خودمراقبتی و خودشناسی در مبتلایان به دیابت مراجعه‌کننده به مرکز درمانی تحقیقاتی دیابت شهر کرمان 1374

بررسی نحوه راهنمایی و مشاوره دانشجویان پرستاری توسط استادان راهنما در دانشکده‌های پرستاری و مامائی تهران
بررسی مزان آگاهی مربیان دانشکده‌های پرستاری تهران از تهیه، اجرا و تجزیه و تحلیل انواع آزمونهای پیشرفت تحصیلی
بررسی بیمارهای مرتبط با ESR شدیدا بالا (بالای 100 میلیمتر در ساعت اول) در کلیه بیماران بستری شده در بیمارستانهای شهید رهنمون، افشار و راه‌آهن ی
مقایسه میزان کارآیی، تداوم و عوارض مصرف نورپلانت و آی‌یودی در سال سوم مصرف در خانمهای مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی - درمانی علوم پزشکی ش
بررسی دانش نگرش و عملکرد مادرانی که در زایشگاههای شهر کرمان وضع حمل نموده‌اند در زمینه یرقان نوزاد در سال 76-77
بررسی تاثیر بکارگیری برنامه غذایی مدون بر کنترل بیماری نارسایی مزمن کلیه در مراحل اولیه در درمانگاههای بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای ع
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

خودمراقبتی و خودشناسی در مبتلایان به دیابت مراجعه‌کننده به مرکز درمانی تحقیقاتی دیابت شهر کرمان 1374
این پژوهش مطالعه‌ای هست توصیفی همبستگی که به منظور بررسی ارتباط بین درک توانایی خودمراقبتی و خودشناسی در مبتلایان به دیابت مراجعه‌نماينده به مرکز درمانی تحقیقاتی دیابت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده هست .


بررسی نیازهای آموزشی پرستاران پیرامون روشهای غیرداروئی کنترل دردهای مزمن بیماران در بخشهای داخلی، جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ت
فرضیهء پژوهش بیان می‌نماید که بین درک توانایی انجام خود مراقبتی و خودشناسی ارتباط وجود دارد.


بررسی تاثیر مواد ضد عفونی کننده هیپوکلریت سدیم و گلوتارالدئید بر ثبات ابعادی آکریل ‏‎Duralay‎‏
جامعه مورد بررسی شامل 120 نفر بزرگسال که از طریق نمونه‌گیری اتفاقی انتخاب شده‌اند، می‌باشد.


بررسی ارتباط باورهای بهداشتی زنان در مورد ماموگرافی با انجام آن در مراجعین به بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران
اطلاعات از طریق مصاحبه‌ای ساوقت‌یافته (برپايه پرسشنامه‌ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک سنجش درک توانایی انجام خود مراقبتی و خودشناسی، جمع‌آوری و در 20 جدول خلاصه و تنظیم گردید.


بررسی مقایسه ای نیازهای آموزشی هنگام ترخیص از دیدگاه بیماران زن و مرد تحت عمل بای پاس عروق کرونر در بیمارستانهای شهر تهران
سپس با هستفاده از روش آمار توصیفی و هستنباطی مشخص شد که 51/7 % بیماران از درک زیادی نسبت به توانایی انجام خود مراقبتی و 91/7 % از ایشان از خودشناسی متوسطی برخوردار بودند.


تعیین ارزش تشخیص علائم بالینی بر اساس امتیاز داده شده در عفونت حلق ناشی از استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه ‏‎A‎‏ در کودکان 3 تا 16 ساله
از طرفی فیشر نشان داد که بین جنس و خودشناسی ارتباط معنی‌داری وجود دارد.


مقایسه تاثیر دو روش برقراری ارتباط بر میزان اضطراب و رضایتمندی بیماران جراحی قلب باز دارای لوله تراشه بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پز
ولی بین درک توانایی انجام خود مراقبتی و خودشناسی با سایر متغیرهای دموگرافیک ، محاسبات آماری ارتباط معنی‌داری را نشان نداد.


بررسی مقایسه ای رفتارهای سازگاری خواهر یا برادر کودکان مبتلا به بیماری مزمن مراجعه کننده به مراکز درمانی علوم پزشکی تهران با کودکان سالم در
در نهایت محاسبات آماری ارتباط معنی‌داری را بین درک توانایی انجام خود مراقبتی و درک خودشناسی نشان نداد و این موضوع، فرضیهء پژوهش را نقض نمود.


بررسی تاثیر آموزش بر مراقبت از خود در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه‌کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان حضرت رسول‌اکرم (ص ) در س
در پایان به منظور تداوم بررسی در زمینهء فوق برای پژوهشهای بعدی پیشنهاداتی ارائه شده هست .
74 out of 100 based on 64 user ratings 914 reviews

بررسی ارتباط بین میزان فشارخون و تناوب ، شدت و نحوه بروز عصبانیت در محل کار و منزل پرستاران زن شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پز
بررسی تاثیر مشاوره پرستاری بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با رادیوتراپی در انستیتو کانسر شهر تهران، سال 1378
بررسی مقایسه‌ای گازهای خون شریانی در بیماران جراحی قلب باز، با استفاده از نرمال سالین و بدون استفاده از آن در ساکشن لوله تراشه در بخش مراقبت
بررسی چگونگی مراقبت از زخم بیماران سوخته بستری در بخش حاد بیمارستانهای سوانح و سوختگی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی واقع در تهران (1377)
بررسی باورهای پرستاران بخشهای روانپزشکی در مواجهه با تهاجم بیماران به تفکیک سابقه کار در بیمارستانهای آموزشی شهر تهران، سال 1378
بررسی تاثیر ساختارهای نمایشی بر میزان درد بعد از آسیب عضلانی اسکلتی کودکان سن مدرسه بستری در مرکز ترومای شهر همدان
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*