بررسی نگرش پرستاران شاغل در بخشهای داخلی بیمارستانهای آموزشی شهر تهران نسبت به ارائه مراقبتهای پرستاری به بیماران سالمند

بررسی تاثیر بازی گروهی بر پنداشت از خود کودکان سن مدرسه مبتلا به لوسمی بستری در بیمارستان در سال 1382
مقایسه ساختار سلسله مراتبی راهنماهای موضوعی Yahoo, The Open Directory(TOD) Looksmartبا طرح رده بندی دهدهی دیویی در 10 موضوع انتخابی
بررسی تأثیر مشارکت دانش آموزان پسر بر میزان مصرف شیر و فرآورده‏‎‎‏های آن در خانواده در شهر جناح 1383
بررسی تاثیر اجرای استراتژی ارتقای فرآیند بر میزان اثربخشی مراقبت پرستاری بعد از عمل جراحی در بخش جراحی زنان و انکولوژی
اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم ظاهری و افزایش جذب فسفر برخی مواد گیاهی در جیره غذایی قزا آلای رنگین‌کمان (Oucorhyiichus inykiss)
تجویز عمومی ویتامین ‏‎E‎‏ و سلنیوم به میش آبستن و بررسی اثرات آن بر میزان تغییرات ‏‎Cu,Zn‎‏ سرم بره
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی نگرش پرستاران شاغل در بخشهای داخلی بیمارستانهای آموزشی شهر تهران نسبت به ارائه مراقبتهای پرستاری به بیماران سالمند
این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای هست که به منظور بررسی نگرش پرستاران شاغل در بخشهای داخلی نسبت به ارائه مراقبتهای پرستاری به بیماران سالمند بستری در بخشهای داخلی بیمارستانهای آموزشی انجام گرفته هست .


بررسی تاثیر مشارکت نوجوانان بر شاخص های بهداشت محیط روستای رستم آباد از توابع شهرستان بویین زهرا
در این پژوهش مجموعا 100 نفر شرکت کردند، برای انتخاب نمونه‌های پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی هستفاده شد.


بررسی تاثیر اجرای برنامه ترخیص مدون برای مادران بر میزان شاخص های رشد و تکامل نوزادان کم وزن
لوازم گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای در سه قسمت و حاوی 50 سئوال بوده هست ، که در قسمت اول، 10 سئوال مربوط به مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش شامل: سن، جنس ، میزان تحصیلات ، نوبت کاری، سن والدین، زندگی با والدین، سابقه کار، آموزش ضمن خدمت میزان تماس با بیمار سالمند و علائق کاری مطرح شده بود و در قسمت دوم 20 سئوال مربوط به تعیین نگرش نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران سالمند و در قسمت سوم 20 سئوال مربوط به تعیین نگرش نسبت به ارائه مراقبتهای روحی به بیماران سالمند مطرح گشته بود.


تعیین شیوع عوامل خطر بیماریهای عروق کرونر در جمعیت شهر کرمان در سال 1381
40 سئوال آخر پرسشنامه، نگرش واحدهای مورد پژوهش را از طریق یک مقیاس چهار درجه‌ای (کاملا موافقم، موافقم، مخالفم و کاملا مخالفم) مورد سنجش برنامه می‌داد.


بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان روانپزشکی رازی و عوامل مرتبط با آن در سال 1382
یافته‌های این پژوهش در 34 جدول تعیین شده هست که به منظور دستیابی به اهداف پژوهش (نگرش پرستاران شاغل در بخشهای داخلی نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران سالمند چگونه هست ؟) نتایج یافته‌ها نشان داد که نوع نگرش واحدهای مورد پژوهش خنثی بوده هست .


مطالعه ژن ‏‎‏‎NAIP‎‏ ‌در تیپ‌های مختلف بیماران مبتلا به ‏‎SMA‎‏ در منطقه آذربایجان شرقی
همچنین نتایج آزمونهای آماری t و کای دو نشان داد که عواملی نظیر جنس ، میزان تحصیلات ، نوبت کاری، آموزش ضمن خدمت ، زندگی با والدین و سن والدین، هیچیک بر نوع نگرش واحدهای مورد پژوهش موثر نبوده هست .


بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به هموفیلی مراجعه کننده به درمانگاه جامع هموفیلی تهران، سال 1383
آزمون آماری پیرسون و آزمون t نشان داد که تنها عواملی نظیر سن، سابقه کار، علائق کاری و میزان تماس با بیمار به امتیاز نگرش واحدهای مورد پژوهش موثر بوده هست .


بررسی تأثیر سازماندهی کمیته رایزنان پرستای بر میزان صلاحیت عملکرد پرستاران تازه کار
یعنی با اطمینان بیش از 95 % می‌توان فرمود که نوع نگرش واحدهای مورد پژوهش با سن، سابقه کار، علائق کاری و میزان تماس با بیمار ارتباط داشته هست .


بررسی تأثیر مهارت حل مسأله بر اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقد سرپرستی موثر مقیم مراکز شبانه‌روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کردستان 138378 out of 100 based on 63 user ratings 638 reviews