بررسی میزان افسردگی سالمندانی که در خانه‌های سالمندان زندگی می‌کنند و مقایسه آن با میزان افسردگی گروه منتخبی از سالمندان که در خانواده‌ها

مقایسه محرکهای تنش‌زای محیط و اضطراب پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه با بخشهای جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمستان 1373
بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت از معتادین
مقایسه نظرات دانشجویان پرستاری و غیرپرستاری (گروه پیراپزشکی) نسبت به انتخاب پرستاری به عنوان یک شغل
بررسی شیوع دیابت در حامگلی در ضمن عوارض موثر در آن در سطح استان اصفهان در سال 1374
تهیه نرم‌افزار کامپیوتری مناسب جهت تشخیص شکم حاد و مقایسه آن با تشخیص بالینی
ارزیابی میزان معلومات پرستاران در واحدهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه سرطان پستان
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی میزان افسردگی سالمندانی که در خانه‌های سالمندان زندگی می‌کنند و مقایسه آن با میزان افسردگی گروه منتخبی از سالمندان که در خانواده‌ها
این پژوهش یک مطالعه مقایسه‌ای هست به منظور بررسی مقایسه میزان افسردگی سالمندانی که در سرای سالمندان زندگی می‌نمايند با گروه منتخبی از سالمندان که در خانه زندگی می‌نمايند انجام گرفته هست در این پژوهش تعداد 270 نفر شرکت داشته‌اند که 120 نفر در سرای سالمندان و 150 نفر در خانواده زندگی می‌کردند.


اولویتهای تحقیق در آموزش پرستاری
گروه‌های مورد پژوهش از طریق نمونه‌گیری مبتنی بر هدف برای سالمندان مقیم سرای سالمندان و تصادفی برای سالمندان خانواده انتخاب شده‌اند.


بررسی آگاهی و علل انتخاب رشته پرستاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
از پرسشنامه به یک جهت کسب داده در رابطه با اندازه‌گیری میزان افسردگی هستفاده شده هست یافته‌ها و نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داده هست که میزان افسردگی سالمندانی که در سرای سالمندان زندگی می‌نمايند بیشتر از میزان افسردگی سالمندانی هست که در خانواده زندگی می‌نمايند.


بررسی ارتباط میزان ایمنی به بیماری سرخچه و سرانجام حاملگی‌ها در ارجاع شدگان به آزمایشگاه منتخب شهرستان اصفهان از مهرماه 70 لغایت مهرماه 72
به منظور بررسی هر چه دقیق‌تر مسئله تاثیر متغیرهائی چون جنس ، میزان تحصیلات ، میزان درآمد، شغل و سن نیز مورد ارزیابی برنامه گرفت .


بررسی زمان صرف شده جهت آموزش در طول هفته توسط دانشجویان
نتایج حاصله نشان داد که از میان متغیرهای فوق‌الذکر میزان درآمد، سن و جنس به نحوی در میزان افسردگی دو گروه موثر بوده هست .


بررسی سطح استرس پرستاران در ارتباط آن با برخی از ویژگیهای فردی و اجتماعی در بیمارستانهای دولتی اصفهان سال 73
با هستناد به تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آزمونهای مناسب ، شناخت اولیه‌ای از میزان افسردگی در دو گروه فوق بدست آمده هست .


بررسی سن متوسط یائسگی و تاثیر عوامل مختلف روی آن و شیوع منوپوز زودرس در شهر اصفهان در سال 74
برپايه پیشنهادات جهت پژوهشهای بعدی بیشتر در رابطه با شرایط مختلف دیگر که در رابطه با شناخت مشکلات سالمندان هست متمرکز شده هست .


بررسی شدت افسردگی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی و مربیان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی
کاربرد نتایج و یافته‌های این پژوهش در یک بعد وسیع اجتماعی روانی و بهداشتی مورد بحث و بررسی برنامه گرفته هست .


بررسی علل گرایش ، میزان رضایت زوجین ، عوارض جسمی ایجاد شده در دنباله T.L صحرایی در سالهای 72-73 در نجف‌آباد و روستاهای اطراف آن66 out of 100 based on 51 user ratings 1076 reviews

بررسی میزان حاملگیهای ناخواسته و ارتباط آن با برخی فاکتورهای زمینه‌ای در خانمهای باردار مراجعه‌کننده به مرکز بهداشت کلینکهای خصوصی در شهر
بررسی میزان شیوع علائم بالینی حاصل از عوارض زودرس انتقال خون در بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بررسی نظرات فارغ‌التحصیلان پزشکی در خصوص محتوای برنامه آموزش پزشکی و کاربرد آن در نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی
بررسی نیازهای آموزش مداوم پزشکی پزشکان عمومی منطقه غرب تهران
بررسی وضعیت فیزیکی کارگاه کارخانه بافت ناز اصفهان و ارتباط آن با مشکلات چشم و گوش کارگران شاغل در سال 72
برری کارایی و تعیین فراوانی نسبی عوارض مصرف قرصهای جلوگیری از حاملگی نوع LD در تعویق قاعدگی زائران حج
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*