بررسی نگرش معلمین شاغل در دبستانهای شهر کاشان در مورد چگونگی رفع نیازهای جسمی و روانی کودکان کلاس اول سال 1372

بررسی مقایسه ای افسردگی دانشجویان مقیم وغیر مقیم در خوابگاههای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی تهران
بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش برنامه آموزشی بر مشکلات و کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده
بررسی همبستگیها در سری های زمانی داده های اقلیمی ایران به روش ‏‎DFA‎‏
بررسی نگرش و مزان بکارگیری روشهای پیشگیری از بارداری در دو سال اول پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرمانشاه
بهینه سازی کاربرد پلیمرهای معدنی آلومینیوم (PACl) در حذف کدورت از آب و فاضلاب
بررسی عوامل انگیزشی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیماران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی نگرش معلمین شاغل در دبستانهای شهر کاشان در مورد چگونگی رفع نیازهای جسمی و روانی کودکان کلاس اول سال 1372
این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای هست که به منظور "بررسی نگرش معلمین شاغل در دبستانهای شهر کاشان در مورد چگونگی رفع نیازهای جسمی، روانی کودکان کلاس اول سال 1372" می‌باشد در این پژوهش مجموعا 40 نفر شرکت کرده که از طریق نمونه‌گیری تصادفی و طی یک مرحله انتخاب گردیده‌اند.


بررسی ارتباط بین ویژگیهای سرطان و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به درمانگاه منتخب انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی
لوازم گردآوری پرسشنامه در دو قسمت و با 48 سئوال می‌باشد که قسمت اول 9 سوال دموگرافیک شامل سن، جنس ، تجربه‌کاری، تاهل، تعداد فرزندان وجود فرزند کلاس اول در خانواده می‌باشد و 21 سئوال نگرش رفع نیازهای جسمی و 26 سئوال نگرش رفع نیازهای روانی واحدهای مورد پژوهش را از طریق یک مقیاس چهار درجه‌ای (کاملا موافقم، موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) مورد سنجش برنامه می‌دهد.


قسمت اول: تهیه کمپلکسهای مولکولی 1:2 مزوتترافنیل پورفیرینها با تری آلکیل سایلیل کلریدها و BF3؛ قسمت دوم: مشتقات تتراسولفوناتوفنیل پورفیریناتو
یافته‌های این پژوهش در 23 جدول تودین شده که به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از آمار توصیفی و هستنباطی هستفاده گردید و نتایج با به کارگیری آزمون کای دو نشان داد که نگرش معملین نسبت به رفع نیازهای جسمی با رقم (52 %) مثبت و در مورد رفع نیازهای روانی با رقم (60 %) مثبت می‌باشد و عواملی چون جنس ، سن، تجربه کاری، تاهل، تعداد فرزندان و وجود فرزند کلاس اول در خانواده هیچیک بر نگرش موثر نبوده بدین معنی که اختلاف نگرش با هیچیک از شرایط فوق بستگی نداشته هست .


بررسی تاثیر آموزش به شیوه یادگیری بر اساس حل مشکل بر مهارتهای تفکر انتقادی، عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی، نگرش و رفتار دانشجویان کارشناسی پ
در پایان برپايه یافته‌های پژوهش پیشنهاداتی برای پژوهش‌های بعدی و کاربرد یافته‌ها در حیطه‌های مختلف ارائه شده و امید هست که یافته‌های پژوهش حاصل بتواند جهت اعتلای زندگی کودکان و رفع نیازهای جسمی و روانی این سرمایه‌های عظیم کشور مفید واقع گردد.


بررسی سرعت تزریق زیر جادی هپارین بر شدت درد و کبودی بعد از تزریق در بیماران بستری در بخش های ارتوپدی بیماریتان اختر شهر تهران


بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر رفتارهای بهداشتی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد 1383


92 out of 100 based on 42 user ratings 242 reviews

بررسی تاثیر برنامه مراقبتی طراحی شده بر پیشگیری از پنومونی شیرخواران در بیمارستانهای منتخب شهر تهران
بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر کرمان در مورد پیامدهای سوء مصرف مواد موثر بر روان(1381)
مقایسه نکات مورد توجه مادران نخست زا در هفته اول،‌ با مادران نخست زا در هفته ششم پس از زایمان، در مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه عل
بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش‌های روانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران سال 1382
بررسی فلیکر ولتاژ در مناطق صنعتی و راهکارهای جبران آن توسط عناصر‏‎FACTSو CUSTOM POWER‎‏
بررسی تاثیر بازی گروهی بر پنداشت از خود کودکان سن مدرسه مبتلا به لوسمی بستری در بیمارستان در سال 1382
مقایسه ساختار سلسله مراتبی راهنماهای موضوعی Yahoo, The Open Directory(TOD) Looksmartبا طرح رده بندی دهدهی دیویی در 10 موضوع انتخابی
بررسی تأثیر مشارکت دانش آموزان پسر بر میزان مصرف شیر و فرآورده‏‎‎‏های آن در خانواده در شهر جناح 1383
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*