بررسی تاثیر آموزش بر عادات غذائی و میزان آگاهی دانش‌آموزان کلاسهای چهارم و پنجم در مورد تغذیه در منطقه دو شهر تهران

بررسی ارتباط شیفت کاری با سقط جنین و زایمان زودرس در پرستاران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1380
طراحی و ارزشیابی مدل پرستاری توانبخشی چند بعدی در مراقبت از بیماران اسکیزوفرنیک
بررسی نگرش معلولین ، جانبازان و کارکنان آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش و مرکز توانبخشی جانبازان امام خمینی مشهد پیرامون ازدواج
بررسی تاثیر آموزش برمیزان اضطراب و دانش بستگان نزدیک بیماران در انتظار جراحی قلب بازبستری در بیمارستان قلب شهیدرجایی تهران (سال 1379)
بررسی ترمودینامیک کمپلکس های بازشیف کبالت ‏‎(III)‎‏ فسفین نوع سوم
بررسی تاثیر آموزش پرستاران به روش بحث گروهی برکیفیت مراقبت پرستاری بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی تاثیر آموزش بر عادات غذائی و میزان آگاهی دانش‌آموزان کلاسهای چهارم و پنجم در مورد تغذیه در منطقه دو شهر تهران
این پژوهش یک مطالعه تجربی می‌باشد که به منظور بررسی تاثیر آموزش بر عادات غذایی و میزان آگاهی دانش‌آموزان ابتدایی در مورد تغذیه می‌باشد.


سنتز،بررسی طیفی و خواص مغناطیسی کمیلکس های دوهسته ای مس ‏‎(II)‎‏ با پل لیگاندی آلکوکسی
در این پژوهش 190 دانش‌آموز دختر و پسر کلاس چهارم و پنجم بر حسب تصادف از مدارس ابتدایی منطقه دو آموزش و پرورش شهرستان تهران برگزیده و مورد مطالعه برنامه گرفته‌اند.


بررسی مقایسه ای تاثیر وضعیت‌های مختلف قرارگیری اندام‌های بیماران مبتلا به پرفشاری خون برمیزان فشارخون آنان در درمانگاه‌های داخلی بیمارس
جهت گردآوری داده‌ها در مورد تاثیر آموزش بر عادات غذایی و میزان آگاهی دانش‌آموزان ابتدایی در مورد تغذیه، پرسشنامه‌ای تنظیم شده که شامل سه دسته سئوال هست بخش اول سئوالات در رابطه با خصوصیات کلی دانش‌آموزان، بخش دوم دوازده سئوال درباره آگاهی از تغذیه و بخش سوم سئوالات در رابطه با عادات غذایی دانش‌آموزان می‌باشد به طور کلی سئوالات در رابطه با اهداف پژوهش تنظیم شده و با مقایسه عادات غذایی و میزان آگاهی دانش‌آموزان در مورد تغذیه قبل و سپس آموزش مشخص شد که آموزش بر این امر تاثیر زیادی داشته هست و فرضیه پژوهش که "آموزش بر عادات غذایی و میزان آگاهی دانش‌آموزان ابتدایی در مورد تغذیه تاثیر ندارد" رد می‌شود دستیابی به یافته‌ها از طریق پرسشنامه و گرفتن %، میانگین، توزیع فراوانی و با هستفاده از آزمونهای آماری کای اسکویر، ضریب همبستگی چوپروف و تست مک نمار بوده و در انتها پیشنهادات جهت پژوهش‌های بعدی ارائه گردیده هست .


بررسی میزان تاثیر سیر روی لیپیدهای سرم قندخون در بیماران دیابتی نوع بالغین ‏‎(NIDDM)‎‏
کاربرد آزمونهای آماری نشان داد که بین متغیرهای سن، جنس ، کلاس و میزان تحصیلات و شغل پدر و مادر و تعداد افراد خانواده و تاثیر آموزش در رابطه با آگاهی از تغذیه همبستگی معنی‌داری وجود ندارد.


بررسی تصویر ذهنی زنان مبتلا به سرطان پستان پس از ماستکتومی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان‏‎‎‏های امام خمینی و امام حسین شهر تهران، سا
و همچنین در رابطه با تاثیر آموزش بر عادات غذایی از بین متغیرهای مذکور فقط بین تعداد افراد خانواده و تاثیر آموزش بر عادات غذایی از نظر آماری همبستگی معنی‌دار وجود دارد.


بررسی تأثیر بهینه سازی ابزار ازشیابی کارآموزی مدیریت بر مهارت‌های مدیریتی دانشجویان پرستاری
کاربرد نتایج و یافته‌های این پژوهش جهت بهبود عادات غذایی و آگاهی دانش‌آموزان ابتدایی در مورد تغذیه در مدارس ، بیمارستانها و نیز در آموزش و خدمات پرستاری مورد بحث برنامه گرفته هست .


بررسی استفاده از خمیر جوهر زدایی شده کاغذهای روزنامه و مجله باطله در ترکیب CMPداخلی برای تولید کاغذ روزنامه


برسی تا ثیر آموزش رژیم غذای بیماران دیابتیک بر قند وچربی خون آنها دردانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1382


66 out of 100 based on 21 user ratings 746 reviews

بررسی تاثیر آموزش به خانواده بیماران اسکیزوفرنیک در پیشگیری از عود علائم بیماری
بررسی دانش و نگرش آموزگاران مدارس ابتدایی شهر مشهد در مورد صرع کودکان سال 13
بررسی تاثیرآموزش تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاهای تخصصی شهر سنندج سال 1382
بررسی علائم ونشانه های بالینی دربیمار تحت درمان باامواج ضربه ای خارج ازبدن
بررسی مقایسه ای رشد کودکان با وزن کم هنگام تولد تغذیه شده با شیر مادر و غیر شیر مادر در سن 4ماهگی در شهرستان مشهد در سال 1373-1372
بررسی مقایسه ای افسردگی دانشجویان مقیم وغیر مقیم در خوابگاههای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی تهران
بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش برنامه آموزشی بر مشکلات و کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*