بررسی تاثیر آرامسازی بنسون روی اضطراب بیماران کاندید اعمال جراحی شکمی

بررسی و مقایسه مشکلات تغذیه‌ای، فعالیتی و بهداشتی نوجوانان دختر و پسر 12-18 سال مبتلا به دیابت ملیتوس نوع اول مراجعه‌کننده به مراکز تخصصی ش
بررسی میزان عوامل خطر انسداد عروق کرونر و ارتباط آن با تعداد عروق کرونر مسدود شده در مرد از سنین 30-45 ساله مراجعه کننده به بخش کانتریسم بیمارس
بررسی تاثیر روش خاص آمده سازی قبل از عمل سنگ شکنی برون اندامی سنگهای دستگاه ادراری بر میزان اضطراب بیماران در مراکز سنگ شکن تهران سال 1374
بررسی میزان آگاهی هیئت علمی در مورد بیماری ایدز و نحوه پیشگیری از آن در دانشکده‌های پرستاری و مامائی شهر تهران
بررسی مشکلات بهداشتی دانش‌آموزان نابینای شهر تهران
بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مادرانی که کودکان 3-6 ساله آنها مبتلا به اختلالات رفتاری شایع میباشند در مورد نحوه رفتار این کودکان در مهده
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی تاثیر آرامسازی بنسون روی اضطراب بیماران کاندید اعمال جراحی شکمی
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی هست که در سال 1375 در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام خمینی(ره) شاهرود انجام گرفته و هدف اون تعیین میزان تاثیر روش آرامسازی بنسون بر میزان اضطراب بیماران کاندید اعمال جراحی شکمی هست .


بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای بهداشتی مادران کودکان 6 تا 12 سال بستری در بیمارستان مادر و کودک سنندج در رابطه با پیشگیری از تیفوئید در سال 1372
در این مطالعه 30 تن از بیماران بستری در بخش جراحی مردان بصورت مبتنی بر هدف و بین سنین 18-65 سال، بدون سابقه اعتیاد به مواد مخدر و عدم مصرف داروهای ضداضطراب و آرام‌بخش در وقت بستری شدن و کاندید عمل جراحی شکمی از اضطراب اونها بین 40-120 بود انتخاب شدند.


بررسی مقایسه‌ای تاثیر آموزش بر میزان آگاهی بیماران بخش جراحی اعصاب از فرایند روش تشخیص بوسیله مایلوگرافی در بیمارستانهای وابسته به دانش
لوازم گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای شامل 2 بخش بود که بخش اول حاوی 9 سوال مربوطه به اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم مقیاس اضطراب اسپیل‌برگر مربوطه به سنجش میزان اضطراب حالت و صفت واحدهای تحقیق بود.


بررسی گوه ارائه مراقبت‌های پرستاری به کودکان مبتلا به لوسمی بستری در بخش خون بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی واقع در شهر تهرا
یافته‌های پژوهش بیانگر اونست که بین اضطراب و سطح تحصیلات ، شغل، محل سکونت و روش خاص جهت کاهش اضطراب ارتباط معنی‌داری وجود دارد و بین اضطراب و وضع تاهل، نوع عمل جراحی، سابقه اضطراب در فرد و سابقه اضطراب در خانواده ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.


بررسی واکنش‌های تنشی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی به هنگام اجرای روشهای احیا تنفسی در سایر بیماران بیمارستانهای وزارت بهداشت
با توجه به نتایج فوق پژوهشگر پیشنهاد می‌کند که روش آرامسازی بنسون بعنوان یک روش خود مراقبتی در کاهش اضطراب در کلیه بیماران بکار رود و حتی در برنامه‌های آموزش پرستاری نیز بعنوان یک مراقبت قبل از عمل در بیماران کاندید اعمال جراحی پیشنهاد می‌شود.


بررسی تاثیر آموزش با تاکید بر روشهای سمعی و بصری بر میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش‌های عمومی بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشک


بررسی مشکلات بهداشتی، اجتماعی بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته‌اند در درمانگاههای بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درما


80 out of 100 based on 70 user ratings 770 reviews

بررسی میزان استفاده از داروی ری‌پیرون و نحوه ثبت و ارتباط آن با نوع دستورات دارویی در بخش‌های جراحی بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علو
بررسی نظرات پرستاران شاغل در مورد مشارکت دادن آنان در تصمیم‌گیری مدیران پرستاری در بیمارستانهای آموزش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید
بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان مونث پرستاری و مامایی دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
بررسی چگونگی تامین نیازهای نوجوانان ساکن در شبانه‌روزیهای کودکان بی‌سرپرست شهر شیراز
بررسی میزان و چگونگی عملکرد زنان شاغل در شهر تهران در مورد تست پاپا نیکلائو و علل عدم انجام آن
بررسی میزان رعایت رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت B در بخشهای داخلی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1376
بررسی میزان ایفای نقش سوپروایزرهای آموزشی در امر آموزش کارکنان مربوطه از دیدگاه سرپرستاران در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای ع
بررسی ارتباط میزان فشار خون با شاخص توده بدنی در کودکان سالم مدارس ابتدایی شهر تهران، سال 1375
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*