بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش‌ها و بیمارستانهای روانی دولتی تهران از نقش‌های حرفه‌ای خود


بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش‌ها و بیمارستانهای روانی دولتی تهران از نقش‌های حرفه‌ای خود
این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای هست که به منظور بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخشهای روانی دولتی شهرستان تهران از نقشهای حرفه‌ای خود انجام گرفته هست .


پرستاری و پژوهش
در این پژوهش تعداد 84 پرستار شاغل با حداقل مدرک فوق دیپلم و حداکثر مدرک فوق‌لیسانس در 4 بیمارستان روانی و 3 بیمارستان عمومی که دارای بخشهای روانی بوده مورد مطالعه برنامه گرفته‌اند.


بررسی تاثیر آرانسازی بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی قلب ، بستری در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
جهت گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای شامل دو قسمت سوال تنظیم گردیده هست که قسمت اول مربوط به مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش و قسمت دوم شامل 29 سئوال چهار جوابی از نقشهای حرفه‌ای پرستاران بوده هست .


اهمیت خدمات پرستاری
یافته‌های این پژوهش در 14 جدول تنظیم و ارائه گردیده هست .


بررسی انگیزه‌های روانی انتخاب رشته پرستاری جهت داوطلبان مرد
تجزیه و تحلیل یافته‌ها به وسیله جداول توزیع فراوانی و نسبی نشان داده شده و جهت پی بردن به وجود یا عدم وجود همبستگی برای داده‌های کمی از ضریب همبستگی پیرسون (r) و آزمون آماری (Z) و برای داده‌های کیفی از آزمون آماری کای دو (X2) هستفاده گردیده هست .


خدمات پرستاری از دیدگاه اعضای هیئت آموزشی در دانشکده‌های پرستاری و کادر خدمات پرستاری در بیمارستان‌ها و مراکز آموزش پرستاری
نتایج پژوهش بیانگر اون هست که اکثریت واحدها دارای سطح آگاهی متوسط بوده و سطح آگاهی کم در مورد بعضی از نقشهای تخصصی‌تر مانند نقشهای مشاوره و تحقیق با % تقریبا بالایی وجود داشته و سطح آگاهی خوب با % کمی در مورد برخی از نقشها مانند نقشهای حفاظتی، مراقبتی و آموزشی در واحدهای مورد پژوهش مشاهده گردیده هست و سطح آگاهی متوسط بیشتر در مورد نقش‌های درمانی، مدیریت و رهبری، هماهنگی و حمایتی مشاهده گردیده هست .


بررسی میزان آگاهی مادران از مایع درمانی خوراکی در درمان اسهال و تاثیر آن بر کاهش عوارض ناشی از اسهال در مراکز بهداشت وزارت بهداشت درمان و آمو
همچنین یافته‌ها نشان داده هست که میزان آگاهی پرستاران شاغل با هیچیک از متغیرهای موردنظر مانند سن، جنس ، میزان تحصیلات ، سابقه کار در پرستاری، سابقه کار در روان پرستاری و گذراندن دوره تخصصی همبستگی معنی‌دار وجود نداشته هست .


بررسی علل عدم اجرای اصول پرستاری آموخته شده در دوران اشتغال پس از فارغ‌التحصیل در بیمارستانهای بهداری و دانشگاه گیلان


انگیزه انتخاب رشته پرستاری جهت داوطلبان مرد


54 out of 100 based on 59 user ratings 1184 reviews

بررسی شیوع عوارض تزریقات وریدی در بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی نیازهای آموزشی همسران جانبازان در مورد مراقبتهای جسمی از جانبازان و ارائه طرح آموزشی در این مورد
ارزیابی میزان فیلتراسیون گلومرولی کلیوی در بیماران سوخته ضمن درمان با داروی آمینوگلیکوزیدها
بررسی اثرات سرعت تخلیه مثانه بر شاخصهای فیزیولوژیک (قلب و عروق) در مبتلایان احتباس حاد ادرار ، بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهرا
بررسی تاثیر روشهای آراسازی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی‌درمانی در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان مراجع کننده به بیمارستان امام خمینی تهرا
بررسی مشکلات جسمی ، روانی ، اجتماعی ، جانبازان قطع نخاعی مقیم شهرکهای مسکونی جانبازان شهر تهران
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*