بررسی نیازهای آموزشی مراقبت از خود بیماران دارای دستگاه ضربان‌ساز دائم در بیمارستان قلب شهید رجائی در سال 1372-1373


بررسی نیازهای آموزشی مراقبت از خود بیماران دارای دستگاه ضربان‌ساز دائم در بیمارستان قلب شهید رجائی در سال 1372-1373
پژوهش حاضر یک مطالعه زمینه‌ای هست که به منظور بررسی نیازهای آموزشی مراقبت از خود بیماران دارای دستگاه ضربان‌ساز دائم در درمانگاه بیمارستان قلب شهید رجائی هست .


بررسی تاثیر پوزیشن نیمه نشسته بر روی نتایج گازهای خون شریانی بیماران بستری در ICU بیمارستان مباشر همدان در سال 1376
در این پژوهش جمعا 60 بیمار دارای دستگاه ضربان‌ساز دائم مورد بررسی برنامه گرفتند لازم به ذکر هست که انتخاب نمونه‌ها به شیوه تصادفی انجام گرفت .


بررسی تاثیر آموزش محافظت از خود در آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش‌های سرطان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1374
جامعه پژوهش شامل بیماران دارای دستگاه ضربان‌ساز دائم مراجعه‌نماينده به درمانگاه بیمارستان قلب شهید رجائی بودند که شرایط و معیارهای تعیین شده جهت واحدهای مورد مطالعه را دارا بوده‌اند.


بررسی تاثیر پوزیشن‌های مختلف بر نتایج گازهای خون شریانی و علائم حیاتی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در ICU جراحی قلب بیمارستا
لوازم گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بوده هست به جهت دستیابی به اهداف پژوهش مشتمل بر سه بخش تنظیم گردید.


غربالگری کم‌خونی فقر آهن در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان لار
بخش اول شامل 12 سئوال در ارتباط با ویژگیهای فردی واحدهای مورد پژوهش .


ارزیابی تغییرات ریسک فاکتورهای قلبی، عروقی در پرسنل پرستاری نوبت کاری در بخش‌های ویژه
بخش دوم شامل 20 سئوال در مورد نیازهای آموزشی مراقبت از خود و بخش سوم شامل 20 سئوال در ارتباط با شناخت بیماران دارای دستگاه ضربان‌ساز از نظر محل جای‌گذاری دستگاه و علائم هشدار دهنده و اختلال در کار دستگاه ضربان‌ساز دائم می‌باشد.


بررسی تغییرات فشار خون و نشانه‌های بالینی در بیماران تحت درمان با دستگاه سنگ‌شکن برون اندامی
یافته‌های پژوهش در 32 جدول خلاصه گردیده هست ، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و هستنباطی هستفاده شده هست .


برررسی تاثیر آموزش تکنیکهای آرامش عضلانی در کاهش اضطراب بیماران مبتلا به نوروز
یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش ؟؟؟ سال بوده هست اکثریت واحدهای مورد پژوهش را متاهلین تشکیل می‌دادند.


بررسی تاثیر دفعات ساکشن داخل تراشه پس از هیپراتلاسیون بر ریتم قلبی و میزان فشار خون اشباع اکسیژن و فشار نسبی گازها در خون شریانی بیماران تحت
بیشترین % واحد پژوهش هیچگونه اطلاعاتی در مورد نحوه مراقبت از دستگاه ضربان‌ساز دائم خود کسب نکرده بودند و کسب اطلاعات بر میزان شناخت واحدهای مورد پژوهش تاثیر داشت .

اکثریت واحدهای مورد پژوهش نیاز به آموزش زیاد در مورد مراقبت از خود داشتند.

بیشترین % واحدهای مورد پژوهش که مدت وقتهای متفاوت از تعبیه دستگاه ضربان‌ساز دائم اونان می‌گذشت عنوان کردند که نیاز آموزشی زیاد در مورد مراقبت از خود دارند.

اکثریت واحدهای مورد پژوهش شناخت متوسط در رابطهبا کار میزان تحصیلات واحدهای مورد پژوهش بر میزان نیاز آموزشی اونها تاثیر داشته هست .

دیگر یافته‌ها بیانگر اون هست که همه گروههای اشتغال مورد پژوهش شناخت متوسطی در رابطه با کار و مراقبت در محل جای‌گذاری و علائم هشدار دهنده دستگاه ضربان‌ساز دائم دارد، نتایج نشان داد بیشترین % واحدهای مورد پژوهش در گروههای 1-39 ماه از مدت تعبیه دستگاه می‌گذشت به عبارتی هرچه از مدت تعبیه دستگاه می‌گذشت از میزان نیاز آموزش اونان کم می‌شد و ارتباط ضعیف و معکوس وجود دارد بودند از یافته‌های حاصل در مورد ارتباط بین آموزشی مراقبت از خود و شناخت از دستگاه ضربان‌ساز دائم، چنین هستنباط می‌گردد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش که شناخت زیاد در مورد کار با دستگاه ضربان‌ساز دائم داشتند نیاز آموزشی کم نسبت به دستگاه ضربان‌ساز دائم فراخوان نمودند.

در پایان کاربرد نتایج حاصل از این پژوهش در زمینه‌های مختلف پرستاری مورد بحث و بررسی برنامه گرفته و بعلاوه پیشنهاداتی جهت انجام پژوهش‌های بعدی ارائه گردیده هست .
66 out of 100 based on 21 user ratings 746 reviews