بررسی و مقایسهء نگرش والدین و نوجوانان دختر در مورد نقش گروه همسال نوجوانان در تصمیم‌گیری نوجوان در شهر تهران

بررسی بروز پنومونی بیمارستانی ناشی از آسپیراسیون در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1378
بررسی تاثیر آموزش بر نحوه مراقبت از خود و میزان بروز مشکلات شایع در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه‌کننده به درمانگاههای داخلی ا
بررسی تاثیر آموزش بهداشت بردانش و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نی‌ریز در زمینه پیشگیری از بیماریهای انگلی (آ
بررسی ارتباط آموزش با دانش ، نگرش درزمینه آسم و پذیرش رژیم دارویی بیماران مبتلا به آسم مراجعه‌کننده به کلنیکهای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شی
بررسی ارتباط بین شدت اختلالات خواب و شدت آسیب‌زایی عوامل محیطی بخواب در بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی وا
بررسی دانش ، نگرش و عملکرد زنان شاغل شهر چالوس در زمینه پیشگیری از سرطان پستان در سال 1378
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی و مقایسهء نگرش والدین و نوجوانان دختر در مورد نقش گروه همسال نوجوانان در تصمیم‌گیری نوجوان در شهر تهران
این پژوهش یک مطالعهء زمینه‌ای بوده که به منظور بررسی و مقایسهء نگرش والدین و نوجوانان دختر در مورد نقش گروه همسال نوجوانان در تصمیم‌گیری نوجوان در شهر شهرستان تهران و مقایسهء نگرش والدین و نوجوان دختر در مورد نقش گروه همسال نوجوانان در تصمیم‌گیری اونها هست .


بررسی شیوع آنتروبیازیس در کودکان 1-6 سال مهدکودک‌های شهر بیرجند در سال 1378
در این پژوهش 160 نفر پدر، 160 نفر مادر، و 160 نفر دختر نوجوان شرکت داشته‌اند، بدین ترتیب که 160 نفر دختر نوجوان در سنین 14-19 سال از مدارس منتخب واقع در چهار منطقهء شمال، جنوب ، مشرق و مغرب شهر شهرستان تهران از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و والدین همین گروه نیز در این پژوهش شرکت داشته‌اند.


بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد مادران در رابطه با تغذیه تکمیلی و ارتباط آن با بروز مشکلات گوارشی و میزان افزایش وزن در شیرخواران در مراکز بهداش
لوازم گردآوری در این پژوهش پرسشنامه بوده هست که توسط پژوهشگر تهیه و تنظیم شده هست .


بررسی ارتباط واکنش مادران نسبت به فرزندان مبتلا به صرع خویش با شناخت ایشان در مورد بیماران صرع و کیفیت زندگی فرزندان مصروع آنان در اعضای انج
توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها از طریق مراجعه پژوهشگر به دبیرستانها انجام گردید.


بررسی دانش و نگرش کارکنان مراکز ارائه خدمات بهداشتی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر زاهدان در مورد ایدز سال 13
پرسشنامه‌ها به دانش‌آموزان ارائه گردید و سپس پاسخگوئی جمع‌آوری شد.


بررسی تاثیر طرح خودمراقبتی (SC) بر بهبود زخم‌های اندام تحتانی بیماران دیابتی بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال 1378
پرسشنامه‌های مربوط به والدین به دانش‌آموزان ارائه گردید که توسط پدران و مادران دانش‌آموزان به تفکیک به اونها جواب داده شد و سپس توسط پژوهشگر از دانش‌آموزان تحویل گرفته شد.


بررسی دانش پرسنل پرستاری شاغل در اتاق عمل و بخشهای منتخب در زمینه ایزولاسیون و استریلیزاسیون و میزان رعایت این اصول در بیمارستانهای وابسته
یافته‌ها و نتایج این بررسی نشان داده هست که متغیرهایی از قبیل سن، میزان تحصیلات ، شغل، تعداد کل فرزندان و منطقهء جغرافیایی محل سکونت پدران و مادران در نحوهء نگرش اونها تاثیری نداشته هست ، همچنین متغیرهایی از قبیل سن، رشته تحصیلی، تعداد دوستان صمیمی، چندمین فرزند خانواده و محل جغرافیائی سکونت ، در نگرش نوجوانان دختر تاثیری نداشته هست .


بررسی تاثیر آموزش در زمینه اهمیت معاینات کلینیکی پستان بر مراجعه معلمین مدارس دخترانه شهر کرمان به مرکز درمانی تعیین شده جهت انجام معاینه د
نگرش پدران با دختران نوجوانشان بررسی و مقایسه گردید که به طور کلی اختلاف‌هایی بین نگرش اونها وجود داشت .


بررسی ارتباط میزان تامین نیازهای بیماران مبتلا به صرع با کیفیت زندگی آنان در اعضای انجمن صرع ایران، سال، 1378
نگرش مادران و دختران نوجوانشان نیز مورد بررسی و مقایسه برنامه گرفت که اختلافهایی بین نگرش اونها وجود داشت .

نتایج حاصله از طریق جدول به صورت % تفکیک ، توجیه و شرح داده شده هست .

یافته‌های بدست آمده از این پژوهش نمایانگر این مطلب هست که به طور کلی نگرش پدران با دختران نوجوانشان و همچنین نگرش مادران با دخترانشان در مورد نقش گروه همسال در تصمیم‌گیری نوجوان با یکدیگر فرق داشته هست .

همچنین در قسمت تجزیه و تحلیل آماری همبستگی معنی‌داری بین نگرش والدین و دختران نوجوانشان در کل و در مورد تک تک سئوالات پرسشنامه وجود ندارد.

بر این پايه پیشنهادهایی جهت پژوهشهای بعدی ارائه شده و کاربرد نتایج و یافته‌های این پژوهش در بهداشت روانی و در پرستاری به ویژه پرستاری روانی مورد بحث برنامه گرفته هست .
60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews

بررسی میزان موفقیت روش ‏‎Zygote intrafallopian transfer‎‏ در مرحله ‏‎Injected Oocyte‎‏ و عوامل موثر برآن در زنان نازا مراجعه کننده به بخش نازایی بیمارستان ش
بررسی میزان بکارگیری و اثربخشی روشهای کاهنده خستگی مورد استفاده بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان منتخب دان
بررسی تاثیر آموزش تمرینات تنفسی بر میزان بروز آتلکتازی بعد از عمل جراحی قفسه سینه در بیماران بستری در بخش جراحی قفسه سینه بیمارستان وابسته ب
بررسی ارتباط شیفت کاری با سقط جنین و زایمان زودرس در پرستاران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1380
طراحی و ارزشیابی مدل پرستاری توانبخشی چند بعدی در مراقبت از بیماران اسکیزوفرنیک
بررسی نگرش معلولین ، جانبازان و کارکنان آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش و مرکز توانبخشی جانبازان امام خمینی مشهد پیرامون ازدواج
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*