بررسی نگرش مادران نسبت به آموزش مسائل دوران بلوغ دختران دورهء راهنمایی در شهر تهران (1372)

بررسی تاثیر روشهای آراسازی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی‌درمانی در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان مراجع کننده به بیمارستان امام خمینی تهرا
بررسی مشکلات جسمی ، روانی ، اجتماعی ، جانبازان قطع نخاعی مقیم شهرکهای مسکونی جانبازان شهر تهران
مقایسه روشهای متد اول درمانی در درمان بیمارانی سرطان روده بزرگ در رابطه با امید بقاء
بررسی کاربرد فرآیند پرستاری و ارائه مراقبتها
بررسی مشکلات بهداشت جسمی دوران بلوغ دانش‌آموزان دختر
مقایسه میزان عفونت زخمهای جراحی پاک و نیمه آلوده پس از شیو با دو روش کرم موبر و تیغ در بخشهای جراحی عمومی بیمارستان شهید فقیهی (1) و (2) شیراز
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی نگرش مادران نسبت به آموزش مسائل دوران بلوغ دختران دورهء راهنمایی در شهر تهران (1372)
پژوهش حاضر یک مطالعهء زمینه‌ای هست که به منظور بررسی نگرش مادران نسبت به آموزش مسائل دوران بلوغ "دختران دورهء راهنمایی شهر شهرستان تهران در سال 1372" انجام گرفته هست .


بررسی تاثیر آموزش تمرینات تمدد اعصاب بر فشار خون زنان مراجعه کننده به درمانگاه نیکوپوریزد - سال 68-69
این پژوهش در مدارس راهنمائی وابسته به مناطق بیستگانه آموزش و پرورش شهر شهرستان تهران انجام شده که طی اون نظرات 150 مادر (کل جامعهء پژوهش) مورد بررسی برنامه گرفته هست .


بررسی تاثیر دو روش تزریق زیرجلدی هپارین از نظر وسعت کبودی ناشی از تزریق در بیماران دریافت کننده هپارین یا مقدار کم بستری در بخشهای داخلی و مر
لوازم گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای مشتمل از دو بخش تنظیم گردیده: بخش اول، داده‌های دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش که شامل 11 سوال و بخش دوم، در ارتباط با بررسی نگرش مادران نسبت به آموزش مسائل جسمی، جسمی - جنسی و عاطفی - رفتاری دوران بلوغ، 30 سوال تنظیم شده هست .


بررسی تاثیر لمس بر رشد جسمی نوزادان کم وزن بستری در بخشهای نوزادان نارس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نیمه دوم سال 1370
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از آمارهای توصیفی و هستنباطی هستفاده شده و تاثیر متغیرهایی مانند مدرک تحصیلی واحدهای مورد پژوهش ، از آزمون کای دو هستفاده شده.


مقایسه فشار سیاهرگ مرکزی در دو وضعیت خوابیده به شیب (در زاویه صفر درجه) و در زاویه 45 درجه در بیماران بعد از جراحی قلب باز
و برای بررسی همبستگی بین تعداد، رتبه فرزندان و نگرش مادران نسبت به آموزش مسائل دوران بلوغ، آزمون همبستگی پیرسون مورد هستفاده برنامه گرفته هست .


بررسی تاثیر آموزش تمرینات تمدد اعصاب بر فشارخون زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه نیکوپور یزد - سال 68-69
نتایج پژوهش حاکی از اون بوده که اکثر مادران در گروه سنی 30 تا 34 سال و خانه‌دار، دارای نگرش مثبت بوده‌اند.


بررسی تاثیر لمس درمانی در کاهش میزان کمر درد در زنان مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی - بیمارستان حافظ - شیراز
از اونجا که واحدهای مورد پژوهش صد % متاهل بوده‌اند، لذا جدول آماری در نظر گرفته نشده هست .


بررسی تاثیر دو روش تزریق زیر جلدی هپارین از نظر وسعت کبودی ناشی از تزریق در بیماران دریافت کننده هپارین با مقدار کم بستری در بخشهای داخلی و م
نتایج یافته‌ها در ارتباط با تحصیلات واحدهای مورد پژوهش و نگرش مادران نسبت به آموزش مسائل عاطفی - رفتاری دوران بلوغ، نشان داده که، سطح تحصیلات در نگرش مثبت مادران تاثیر مستقیم داشته و آزمون کای دو معنی‌دار بودن اون را تائید کرده هست .


بررسی و تشخیص عفونتهای ادراری در دختران مدارس ابتدایی شهر شیراز در سال 1370
همچنین نتایج آزمونهای آماری نشانگر اون بوده که نگرش مثبت مادران نسبت به آموزش مسائل عاطفی - رفتاری دوران بلوغ با تعداد فرزندان نسبت معکوس دارد و هر چه تعداد فرزندان بیشتر باشد، از نگرش مثبت مادران کاسته می‌شود.

آزمون آماری پیرسون اون را معنی‌دار تائید کرده هست .

در ارتباط با رتبه تولد فرزندان: بیشترین % نگرش مثبت در رابطه با مادرانی هست که دختر مورد نظر، دومین فرزند خانواده بوده و هر چه رتبه تولد فرزند بالاتر باشد، از نگرش مثبت مادران نسبت به آموزش کاسته می‌شود.

آزمون آماری پیرسون معنی‌دار بودن اون را مورد تایید برنامه داده هست .

همچنین نتایج یافته‌ها نشان داده که تحصیلات همسر واحدهای مورد پژوهش ، ارتباط مستقیمی با نگرش مادران نسبت به آموزش مسائل عاطفی - رفتاری دوران بلوغ دارد و هر چه سطح تحصیلات همسر واحدهای مورد پژوهش بالاتر باشد، نگرش مثبت مادران افزایش می‌یابد و این همبستگی معنی‌دار بوده هست .

نتایج آزمونهای آماری در رابطه با نگرش کلی مادران نسبت به آموزش مسائل دوران بلوغ، نشانگر اون بوده که سطح تحصیلات واحدهای مورد پژوهش ، در نگرش مثبت اونها تاثیر مستقیم دارد و آزمون کای دو معنی‌دار بودن اون را تائید کرده هست .

همچنین هستفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داده که بین تعداد و رتبه تولد فرزندان با نگرش کلی مادران نسبت به آموزش مسائل دوران بلوغ، همبستگی معکوسی وجود دارد، بدین معنی که هر چه تعداد و رتبه تولد فرزندان بالاتر باشد، از نگرش مثبت مادران کاسته می‌شود.

در پایان برپايه یافته‌های پژوهش ، پیشنهاداتی جهت کامل نمودن نتایج و یافته‌های این پژوهش و انجام پژوهش‌های بعدی ارائه گردیده هست .


نمایه ها:


60 out of 100 based on 55 user ratings 530 reviews

مقایسه فشار سیاهرنگ مرکزی در دو وضعیت خوابیده به پشت و در زاویه 45 درجه در بیماران بعد از جراحی قلب باز
مقایسه رشد میکروارگانیسمهای ناشی از روش کشت از طریق بیوپسی با روش کشت موضعی از ناحیه صدمه دیده در بیماران بستری در بخشهای سوختگی وابسته به د
بررسی اثر هیپراکسیژناسیون و هیپراینفلاسیون قبل و بعد از ساکشن داخل نای بر روی گازهای خون شریانی بیمارستان بخش جراحی قلب باز
بررسی سطح آگاهی کارکنان مراکز بهداشتی - درمانی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان فارس در شهر شیراز در مورد بیماری ایدز
مقایسه محرکهای تنش‌زای محیط و اضطراب پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه با بخشهای جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمستان 1373
بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت از معتادین
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*