بررسی نظرات مربیان بهداشت مدارس ابتدائی در مورد اهمیت رفتارهای ارتقاء سلامت برای دانش آموزان سنین مدرسه شهر کرمان

بررسی مقایسه‌ای سطح شایستگی بالینی (حیطه شناختی) دانشجویان پرستاری در زمینه مراقبتهای بعد از عمل در دو گروه نظام آموزشی کارآموزی در عرصه و ن
بررسی روشهای ارزیابی پرسنل پرستاری توسط سرپرستاران بخش‌های مختلف بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تهران
بررسی میزان آگاهی مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان از نحوه انتقال و پیشگیری انگل آسکاریس
بررسی نابسامانیهای خواب مردم تهران
بررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با روش‌های مقابله‌ای بکار گرفته شده توسط پرستاران شاغل در بیمارستانهای سوانح و سوختگی تهران و مقایسه
مطالعه صفات مشخصه افراد اقدام کننده به خودکشی در یکی از بیمارستانهای آموزشی تهران
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی نظرات مربیان بهداشت مدارس ابتدائی در مورد اهمیت رفتارهای ارتقاء سلامت برای دانش آموزان سنین مدرسه شهر کرمان
بطور خلاصه از یافته‌های این پژوهش می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که بیشترین میانگین نمره مربوط به میزان اهمیت رفتارهای ارتقاء سلامت در زمینه بهداشت فردی و کمترین میانگین نمره در زمینه بهداشت تغذیه و رژیم غذائی بوده هست همچنین بین متغیرهای دموگرافیک (سن، سابقه کار، مدرک ، تحصیلی، تعداد فرزند و آموزش ضمن خدمت با میزان اهمیت رفتارهای ارتقاء سلامت ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت .


بررسی میزان آگاهی مادران در مورد نیازهای بهداشت جسمی روانی و اجتماعی کودکان در سنین مدرسه در دبستانهای دولتی شهر تهران
اما با هستفاده از ضرائب همبستگی پیرسون بین میزان اهمیت رفتارها با متغیر سن تعداد فرزند همبستگی مثبت وضعیتی و با سابقه کار همبستگی مثبت و متوسطی مشاهده گردید که نشان می‌دهد با افزایش سن، تعداد فرزند و سابقه کار براهمیت رفتارهای ارتقاء سلامت اضافه کرده می‌شود.


بررسی علل ترک تحصیل دانشجویان دختر کاردانی پرستاری مدارس عالی تهران از سال 1361 لغایت شهریور 1363
موارد هستفاده در پرستاری، مسئولین آموزش پرستاری می‌توانند از یافته‌های این پژوهش در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان تاکید کرده و مفهوم رفتارهای ارتقاء سلامت را در حیطه‌های مختلف در واحدهای درسی دانشجویان بگنجانند تا بدینطریق از ابتدا دید پیشگیرانه و ارتقاء سلامت را به جای تاکید بر درمان در دانشجویان بوجود آورند تا هم در وقت تحصیل و هم پس از فراغت تحصیل با تشکیل کلاسهای آموزشی و اشاعه آگاهی بهداشتی در جامعه بتوانند این مسائل را به جامعه آموزش داده و خدمات جامعی را در زمینه ارتقاء رفتارهای بهداشتی ارائه دهند.


بررسی تاثیر آموزش اصول مراقبت از خود بر روش‌های مقابله‌ای بکار گرفته شده توسط بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستانهای آموزشی وابس
پژوهشگر امیدوار هست نتایج این پژوهش سبب همکاری هر چه بیشتر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش گشته و باعث شود توجه بیشتری به امر آموزش بهداشت در مدارس بنماید.


مطالعه نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی منتخب تهران در مورد شیفت در گردش
تاگامی کوچک در راه توسعه بهداشت دانش آموزان برداشته شود بنابراین فعال نمودن مربیان بهداشت درمدارس و سپردن نقش واقعی پرستاران بهداشت به اونان برای مشارکت اصولی و فعالانه در برنامه ریزی و اجرای طرحهای مختلف بهداشتی جهت بهبود و کیفیت آموزش بهداشت مدارس و بالا بردن سطح آگاهی نگرش رفتارهای صحیح بهداشتی در دانش آموزان بسیار موثر می‌باشد.


بررسی میزان آگاهی مادران از مایع درمانی خوراکی در درمان اسهال، در مراکز بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهران
نتایج این تحقیق در مدیریت پرستاری شاید بتواند هماهنگیهائی را در زمینه برنامه ریزیهای بهداشتی بوجود آورد چه مسئولین می‌توانند با هستفاده از نفوذ خود چارچوبی را در جهت ارتقاء بهداشت و محافظتهای بهداشتی ارائه کرده و فعالیتهای گروههای مختلف را مستقیما بر بهداشت کودکان اثر می‌گذارد ولی ارتباط نزدیکی با یکدیگر ندارند را تنظیم و هماهنگ کند برای موفقیت بیشتر در این راه مدیران می‌توانند از فرآیند پرستاری نیز کمک بگیرند.


بررسی شیوع و شدت سندرم پیش از قاعدگی در دانش‌آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر کرمان
پیشنهادات برای پژوهش‌های بعدی.


بررسی مشخصات فردی، خانوادگی و اجتماعی-اقتصادی بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز ایران واقع در شهر تهران
-1 بررسی مقایسه‌ای نظرات مربیان بهداشت و کارشناسان بهداشتی در مورد اهمیت رفتارهای ارتقاء سلامت برای دانش آموزان سن مدرسه .


بررسی نگرش کارمندان ادارات شهر کرمان نسبت به اهدای عضو خود و بستگان، بعد از تشخیص مرگ مغزی سال 1376
-2 بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان در مورد رفتارهای ارتقاء سلامت .

-3 بررسی نظرات والدین دانش آموزان در مورد اهمیت رفتارهای ارتقاء سلامت .
74 out of 100 based on 64 user ratings 914 reviews

بررسی میزان آگاهی مربیان مهدهای خصوصی تهران از رفتارهای نابهنجار اطفال در سنین قبل از دبستان
بررسی نحوه برخورد پرستاران شاغل در بیمارستانهای کودکان نسبت به رفتارهای مقابله‌ای در کودکان 3-6 سال بستری و ارتباط آن با میزان آگاهی آنان از
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود، به بیماران مبتلا به گاستروازفاژیال ریفلاکس بر نحوه عملکرد و دفعات عود بیماری در درمانگاه گوارش بیمارستا
بررسی میزان آگاهی مراجعین مبتلا به لیشمانیوز جلدی در مراکز بهداشتی درمانی از نحوه انتقال و پیشگیری از این بیماری در شهر اصفهان
بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مادرانی که فرزند مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی دارند درباره بیماری او و مراقبت‌هایی که در منزل از وی باید
بررسی مقایسه مقادیر فشار سیستولیک و دیاسیستولیک اندازه‌گیری شده بوسیله قسمت دیافراگم و بل گوشی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*