بررسی ارتباط بین شیوه‌های رهبری سرپرستاران با انگیزهء حرفه‌ای پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بررسی مقایسه‌ای گازهای خون شریانی در بیماران جراحی قلب باز، با استفاده از نرمال سالین و بدون استفاده از آن در ساکشن لوله تراشه در بخش مراقبت
بررسی چگونگی مراقبت از زخم بیماران سوخته بستری در بخش حاد بیمارستانهای سوانح و سوختگی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی واقع در تهران (1377)
بررسی باورهای پرستاران بخشهای روانپزشکی در مواجهه با تهاجم بیماران به تفکیک سابقه کار در بیمارستانهای آموزشی شهر تهران، سال 1378
بررسی تاثیر ساختارهای نمایشی بر میزان درد بعد از آسیب عضلانی اسکلتی کودکان سن مدرسه بستری در مرکز ترومای شهر همدان
بررسی تاثیر طرح مدون تغذیه نیمروزی بر شاخه‌های رشد کودکان نوپا در شهر تهران در سال 1378
بررسی مقایسه‌ای تاثیر استفاده از روش‌های موسیقی درمامی و تن‌آرامی بر میزان اضطراب بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی یکی از بیمار
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی ارتباط بین شیوه‌های رهبری سرپرستاران با انگیزهء حرفه‌ای پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
این پژوهش یک مطالعهء توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که جهت بررسی ارتباط بین شیوه‌های رهبری سرپرستاران با انگیزهء حرفه‌ای پرستاران شاغل در بخشهای داخلی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان تهران انجام گرفته هست .


بررسی روند سطح اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجویان سالهای اول تا چهارم پرستاری د دانشگاه علوم پزشکی وابسته به بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر تهرا
محیط پژوهش شامل 26 بخش داخلی (بزرگسال) بوده و جامعهء پژوهش را کلیه پرستاران و سرپرستاران شاغل در بخشهای داخلی (بزرگسال) بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان تهران تشکیل داده هست که از میان اون تمام 26 پرستار، و 70 نفر پرسنل پرستاری بعنوان نمونهء پژوهش (جمعا 96 نفر) انتخاب شدند.


بررسی ارتباط بین اعتقادات دینی و سلامت روان در دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران سال 1377
لوازم گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه، و شامل پرسشنامهء انگیزهء حرفه‌ای و پرسشنامهء رهبری بوده هست .


بررسی ارتباط بین سبک مشکل گشایی (مبتکرانه و سازگارانه) و اثربخشی مدیران خدمات پرستاری در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و خد
جهت جمع‌آوری داده‌ها، پژوهشگر شخصا در مواقع مناسب به بخشهای مورد نظر مراجعه کرده و پرسشنامه‌های تنظیم شده را در اختیار واحدهای مورد پژوهش برنامه داده و پس از تکمیل، اونها را تحویل گرفته هست .


بررسی درجه تنش‌زایی عوامل تنیدگی‌آور آموزش نظری و بالینی پرستاری و درجه تاثیر روشهای مقابله‌ای به کار گرفته شده توسط مربیان دانشکده‌های
در رابطه با هدف کلی پژوهش ، یافته‌ها بیانگر اون بودند که بین شیوه‌های رهبری سرپرستاران با انگیزهء حرفه‌ای پرسنل پرستاری در این پژوهش ، ارتباط معنی‌دار آماری وجود نداشته هست .


بررسی تاثیر روش تن‌آرامی بر دفعات وقوع، طول مدت و شدت سردردهای میگرن در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاههای اعصاب بیمارستانهای وابسته به


تاثیر برنامه آشناسازی بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونر


72 out of 100 based on 57 user ratings 932 reviews

بررسی ارتباط وقوع صدمات سر در کودکان با میزان آگاهی و عملکرد مادران در مورد پیشگیری از آن در مراجعین به بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداش
بررسی FetaLOVTCOME با توجه به وضعیت CST (Test contraction stress) در زنان مراجعه کننده به مراکز مراقبتهای پری‌ناتال
بررسی تاثیر آموزش روش پیشنهادی آماده سازی داروهای شیمی درمانی بر میزان آلودگی دارویی کارکنان پرستاری بخش های شیمی درمانی موسسه سرطان بیمار
بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر میزان استرس شغلی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز توانبخشی شهرستانهای ری، تهران و شمیرانات در سال 1382
تأثیر اجرای سیستم نظارت بالینی برمیزان کیفیت آموزش به بیمار در بخشهای منتخب بیمارستان ثامن الأئمه (ع) شهرستان مشهد در سال 1381
بررسی مقایسه ای طول مدت زمان اسکراپ دست ها بر رشد میکروارگانیسم ها در بیمارستان منتخب شهر خرم آباد سال 1382
بررسی تاثیر مداخلات پرستاری در خانواده بر پیشگیری از عود اعتیاد در مراجعین به مرکز سرپایی خود معرف شهید فامیلی تهران
بررسی شیوع کودک آزاری در دانش آموزان دوره دبیرستان شهر بم در سال تحصیلی 82-81
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*