرفته و پیشنهاداتی برای پژوهشهای بعدی ارائه گردیده هست .
78 out of 100 based on 33 user ratings 1058 reviews

بررسی مقایسه‌ای سطح شایستگی بالینی (حیطه شناختی) دانشجویان پرستاری در زمینه مراقبتهای بعد از عمل در دو گروه نظام آموزشی کارآموزی در عرصه و ن
بررسی روشهای ارزیابی پرسنل پرستاری توسط سرپرستاران بخش‌های مختلف بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تهران
بررسی میزان آگاهی مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان از نحوه انتقال و پیشگیری انگل آسکاریس
بررسی نابسامانیهای خواب مردم تهران
بررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با روش‌های مقابله‌ای بکار گرفته شده توسط پرستاران شاغل در بیمارستانهای سوانح و سوختگی تهران و مقایسه
مطالعه صفات مشخصه افراد اقدام کننده به خودکشی در یکی از بیمارستانهای آموزشی تهران
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*