بررسی نگرش کارمندان ادارات شهر کرمان نسبت به اهدای عضو خود و بستگان، بعد از تشخیص مرگ مغزی سال 1376

مقایسه تاثیر دو روش آموزش متداول و تلفیقی بر میزان یادگیری مهارت دادن دارو توسط دانشجویان سال اول پرستاری در آزمایشگاه فن 1373
بررسی اثرات هیپراکسیژناسیون و هیپرانفلاسیون قبل و بعد از عمل ساکشن داخل نای روی گازهای خون شریانی در بیماران بستری در بخش جراحی قلب بیمارست
بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای موثر در آموزش بالینی مربیان دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س )
بررسی تاثیر بازتوانیهای تنفسی بر عملکرد ریه مبتلایان به انسداد مزمن ریه مراجعه‌کننده به درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی میزان آسیب به دستکش اعضاء گروه جراحی در اتاق عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی میزان بروز آسپیراسیون خاموش ریه و مقایسه روشهای شناخت آن در ارتباط با بروز پنومونی در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه جراحی اعصاب
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی نگرش کارمندان ادارات شهر کرمان نسبت به اهدای عضو خود و بستگان، بعد از تشخیص مرگ مغزی سال 1376
این تحقیق یک مطالعه توصیفی هست که با عنوان "بررسی نگرش کارمندان اداره شهر کرمان نسبت به اهدای عضو خود و بستگان سپس تشخیص مرگ مغزی" انجام گردید.


بررسی نتایج استفاده مجدد از سرنگهای مصرف انسولین در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به درمانگاه شهید مطهری شیراز
در این تحقیق 400 کارمند از ادارات شهر کرمان، به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای شرکت داشتند.


بررسی ارتباط بین دیابت شیرین وابسته به انسولین و تغذیه با شیر مادر در کودکان کمتر از 15 سال مراجعه‌کننده به مرکز طبی کودکان تهران
لوازم گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای پژوهشگر ساخته که در دو قسمت تنظیم گردید.


بررسی تاثیر ارائه اطلاعات بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت ویژه قلب 1370
بخش اول ویژگیهای فردی شامل سن، جنس ، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، میزان تحصیلات ، سابقه کار، رشته شغلی، تعداد افراد گیرنده، دهنده و منتظر پیوند در خانواده، اطلاع‌داشتن از پیوند عضو، مناسب کسب اطلاعات در مورد پیوند عضو، اطلاع داشتن از اهدای عضو، منابع کسب اطلاعات در مورد اهداء عضو، تمایل به داشتن کارت اهداء عضو و بخش دوم شامل 20 عبارت نگرش‌سنج با مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت در زمینه اهدای عضو بود.


بررسی تاثیر دو روش تزریق زیرجلدی هپارین از نظر وسعت کبودی ناشی از تزریق در بیماران دریافت کننده هپارین با مقدار کم 1372
جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوی هستفاده شد.


بررسی تاثیر هموفیلتراسیون بر بهبودی بیمارانی که در سه ماهه دوم و سوم سال 1373 در بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیراز تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرف
جهت تعیین پایایی لوازم گردآوری داده‌ها از روش ثباتی درونی هستفاده شد که ضریب آلفا کرونباخ اهدای عضو خود 0/77 و اهدای عضو بستگان 0/83 به دست آمد سپس گردآوری داده‌ها مجددا ثبات درونی محاسبه گردید که که ضریب آلفا کرونباخ به ترتیب 0/65 و 0/74 به دست آمد.


تعیین میزان پیروی بیماران مبتلا به فشار خون بالا از رژیم دارویی در مراکز بهداشتی درمانی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1373
یافته‌های این تحقیق در 19 جدول تنظیم گردید.


بررسی مقایسه‌ای تاثیر استفاده از دو روش آموزش مبتنی بر مساله در سخنرانی بر میزان یادگیری و یادداری دانشجویان پرستاری
به منظور دستیابی به اهداف از آمار توصیفی و هستنباطی هستفاده گردید.


بررسی نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار و مقایسه آن با دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در شهر اصفهان - سال 1375
برپايه نتایج تحقیق کارمندان مورد مطالعه 61/3 % نمره نگرش نسبت به اهدای عضو خود و 65/1 % نمره نگرش نسبت به اهدای عضو بستگان را کسب نمودند.

در مقایسه نگرش کارمندان نسبت به اهدای عضو خود و بستگان اختلاف معنی‌داری وجود داشت (P < 0.001) به طوری که میانگین نمره نگرش نسبت به اهدای عضو بستگان بیشتر از میانگین نمره نگرش نسبت به اهدای عضو خود تفاوت معنی‌داری برحسب متغیرهای جنس (< 0/03)، تعداد فرزندان (P < 0/04)، اطلاع داشتن از پیوند عضو (P < 0/03)، منابع کسب اطلاعات در مورد پیوند عضو (P < 0/002)، اطلاع داشتن از اهداء عضو (P < 0/001)، منابع کسب اطلاعات در مورد اهداء عضو (P < 0/002) و تمایل به داشتن کارت اهداء عضو (P < 0/001) مشاهده گردید.

به طوری که افراد مذکر، متاهلین دارای فرزند کمتر، کارمندان مطلع از پیوند و اهداء عضو که از رسانه‌های گروهی جهت کسب اطلاعات هستفاده نموده‌اند و کارمندانی که تمایل به داشتن کارت اهداء عضو داشته‌اند دارای نگرش مثبتتر نسبت به اهداء عضو خود بودند.

در مقایسه نگرش کارمندان نسبت به اهدای عضو بستگان تفاوت معنی‌داری برحسب متغیرهای اطلاع داشتن از پیوند، عضو (P < 0/003)، اطلاع‌داشتن از اهداء عضو (P < 0/003) منابع کسب اطلاعات در مورد اهداء عضو (P < 0/007) و تمایل به داشتن کارت اهداء عض (P < 0/002) مشاهده گردید.

به طوری که کارمندانی که از پیوند و اهداء عضو اطلاع داشته‌اند و از رسانه‌های گروهی در مورد اهداء عضو اطلاعات کسب نموده‌اند و کارمندانی که تمایل به داشتن کارت اهداء عضو داشته‌اند دارای نگرش مثبت‌تر نسبت به اهدای عضو بستگان بودند.
54 out of 100 based on 59 user ratings 1184 reviews

بررسی کارایی و تعیین فراوانی نسبی عوارض مصرف قرصهای جلوگیری از حاملگی نوع LD در تعویق قاعدگی زائرین حج
بررسی مزان فراوانی انواع و عوامل مساعدکننده سوختگی و عوارض ناشی از آن
بررسی کیفیت لامهای منفی سیتولوژی سرویکس گزارش شده از درمانگاههای بهداشتی درمانی دولتی استان اصفهان سال 1375
بررسی برخی عوامل موثر بر وزن‌گیری کودکان کمتر از دو سال زیر صدک پنجاه و بالای صدک پنجاه منحنی رشد در مراکز بهداشتی درمانی
بررسی میزان پرفشاری خون کودکان 3-14 ساله تحت درمان با کشش و بستری در بخش‌های اورتوپدی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی استفاده از وضعیت‌های مختلف بدن به منظور کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی در بین بیماران داخلی و جراحی بیمارستان نور اصفهان
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*