بررسی کیفیت ثبت فرآیند پرستاری در پرونده بیماران بستری در بخش‌های داخلی و جراحی یکی از بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (

بررسی ارتباط الگوهای رفتاری مقابله‌ای با شناخت از بیماری و پنداشت از خود و تفکیک نوع بیماری در کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن در مدارس ابتد
بررسی اثر تماس پرستاران با بیماران روانی بر نگرش آنان نسبت به بیماری روانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی شهر ت
بررسی ارتباط بین خودپنداره و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان خون بستری در بیمارستان ولی عصرر (عج) از مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران 1378
تاثیر اجرای برنامه مدیریت ریسک بر عملکرد نظارتی سوپر وایزران بالینی در بخشهای منتخب بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم (عج) در سال 1378
مقایسه دانش و نگرش دانشجویان پرستاری سال سوم و چهارم پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه اخلاق پرستاری در سال 137
بررسی تاثیر بکارگیری طرح ترخیص بر میزان اضطراب بیماران با تعویض دریچه قلب در بیمارستان قلب شهید رجایی در سال 1378-79
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی کیفیت ثبت فرآیند پرستاری در پرونده بیماران بستری در بخش‌های داخلی و جراحی یکی از بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (
این پژوهش یک پژوهش توصیفی هست که به منظور بررسی کیفیت ثبت فرآیند پرستاری در پرونده بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی یکی از بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله‌الاعظم (عج) شهرستان تهران در تابستان 1376 انجام گرفته هست .


بررسی بروز پنومونی بیمارستانی ناشی از آسپیراسیون در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1378
جهت نیل به اهداف پژوهش ، اطلاعات دموگرافیک پرستاران ثبت‌نماينده و بیماران جمع‌آوری شد و برگه‌های بررسی عمومی از نظر پرستار، طرح مراقبت و نقل پرستار 67 پرونده که توسط پرستاران بخشهای ICU، 3A، 3B، 5B، 8B و پیوند کلیه در تابستان 1376 تکمیل شده بود جهت بررسی کیفیت مرحله بررسی و شناخت با چک لیست مشاهده‌ای که توسط NANDA تهیه شده و بر طبق چهارچوب وحدت انسانی (UPF) بود، بررسی انجام شد و چک لیستهای مشاهده‌ای مرحله تشخیصهای پرستاری، برنامه و ارزشیابی مطابق با هستانداردهای ثبت این مراحل تهیه شد و کیفیت ثبت این مراحل فرآیند پرستاری محاسبه شد.


بررسی تاثیر آموزش بر نحوه مراقبت از خود و میزان بروز مشکلات شایع در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه‌کننده به درمانگاههای داخلی ا
تجزیه و تحلیل اطلاعات با هستفاده از نرم‌افزار SPSS آزمون‌های آماری انجام شد نتایج نشان داد که کیفیت ثبت فرآیند پرستاری با 63/8 % (در رتبه‌بندی خوب) برنامه گرفت و از بین تمام مشخصه‌های دموگرافیک پرستاران ثبت‌نماينده و بیماران فقط متغیر جنس بر کیفیت ثبت بعضی از مراحل فرآیند پرستاری موثر بوده هست .


بررسی تاثیر آموزش بهداشت بردانش و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نی‌ریز در زمینه پیشگیری از بیماریهای انگلی (آ


بررسی ارتباط آموزش با دانش ، نگرش درزمینه آسم و پذیرش رژیم دارویی بیماران مبتلا به آسم مراجعه‌کننده به کلنیکهای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شی


98 out of 100 based on 58 user ratings 1058 reviews

بررسی ارتباط بین شدت اختلالات خواب و شدت آسیب‌زایی عوامل محیطی بخواب در بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی وا
بررسی دانش ، نگرش و عملکرد زنان شاغل شهر چالوس در زمینه پیشگیری از سرطان پستان در سال 1378
بررسی شیوع آنتروبیازیس در کودکان 1-6 سال مهدکودک‌های شهر بیرجند در سال 1378
بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد مادران در رابطه با تغذیه تکمیلی و ارتباط آن با بروز مشکلات گوارشی و میزان افزایش وزن در شیرخواران در مراکز بهداش
بررسی ارتباط واکنش مادران نسبت به فرزندان مبتلا به صرع خویش با شناخت ایشان در مورد بیماران صرع و کیفیت زندگی فرزندان مصروع آنان در اعضای انج
بررسی دانش و نگرش کارکنان مراکز ارائه خدمات بهداشتی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر زاهدان در مورد ایدز سال 13
بررسی تاثیر طرح خودمراقبتی (SC) بر بهبود زخم‌های اندام تحتانی بیماران دیابتی بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال 1378
بررسی دانش پرسنل پرستاری شاغل در اتاق عمل و بخشهای منتخب در زمینه ایزولاسیون و استریلیزاسیون و میزان رعایت این اصول در بیمارستانهای وابسته
بررسی تاثیر آموزش در زمینه اهمیت معاینات کلینیکی پستان بر مراجعه معلمین مدارس دخترانه شهر کرمان به مرکز درمانی تعیین شده جهت انجام معاینه د
بررسی ارتباط میزان تامین نیازهای بیماران مبتلا به صرع با کیفیت زندگی آنان در اعضای انجمن صرع ایران، سال، 1378
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*